120 ปี ‘ไทย-รัสเซีย’ กับก้าวใหม่ใน ‘อีอีซี’

763

แม้มูลค่าการลงทุนของนักธุรกิจรัสเซียในเมืองไทยจะยังไม่สูงมากนัก แต่ประเทศไทยคือหนึ่งในเป้าหมายหลักของรัสเซีย หากจะเข้ามาลงทุนในภูมิภาคอาเซียน


นายเยฟกินี โทมิคิน (H.E. Evgeny Tomikhin) // thailand.mid.ru

สะท้อนได้จากจำนวนนักท่องเที่ยวรัสเซียที่เข้ามาเที่ยวเมืองไทยมากขึ้นทุกปี และจากคำพูดของนายเยฟกินี โทมิคิน (H.E. Evgeny Tomikhin) เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำราชอาณาจักรไทย ที่กล่าวว่า ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างรัสเซียและราชอาณาจักรไทยเป็นไปในเชิงบวกมาโดยตลอดตั้งแต่ครั้งประวัติศาสตร์ เรามีปฏิสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างกันหลายวาระ ทั้งทวิภาคีและพหุภาคี มีความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก (APEC) อันเป็นกรอบความร่วมมือที่สำคัญยิ่ง ส่วนการค้าระหว่างไทยรัสเซียก็มีปริมาณที่สูงขึ้นถึง 3.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ แต่เรายังต้องการขยายขอบเขตด้านการค้า การลงทุน การพลังงาน และการเกษตรให้มากยิ่งขึ้นอีก


จับมือปั้นสตาร์ทอัพเอสเอ็มอี

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ประเทศไทย โดยกระทรวงการต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซีย (Joint Commission: JC) ครั้งที่ 7 และได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ 3 ฉบับ ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมของไทย กับ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของรัสเซีย เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายในด้านต่างๆ

โดยเฉพาะการส่งเสริมผู้ประกอบการในกลุ่ม Start Ups และ SMEs การถ่ายทอดและยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งการพัฒนาแรงงานที่มีทักษะเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 และการส่งเสริมกิจกรรมของภาคธุรกิจ การอำนวยความสะดวกและสนับสนุนข้อมูลเพื่อให้เกิดการลงทุนระหว่างกันในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ของไทย และในเขตประกอบการ Far East ของรัสเซีย

มีการจัดตั้งคณะทำงาน (Working Group) ร่วมกันซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้การดำเนินงานภายใต้บันทึกความเข้าใจดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การกำหนดโครงการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญร่วมกัน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เกิดประโยชน์ในอนาคต


สนใจลงทุนอุตสาหกรรมอากาศยาน

รัสเซียเองมีความสนใจที่จะจับคู่ธุรกิจกับเอกชนไทย และลงทุนในอุตสาหกรรมอากาศยาน ซึ่งมีบริษัท Sukhoi Superjet (ซุคฮอย ซูเปอร์เจ็ท) สนใจเข้ามาตั้งฐานผลิตในไทยและเพื่อให้ไทยเป็นฮับการผลิต รวมถึงยังสนใจลงทุนในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป หลังจากที่มีนโยบายขยายการลงทุนออกไปต่างประเทศ

ทั้ง 2 ฝ่ายได้จัดทำแผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม (Action Plan on Industrial Cooperation) ระหว่างกัน ซึ่งครอบคลุมประเด็นความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ ความร่วมมือด้าน Factory 4.0 for Industry 4.0 เศรษฐกิจหมุนเวียน การพัฒนา SMEs การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ มาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรม อากาศยาน รวมทั้งเรื่อง Robotics และ Automation

รวมถึงยังมีนักธุรกิจรัสเซียอีกกว่า 40 ราย เดินทางมาดูลู่ทางการลงทุนในอีอีซี ในหลายอุตสาหกรรม อาทิ  พลังงาน ปิโตรเคมี โลจิสติกส์ และดิจิทัล ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ไทยให้การส่งเสริมอยู่แล้ว


พร้อมลงทุนในอีอีซี

ล่าสุด นายเซอร์เกย์ ลาฟรอฟ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ได้หารือข้อราชการกับ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ ก่อนเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาในวันที่ 31 .. 2562

(ซ้าย) นายเซอร์เกย์ ลาฟรอฟ, (ขวา) นายดอน ปรมัตถ์วินัย // www.mfa.go.th

ทั้ง 2 ฝ่ายเห็นพ้องผลักดันผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วม ว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซีย ครั้งที่ 7 เมื่อเดือน ธ.. 2561 ให้มีผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วและแสดงความพอใจต่อความคืบหน้าของความร่วมมือในด้านต่างๆ ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา

นายดอนได้เสนอให้รัสเซียพิจารณานำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารจากไทยเพิ่มขึ้น รวมทั้งหาทางลดมาตรการที่เป็นอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน โดยเฉพาะการเร่งรัดตรวจสอบโรงงานสินค้าประมงและปศุสัตว์ของทั้ง 2 ฝ่ายที่ยังคั่งค้าง ตลอดจนเชิญชวนให้รัสเซียพิจารณาเข้ามาลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) และอุตสาหกรรม S-Curve ในสาขาที่รัสเซียเชี่ยวชาญ รวมทั้งการขอรับการสนับสนุนจากรัสเซียในด้านการผลักดันให้เริ่มกระบวนการเจรจาเพื่อจัดทำความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียให้เกิดขึ้นโดยเร็ว 

สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ยาวนานกว่า 120 ปี ระหว่างไทยกับรัสเซียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น!