หากเป็นไปตามกรอบเวลาผังเมืองเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ฉบับใหม่จะต้องแล้วเสร็จภายในเดือนนี้ ก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) และประกาศใช้ภายในเดือนสิงหาคม 2562


ซึ่งตลอด 1 ปีที่มีการทำประชาพิจารณ์มีการนำเสนอความเห็นหลากหลาย

อย่างไรก็ตามการพัฒนาพื้นที่อีอีซีใน 3 จังหวัดคือ ฉะเชิงเทรา ระยอง และ ชลบุรี ไม่สามารถทำได้บนผังเมืองเดิม

เนื่องจากผังเมืองรวมที่มีอยู่เดิมไม่ตอบสนองทิศทางการพัฒนาจึงต้องมีการวางผังเมืองใหม่เพื่อสนองตอบการพัฒนารูปแบบใหม่

ประเด็นที่น่าสนใจคือผังเมืองฉบับนี้ ริดรอนสิทธิภาคการเกษตร หรือ พื้นที่สงวน เช่น ป่าไม้หรือเปล่า?

ในงานประชุมรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) แนวทางการจัดทำแผนผังการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ตัวแทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ยืนยันว่าผังเมืองฉบับนี้เป็นการพัฒนาควบคู่กับการอนุรักษ์

โดยผังเมืองฉบับใหม่ลดทอนพื้นที่เพาะปลูกหรือพื้นที่เกษตรกรรม ลงเพียง 1% กว่าๆ เท่านั้น 

แต่หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าพื้นที่เกษตรกรรมถูกลดทอนลง 5%

ซึ่งเมื่อดูสัดส่วนการใช้พื้นที่ของเดิมและของใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ สกพอ. แล้วก็พบว่าพื้นที่เกษตรกรรมถูกลดทอนลงประมาณ 5%

โดยของเดิมเกษตรกรรมมีพื้นที่ 5,089,419 ไร่

ภายหลังปรับใหม่เหลือพื้นที่เกษตรกรรม 4,802,336 ไร่

หายไปประมาณ 5%

ในส่วนนี้มีคำอธิบายจากตัวแทนกรมโยธิการฯว่า พื้นที่ที่เพิ่มจาก 1% เป็นพื้นที่ซึ่งผู้ประกอบการซื้อที่ดินเอาไว้แล้วติดประกาศเป็นพื้นที่สีม่วงแล้วแต่ยังไม่มีการพัฒนาจึงยังมีการเพาะปลูกอยู่เมื่อทิศทางการพัฒนาบอกว่าต้องใช้พื้นที่ดังกล่าวจึงเปลี่ยนแปลงพื้นที่นั้นไปสู่ภาคอุตสาหกรรม

เพราะฉะนั้นถ้าโฟกัสพื้นที่เพาะปลูกที่ถูกเปลี่ยนแปลงจริงๆ จึงมีเพียง 1% เท่านั้น

อีกหนึ่งพื้นที่ที่น่าสนใจคือพื้นที่อนุรักษ์และป่าไม้

ของเดิมมี 1,340,866 ไร่

หลังการปรับใหม่พื้นที่อนุรักษ์และป่าไม้เพิ่มขึ้นเป็น 1,837,471 ไร่

หรือปรับเพิ่ม 37%

ตัวแทนกรมโยธาธิการฯกล่าวถึงพื้นที่ดังกล่าวว่าเป็นพื้นที่ห้ามแตะหรือพื้นที่อ่อนไหวประกอบด้วยพื้นที่ที่มีคุณค่าด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่แหล่งน้ำ พื้นที่เหล่านี้ถูกกันออกจากผังเมือง เรียกว่าพื้นที่กันออก

ขณะที่พื้นที่เมืองและพาณิชยกรรมของเดิม 1,400,108 ไร่ ปรับใหม่เหลือ 1,171,170 ไร่

พื้นที่อุตสาหกรรม ของเดิม 404,728 ไร่ ปรับใหม่เพิ่มขึ้นเป็น 424,143 ไร่

อีก 2 พื้นที่เหลือเท่าเดิมคือเขตส่งเสริมกิจการพิเศษ ของเดิม 10,849 ไร่ ของใหม่ 10,849 ไร่ และเขตทหาร ของเดิม 99,817 ไร่ ของใหม่ 99,817 ไร่ ไม่เปลี่ยนแปลง

เมื่อผังเมืองอีอีซีฉบับใหม่ประกาศใช้ก็จะยกเลิกผังเมืองเดิม

โดยกรมโยธาธิการฯให้ความมั่นใจว่า การดำเนินการไม่ได้เน้นพัฒนาเฉพาะอุตสาหกรรมเป็นหลัก แต่คนในพื้นที่ต้องมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย