สาลิกาคาบข่าว Vol.223/62

183

ดึงไทยแลนด์ริเวียร่าอีอีซีเชื่อมท่องเที่ยวสร้างมูลค่าเพิ่ม

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวขณะเป็นประธานมอบนโยบายการบริหารงานแก่ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.. 2562 ณ โรงแรมพีซลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.กระบี่ ว่า นโยบายที่จะเร่งรัดผลักดันให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมในทันทีคือการยกระดับความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว ส่งเสริมความสะอาดแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมความเป็นธรรมในการท่องเที่ยวโดยการรณรงค์และส่งเสริมผู้ประกอบการไม่ให้เอาเปรียบนักท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน ขณะเดียวกันจะใช้จุดเด่นของโครงการไทยแลนด์ริเวียร่าและโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี รวมถึงโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้มาเชื่อมต่อกับการท่องเที่ยว เพื่อดึงนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง เช่น ยุโรป อเมริกา และออสเตรเลียเข้ามาเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวให้สูงขึ้น

อีอีซีลงพื้นที่แปดริ้วแจงทุกประเด็นข้อสงสัยการพัฒนาเมืองถึงเกษตรกรรมยุคใหม่

นายอภิชาติ ทองอยู่ ประธานคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC HDC) เดินทางมาประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและร่วมสัมมนาสร้างการรับรู้เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ต่อผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ในพื้นที่ อ.บางคล้า แปลงยาว บางน้ำเปรี้ยว และสนามชัยเขต จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุม อบต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา โดยได้ตอบข้อซักถามต่างๆ อย่างละเอียดทั้งในเรื่องการออกแบบเมืองน่าอยู่หรือสมาร์ทซิตี้ ใน จ.ฉะเชิงเทราเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม การจราจรแออัด ขยะมลพิษ โดยได้นำบทเรียนจากการเจริญเติบโตของกรุงเทพฯ แบบเก่าในสมัยอดีต มาปรับแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นซ้ำซ้อนแบบเดียวกันใน จ.ฉะเชิงเทรา การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในพื้นที่อีอีซีให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรม 4.0 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยปูพื้นฐานการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ให้โรงเรียนในท้องถิ่นสอนหลักสูตรภาษาอย่างน้อย 2 ภาษา เช่น อังกฤษหรือจีน เมื่อจบแล้วมีงานทำทันที แก้ไขปัญหาบัณฑิตตกงานที่มีมากถึงกว่า 4.5 แสนคนในปัจจุบัน เนื่องจากเรียนจบมาไม่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมยุคใหม่ที่มีการใช้ระบบออโตเมชั่นมากขึ้น ขณะที่ภาคเกษตรกรรมจะมีการพัฒนาสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่มีความแม่นยำสูง ลดต้นทุนและมีการใช้น้ำน้อยลงถึงร้อยละ 60 แต่ได้ผลผลิตที่สูงกว่าร้อยละ 80 ในพื้นที่อีอีซี เป็นการนำรูปแบบการพัฒนาในยุค 4.0 มาใช้ในการแก้ไขปัญหาทั้งด้านการพัฒนาเมืองการแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมแบบเก่าที่ก่อมลพิษมากส่งเสริมการพัฒนาภาคเกษตรกรรมให้ทันสมัยและพัฒนาคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน

ฟื้นโรงไฟฟ้าหญ้าเนเปียร์ สร้างรายได้ชุมชน เพิ่มความมั่นคงพลังงาน

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวปาฐกถาพิเศษพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมสู่อนาคตที่ยั่งยืนในงานครบรอบ 20 ปี สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมว่า หญ้าเนเปียร์ หรือ หญ้าเลี้ยงช้างเป็นพืชพลังงานสำคัญ เปรียบเสมือนพลังงานบนดินที่สามารถนำไปผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่จะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร อย่างไรก็ตาม ในช่วงปี 2557 รัฐได้ยกเลิกโครงการนำร่องโรงไฟฟ้าหญ้าเนเปียร์จำนวน 10 โครงการ ตามคำสั่งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ส่งผลให้การรับซื้อไฟฟ้าต้องยุติลง กระทรวงพลังงานจึงมีแนวคิดที่จะฟื้นโครงการปลูกหญ้าเนเปียร์เพื่อป้อนเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า ซึ่งจะทำให้ชุมชนกลายเป็นผู้ผลิตและขายไฟฟ้าได้ ทำให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก ลดค่าใช้จ่ายและมีส่วนสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน โดยได้สั่งตั้งคณะทำงานฯ ประกอบด้วย กระทรวงพลังงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคอุตสาหกรรม เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกันทบทวนแผนการใช้จุดแข็งของประเทศที่มีฐานการเป็นเกษตรกรรมกับพืชพลังงานให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน

