EEC HDC ยกระดับ ภารกิจพัฒนาบุคลากร 10 S-curve ขยายความร่วมมือ 3 หน่วยงานหลัก พัฒนาทักษะวิชาชีพ ครบทุกมิติ

เปิดบทบาทการประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพิชิต ภารกิจพัฒนาบุคลากรสนองความต้องการอีอีซี