อยู่สงขลาก็ปลูก ‘เมล่อนญี่ปุ่น’ ขายได้ เพราะที่ ‘ฟาร์มสุข’ ใช้ Digital Solution เข้าช่วย

257

แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแห่งแรกของภาคใต้ ซึ่งนำเครื่องมือดิจิทัลเข้าไปประยุกต์ใช้ ซึ่งเรานำมาฝากกันในบทความนี้ คือ ‘ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีเกษตรฟาร์มสุข’ ที่ฟาร์มไพรวัลย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา


ฟาร์มไพรวัลย์ ฟาร์มสุข

ด้วยแนวคิดและความหลงใหลในการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อการเกษตรแบบยั่งยืนของ คุณไพรวัลย์ สิริทรัพย์นพคุณ อดีตหนุ่มวิศวกรบริษัทเอกชน เจ้าของ ฟาร์มไพรวัลย์ สมาร์ทฟาร์มแห่งแรกของหาดใหญ่ จึงมุ่งเรียนรู้และทดลองทำแปลงปลูกผัก โรงเรือนเพาะปลูกเมล่อน และผักสลัดปลอดสารพิษ ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ล่าสุดยึดวิถีการทำการเกษตรยุคใหม่ที่สอดคล้องกับแนวคิ“สอน – เสริม – สร้าง” ของ เอไอเอส ในการจัดตั้ง ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีเกษตรฟาร์มสุข

อุปกรณ์ Sensor การวัดสภาพการเพาะปลูก ภายในโรงเรือน

ที่ศูนย์ฯ แห่งนี้ ฟาร์มไพรวัลย์ พัฒนาวิธีทำการเกษตรแบบบูรณาการกับ เอไอเอส โดยบูรณาการองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่น สร้างเป็นระบบนิเวศ เพาะพันธุ์ Young Smart Farmer ต้นแบบของภาคใต้ ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งยังร่วมสร้างแพลตฟอร์ม Intelligent Farm (iFarm) และคิดค้น นวัตกรรม IoT เพื่อให้เกษตรกรดูแลการเพาะปลููกได้สะดวกขึ้น ง่ายขึ้น จึงช่วยเพิ่มผลผลิตและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยได้อย่างยั่งยืน 


ฟาร์มสุข
โรงเรือน Evap : Evaporative Cooling System

ตามไปดู Digital Solution ภายในศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีเกษตรฟาร์มสุข

 • โรงเรือนอีแว้ป (Evap : Evaporative Cooling System)
  เป็นโรงเรือนเพาะปลูกควบคุมอุณหภูมิได้ โดยสามารถควบคุมให้อุณหภูมิภายในลดลง เมื่อเทียบกับอุณภูมิภายนอกได้ถึง 4-8 °C โดยใช้หลักการปล่อยกระแสลม ไหลผ่านตัวกลางที่มีน้ำไหลผ่านคูลลิงแพด (Cooling pad) ดึงเอาความร้อนของอากาศออกทำให้อุณหภูมิของอากาศลดลง

 • อุปกรณ์ควบคุมฟาร์ม “Farmsuk Box”
  เป็นอุปกรณ์ตัวกลางที่เชื่อมต่อไปยัง Sensor และคอยสั่งงาน ควบคุม
  การทำงานของอุปกรณ์การดูแลการเพาะปลูกภายในฟาร์ม ประกอบด้วย

  • อุปกรณ์ Sensor วัดสภาพการเพาะปลูก ได้แก่ วัดอุณหภูมิทั้งภายในและภายนอกโรงเรือน, 
   วัดความชื้นในอากาศทั้งภายนอก ภายในโรงเรือน, วัดความเข้มของแสง, วัดความเข้มข้นของปริมาณสารละลาย (ปุ๋ย), วัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ
  • อุปกรณ์การดูแลการเพาะปลูก ประกอบด้วย พัดลมระบายอากาศ, ปั้มน้ำคูลลิ่งแพดเพิ่มความชื้น ความเย็น, อุปกรณ์จ่ายน้ำและปุ๋ยแบบอัตโนมัติ
 • ระบบสมองกลฟาร์มอัจฉริยะ Intelligent Farm (iFarm)
  เป็นแพลตฟอร์ม IoT เชื่อมต่อกับ Farmsuk Box เพื่อให้เกษตรกรควบคุมดูแลฟาร์มได้อย่างง่ายดายผ่านมือถือ และคอมพิวเตอร์ ได้จากทุกที่ โดยมีฟังก์ชันการใช้งาน ดังนี้

