สาลิกาคาบข่าว Vol.226/62

174

‘Blue Ocean’ กลยุทธ์ชนะโดยไม่ต้องแข่งขัน หนังสือแนะนำครม.’

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม แนะนำ ครม.และภริยา ที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาให้ลองอ่านหนังสือ “Blue Ocean Shift” หรือวิถีสู่น่านน้ำสีคราม กลยุทธ์การเป็นผู้ชนะโดยไม่ต้องแข่งขันโดยหนังสือเล่มนี้นำเสนอทั้งทฤษฎีและอัดแน่นด้วยตัวอย่างจริงๆ ที่สร้างแรงบันดาลใจ หนทางในการก้าวจากน่านน้ำสีแดงที่มีการแข่งขันอย่างดุเดือด ไปสู่น่านน้ำสีครามอันกว้างใหญ่ของตลาดใหม่ หลายคนอาจเข้าใจว่านวัตกรรมที่จะพาองค์กรไปสู่น่านน้ำสีครามได้นั้นต้องเป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยี แต่ไม่ใช่เลยเพราะ Blue Ocean จะเน้นถึงความสำคัญของนวัตกรรมทางคุณค่า หรือ Value Innovation ที่ไม่เคยมีใครมอบให้ผู้บริโภคมาก่อน ทั้งนี้ นายกฯฝากว่าหากรัฐบาลสามารถประยุกต์ใช้ Blue Ocean ในการบริหารประเทศ เราจะเป็นรัฐบาลที่สามารถส่งมอบนวัตกรรมทางคุณค่าให้กับประชาชนชาวไทย

สมคิดเร่งอุตฯควงบีโอไอดึงลงทุนต่างชาติเข้าไทยหลังเวียดนามมาแรง

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรมว่า ได้ขอให้นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรมจัดตั้งทีมงานทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะดึงการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาไทย เนื่องจากขณะนี้การลงทุนเริ่มย้ายฐานการผลิตไปยังเวียดนามมากขึ้น ไทยจำเป็นต้องปรับตัวก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงไม่เช่นนั้นเวียดนามอาจแซงไทยได้ ต้องปรับสิทธิประโยชน์การลงทุนให้เหมาะสม โดยเมื่อเร็วๆนี้ทางอุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยได้เข้าหารือ เนื่องจากมองว่าไทยเป็นผู้นำในภูมิภาคนี้ หลังจากที่ได้ผลักดันข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศลุ่มแม่น้ำอิระวะดีเจ้าพระยาแม่โขงหรือ ACMECS ซึ่งสหรัฐฯต้องการโปรโมทยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกแข่งกับหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีน แสดงให้เห็นถึงความสนใจของนักลงทุนต่างชาติที่อยากเข้ามาลงทุนในเมืองไทย เราจึงควรใช้จังหวะนี้ดึงการลงทุนตัดหน้าเวียดนาม

EEC เดินหน้าตามแผน 2 ปี 3 เฟสยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์อาหารแห่ลงทุน

EEC สินเชื่อ

นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เปิดเผยถึงความคืบหน้าของโครงการ EEC ว่า โครงการมีแผนการดำเนินงาน 3 ปี ซึ่งขณะนี้ดำเนินการมา 2 ปีแล้วซึ่งคืบหน้าไปมาก โดยในช่วง 3 ปี ได้แบ่งแผนการดำเนินงานออกเป็น 4 เฟส เฟสแรกเป็นขั้นตอนของการออกกฎหมายและแผนงานมารองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในทุกๆ ด้าน ทั้งเรื่องผังเมือง เรื่องการลงทุน ตลอดจนเรื่องการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในเขต EEC ซึ่งในส่วนของกฎหมายเรียบร้อยแล้ว ขณะที่ส่วนอื่นๆ ก็กำลังเร่งดำเนินการ เฟสที่ 2 เป็นเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการเรื่องสัญญาสัมปทานต่างๆ คาดว่าสัญญาต่างๆ น่าจะแล้วเสร็จไม่เกินเดือน ก.. 2562 ส่วนการก่อสร้างทั้งโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน โครงการสนามบินอู่ตะเภา คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2566 ขณะนี้การดำเนินงานอยู่ในเฟสที่ 3 ซึ่งเป็นเรื่องการลงทุน โดยปัจจุบันมีนักลงทุนยื่นขอส่งเสริมการลงทุนเข้ามาจำนวนมาก เฉพาะปี 2561 มีผู้ขอเข้าลงทุนถึง 675,310 คำขอ ซึ่งอุตสาหกรรมที่ขอเข้าลงทุนมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มยานยนต์ รองลงมาคือ อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมอาหาร และการท่องเที่ยว  ขณะที่เฟสที่ 4 ซึ่งเป็นเฟสสุดท้ายเป็นเรื่องเมืองใหม่ ที่อยู่อาศัย และ สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในช่วงปลายปี 2562