... ชงอุตฯ ใช้สินค้าเมดอินไทยแลนด์โครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยหลังหารือร่วมกับนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (...) ที่สำนักงาน ส... ว่า ได้นำคณะผู้บริหารกระทรวงฯเข้าหารือกับ ส...เพื่อรับฟังเสียงสะท้อนปัญหาที่ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือ โดย ส...ได้เสนอโมเดลเมดอินไทยแลนด์ ให้กระทรวงฯไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลักดันให้โครงสร้างพื้นฐานของไทยทุกโครงการที่กำลังเดินหน้าใช้แบรนด์ไทยในการก่อสร้างไม่ต่ำกว่า 90% โดยเฉพาะโครงการรถไฟความเร็วสูง รถไฟทางคู่ สนามบิน ท่าเรือ ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่คาดว่าจะมีการก่อสร้างในเร็วๆนี้ เพื่อกระตุ้นการผลิต การใช้สินค้าในประเทศ โดยมีภาครัฐเป็นผู้นำร่อง เพราะปัจจุบันอุตสาหกรรมสามารถผลิตสินค้าที่ครอบคลุมแทบทุกประเภทแล้ว ในอดีตสินค้าไทยอาจยังไม่ค่อยได้มาตรฐาน แต่ขณะนี้อุตสาหกรรมไทยปรับตัว มีความแข็งแกร่งได้มาตรฐานระดับสากล ขณะที่ปัญหาสงครามการค้าทั่วโลกเริ่มรุนแรงขึ้น มีมาตรการกีดกันการค้ารูปแบบต่างๆ จึงอยากให้รัฐบาลฟื้นเรื่องเมดอินไทยแลนด์ขึ้นมา ไม่เช่นนั้นผู้ประกอบการไทยจะอยู่ไม่ได้

พาณิชย์เตรียมออกประกาศห้ามนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ 428 รายการ

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ อยู่ระหว่างเตรียมออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.….. เพื่อห้ามนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ประเภทเศษชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 428 รายการ ครอบคลุมชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หรือเศษ (ไม่รวมเศษจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า) ที่มีส่วนประกอบตัวเก็บประจุไฟฟ้าและแบตเตอรี่อื่นๆ สวิทช์ที่มีปรอทเป็นองค์ประกอบในการทำงาน เศษแก้วจากหลอดรังสีแคโทด และแอกติเวเต็ดกลาสอื่นๆ ตัวเก็บประจุไฟฟ้าที่มีสารพีซีบีหรือที่ปนเปื้อนด้วยแคดเมียม ปรอท ตะกั่ว โพลีคลอริเนทเต็ดไบฟีนิล เป็นต้น การออกประกาศเป็นไปตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดในประกาศเรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.. 2556 และเพื่อให้ความร่วมมือกับนานาประเทศตามพันธกรณีอนุสัญญาบาเซล ในการควบคุมการเคลื่อนย้ายของเสียอันตรายหรือของเสียที่อาจไม่ได้รับการจัดการอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงสกัดกั้นไม่ให้มีการนำของเสียของอันตรายเข้ามาเป็นขยะในไทย ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของประชาชน โดยหลังจากนี้กรมฯ จะขอความเห็นจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

โปรแกรมเมอร์ครองแชมป์บุคลากรถูกจองตัวสูงสุด รายได้ทะลุหลักแสน

Experis เปิดเผยผลสำรวจพบว่าความต้องการบุคลากรทางด้านไอทีและดิจิทัลยังเติบโตและเป็นที่ต้องการอย่างต่อเนื่องของทั้งภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยมีปัจจัยจากนโยบายขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 และเป็นผลจากความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานเต็มรูปแบบของยุคดิจิทัลที่เพิ่มขึ้น โดยบุคลากรยอดฮิตที่ต้องการอันดับ 1 คือ Programmer & Developer จากการที่ภาคธุรกิจมีการเร่งพัฒนาระบบงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่รองรับการใช้งานบนสมาร์ทดีไวซ์ทุกแพลตฟอร์ม เพื่อนำไปสู่การให้บริการและเข้าถึงกลุ่มลูกค้า รวมถึงการขยายตลาดใหม่ๆ ทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาแอปพลิเคชันและซอฟท์แวร์ให้สามารถใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น สายงานนี้จึงเป็นส่วนขับเคลื่อนสำคัญ สำหรับตำแหน่งที่เป็นที่ต้องการในสายงานดังกล่าว เช่น Software Engineer, โปรแกรมเมอร์และนักพัฒนา (Front-End/Back-End/Full Stack), นักพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน (iOS/Android/Hybrid) รายได้เฉลี่ย 25,000 – 135,000 บาท/เดือน

ท่องเที่ยวฮ่องกงวูบหนัก ห้องพักว่างกว่า 50% จีดีจี Q1 โตแค่ 0.6%

การชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงกำลังก่อวิกฤตด้านการท่องเที่ยวอย่างรุนแรงโดยนางแคร์รีหล่ำผู้ว่าการเขตปกครองพิเศษฮ่องกงกล่าวยอมรับว่าสถานการณ์ที่บานปลายต่อเนื่องกันนานกว่า 2 เดือนกำลังส่งผลให้ฮ่องกงเผชิญวิกฤตทางเศรษฐกิจรุนแรงที่สุด ร้ายแรงยิ่งกว่าเมื่อครั้งเกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (ซาร์ส) เมื่อปี 2546 หรือผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางการเงินของโลกเมื่อปี 2551 ขณะที่นายเอ็ดเวิร์ด เหยา รัฐมนตรีพาณิชย์และการพัฒนาเศรษฐกิจของฮ่องกงระบุว่า ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าพัก ปริมาณการเข้าพักแบบกรุ๊ปทัวร์ลดลงมากกว่า 50% โรงแรมต่างๆ เต็มไปด้วยห้องว่าง หลายประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ได้ออกประกาศเตือนนักท่องเที่ยวเดินทางเยือนฮ่องกง  ส่งผลต่ออัตราการขยายตัวเศรษฐกิจไตรมาสแรกขยายตัวเพียง 0.6% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาซึ่งขยายตัวสูงถึง 4.6%ทำให้ปีนี้การขยายตัวทางเศรษฐกิจไม่น่าจะถึง 2-3 เปอร์เซ็นต์ตามที่รัฐบาลคาดการณ์ไว้