  • Dashboard แสดงสถานะพืชที่ปลูก อุปกรณ์ต่างๆ ภายในฟาร์ม และรายงานผลการวัดแบบ Real Time
  • Remote สั่งงาน ควบคุมการเปิด-ปิด แบบ Manual ผ่าน Internet ได้จากทุกที่
  • ระบบสั่งงานแบบตั้งเวลา เพื่อเปิด-ปิด อุปกรณ์แบบอัตโนมัติ
  • ระบบสมองกลอัจฉริยะ เกษตรกรสามารถตั้งค่าให้อุปกรณ์ทำงานตามเงื่อนไข Sensor ได้ง่ายๆ

ฟาร์มสุข

 • ระบบกล้อง IP Camera เพื่อการเกษตร
  เชื่อมต่อผ่านโครงข่าย AIS Fibre เพื่อเฝ้าดูการเจริญเติบโต และตรวจสอบดูแลฟาร์มได้ตลอดเวลา โดยได้ติดตั้งทั้งในโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิและแปลงผักสลัด

ความร่วมมือครั้งนี้ยังได้ Young Smart Farmer ในพื้นที่มาร่วมศึกษาและพัฒนาต่อยอดด้วยการจัดเก็บข้อมูล สร้าง Big Data ให้พร้อมแปลงเป็นข้อมูลมาตรฐานด้านการเพาะปลูกและการเกษตรยุคใหม่ที่นำไปสู่การเพาะปลูกที่ช่วยเพิ่มผลผลิต สามารถวางแผนการลงทุนได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และครบถ้วน นับตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำจนถึงปลายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ Young Smart Farmer ทั่วประเทศ จะได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากการปฏิบัติจริงซึ่งกันและกันอีกด้วย

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อเข้าชม ‘ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีเกษตรฟาร์มสุข’ ฟาร์มไพรวัลย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้ทางเฟซบุ๊ก facebook.com/priwanmelon

ด้านการริเริ่มเปิดศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีเกษตรฟาร์มสุขที่ฟาร์มไพรวัลย์ นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร เอไอเอส กล่าวว่า ในฐานะที่เอไอเอสเป็น Digital Life Service Provider มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลและโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล ภายใต้แนวคิด Digital for THAIs อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย ตลอดจนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างยั่งยืน พร้อมกันนี้ยังสนับสนุนให้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและกระบวนการทำงานรูปแบบเดิมให้มีความสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะใน 2 กลุ่มหลัก คือ ภาคสาธารณสุข ผ่านแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ และด้านเกษตรกรรม ที่เอไอเอสได้ร่วมกับพันธมิตรหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการเกษตรระดับท้องถิ่น เพื่อรับฟังปัญหา ร่วมค้นหาแนวทางแก้ไขนำไปสู่กระบวนการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรม

ฟาร์มสุข

“ผมเชื่อว่าเกษตรกรไทยในวันนี้มีความพร้อมที่จะปรับตัว และเรียนรู้การนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาภาคการเกษตรให้เจริญเติบโต เกษตรกรแข็งแกร่ง โดยเอไอเอสยืนยันที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้เกษตรกรไทยมีขีดความสามารถที่ดีขึ้น” นายวีรวัฒน์กล่าวสรุป


ภายใต้แนวคิด Digital For Thais ยังมีการดำเนินการด้านอื่นอีก อาทิ

AIS ACADEMY for THAIs @เชียงใหม่ : สรุปวิสัยทัศน์ สกัดองค์ความรู้จาก Google Cloud & IBM Thailand

ถอดบทเรียน 4 องค์กรชั้นนำจากงาน “ภารกิจคิดเผื่อ” เพื่อคนไทย ทำไมเราต้องสนใจ Data?