.บูรพาสัมมนาผู้บริหาร ปรับทิศทางตอบสนองการพัฒนา EEC

การสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพาวันที่ 14 สิงหาคม เพื่อปรับทิศทางความร่วมมือและการทำงานร่วมกับ EEC ได้มีการประชุมทำความเข้าใจถึงบทบาทและความร่วมมือกับ EEC โดยได้เชิญที่ปรึกษาเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและประธานคณะทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก นายอภิชาต ทองอยู่ เข้าชี้แจงทำความเข้าใจถึงบทบาทและภารกิจของ EEC และการพัฒนาบุคลากรที่มุ่งยกระดับประเทศ ซึ่งมีผลสรุปว่ามหาวิทยาลัยบูรพาต้องมุ่งเน้นการทำงาน 3 เรื่องสำคัญคือ ส่วนแรกเป็นเรื่องของการทำความเข้าใจเกี่ยวกับ EEC ให้กับบุคคลากรในสถาบันทั้งอาจารย์และนักศึกษา เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนา EEC ที่สอดคล้องกับการพัฒนาโดยรวมที่เกิดขึ้น  ส่วนที่ 2 มุ่งจัดปรับการศึกษาให้เป็นแบบ EEC model type A เพื่อพัฒนาบุคลากรยุคใหม่ภายใต้การสร้างหลักสูตรแบบ Module ที่ปรับให้มีการจัดการศึกษาแบบ Credit Bank ตอบสนองความเชื่อมโยงระหว่าง การศึกษากับการมีงานทำและต่อยอดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับโลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป ส่วนที่ 3 มหาวิทยาลัยบูรพาจะมีบทบาทเป็นฐานกลางของความเคลื่อนไหวในการพัฒนาบุคลากรที่ช่วยพัฒนาการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจใน EEC ในการทำงานร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆในพื้นที่ ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงปริญญา ซึ่งจะมุ่งปรับสร้างคุณภาพการศึกษายุคใหม่ตอบโจทย์ความต้องการทักษะแรงงานศตวรรษที่ 21 ซึ่งรักษาการอธิการบดี รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก ยืนยันความมั่นใจว่า ม.บูรพา จะขยับขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ก้าวหน้า และสนับสนุนการพัฒนา EEC ได้อย่างเต็มความสามารถแน่นอน

กกร.ยื่นสมุดปกขาวนำเสนอ 6 ประเด็นขับเคลื่อนเศรษฐกิจเร่งด่วน

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยได้เข้ายื่นสมุดปกขาวกับพล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รวบรวมข้อเสนอที่ได้ระดมความคิดเห็นจากภาคเอกชน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆให้ทันต่อเหตุการณ์ ประกอบด้วย 6 ประเด็นที่รัฐบาลใหม่ต้องเร่งดำเนินการคือ

  • 1. การเสริมสร้างความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนและการยกระดับการทำงานของภาครัฐและเอกชนในระดับต่างๆ 
  • 2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเอกชนยกระดับเอสเอ็มอี สินค้า บริการ ให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล
  • 3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
  • 4. สนับสนุนโครงการที่สำคัญของภาครัฐให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
  • 5. เสริมสร้างธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม
  • 6. ยกระดับทักษะความรู้และคุณภาพชีวิตทรัพยากรมนุษย์

ปิดสนามบินฮ่องกง กระทบเที่ยวไทย 1,400 ล้านบัวแก้วเตือนคนไทยเลี่ยงเดินทาง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยวิเคราะห์การเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ยกระดับขึ้นมาสู่การปิดสนามบินนานาชาติฮ่องกงและก่อให้เกิดการยกเลิกไฟล์ทบิน ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อบรรยากาศและความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของฮ่องกงเท่านั้น ยังเป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวฮ่องกงที่ต้องการเดินทางไปยังต่างประเทศรวมถึงมายังประเทศไทยด้วย ซึ่งในช่วงเดือน ส.. ถือเป็นช่วงไฮซีซั่นที่นักท่องเที่ยวฮ่องกงนิยมเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยมากที่สุดในรอบปี เฉลี่ย 4,200-5,000 คนต่อวัน ภายใต้สมมติฐานเหตุชุมนุมปิดสนามบินฮ่องกงกินเวลาประมาณ 7 วัน อาจจะสร้างผลกระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวฮ่องกงเที่ยวไทยราว 30,000 คน คิดเป็นเม็ดเงินรายได้ที่อาจสูญเสียไปไม่ต่ำกว่า 1,400 ล้านบาท ขณะที่ น..บุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์ในฮ่องกงยังมีความไม่แน่นอน กรมการกงสุลขอให้ชาวไทยที่ยังไม่มีภารกิจเร่งด่วนในฮ่องกงพิจารณาหลีกเลี่ยงการเดินทางไปฮ่องกงในช่วงนี้ และหากมีความจำเป็นต้องเดินทางไปฮ่องกง ขอให้ตรวจสอบตารางเวลาและสถานะของเที่ยวบินกับท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง รวมทั้งติดตามข่าวสารจากสถานกงสุลใหญ่ ณ ฮ่องกง อย่างใกล้ชิด

พายุกรอซาจ่อถล่มญี่ปุ่นวันนี้รถไฟสายการบินยกเลิกอื้อ

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานญี่ปุ่นเตรียมรับมือพายุกรอซา ที่จะพัดถล่มเกาะชิโกกุทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นในวันนี้่ (15 ..) โดยสำนักอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นคาดว่าอิทธิพลของพายุจะทำให้มีฝนตกหนัก พร้อมประกาศเตือนภัยน้ำท่วมและดินถล่ม เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้รถไฟสายตะวันตกของญี่ปุ่นต้องประกาศยกเลิกการเดินรถไฟชินคันเซ็นระหว่างนครโอซากากับเมืองทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นในวันพฤหัสบดีทั้งหมด เช่นเดียวกับสายการบินแจแปนแอร์ไลน์ยกเลิกเที่ยวบินในประเทศ 62 เที่ยวบินทั้งขาเข้าและออกจากสนามบินมิยาซากิและทาเนกาชิมา และบางเที่ยวบินของสนามบินอมามิ ขณะที่สายการบินออลนิปปอนแอร์เวย์ยกเลิก 34 เที่ยวบินไปยังสนามบินมิยาซากิ สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้โดยสารจำนวนมาก เนื่องจากเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ประชาชนเตรียมเดินทางกลับมาทำงานในเมืองใหญ่หลังวันหยุดยาวเทศกาลโอบง