ทำความรู้จัก นวัตกรรมประกันภัย บริหารความเสี่ยงครบทุกมิติ คุณค่าที่ ‘ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ใน อีอีซี’ คู่ควร

113

คุณูปการร่วมประการหนึ่ง ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการประกาศเดินหน้าขับเคลื่อน โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี นั่นคือ ความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ องค์กรธุรกิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือแม้แต่ประชาชนในพื้นที่ ที่ร่วมเข้ามามีบทบาทผลักดันให้การดำเนินโครงการนี้เป็นไปได้อย่างราบรื่นที่สุด โดยมุ่งหวังในเป้าหมายเดียวกัน นั่นคือ ความสำเร็จของโครงการอีอีซี ที่ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจชาติโดยรวม ด้วยความเชื่อมั่นเดียวกันนี้เอง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ซึ่งมีภารกิจในการสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการถึงการทำประกันภัยที่ถูกต้องและเหมาะสม จึงได้เดินหน้าสร้างความเข้าใจให้แก่ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ในพื้นที่อีอีซี ในด้าน ระบบประกันภัยบริหารความเสี่ยง ที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการในระยะยาว


ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ

เปิดภารกิจสร้างความเข้าใจให้ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ในอีอีซี ได้เข้าใจถึงระบบประกันภัยที่ถูกต้อง

เพื่อเผยแพร่แนวคิดที่ว่า “ประกันภัยถูกทางสร้างเกราะให้ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี SME ได้” สำนักงาน คปภ. จึงได้จัดการสัมมนาชื่อเดียวกับแนวคิดที่กล่าวมานี้ ณ โรงแรมระยอง แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดระยอง เมื่อเร็วๆ นี้ โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เดินทางมาในพื้นที่เพื่อเป็นประธานเปิดงาน โดย ดร.สุทธิพล ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของงานสัมมนา ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญที่ สำนักงาน คปภ. ตั้งใจทำให้เกิดเป็นผลสำเร็จในพื้นที่อีอีซีให้ได้ ว่า

“งานสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจด้านประกันภัยในเชิงรุกแก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจน ผู้ประกอบธุรกิจขนาดย่อม หรือ ผู้ประกอบธุรกิจ SME ได้เข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ความคุ้มครอง ตลอดจนข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัยประเภทต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้สอดคล้องกับความเสี่ยงของบุคคลหรือธุรกิจของตนเอง”

ในโอกาสนี้ นายสุรชัย ยุติธรรมนนท์ นายอำเภอแกลง จังหวัดระยอง กล่าวยินดีที่ สำนักงาน คปภ. เลือกจังหวัดระยองเป็นพื้นที่เป้าหมาย ในการให้ความรู้ด้านประกันภัยแก่ผู้ประกอบการ SME ซึ่งคาดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการนำระบบประกันภัยเข้ามาบริหารความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ ส่งเสริมให้ทุกธุรกิจในพื้นที่เป็นกำลังสำคัญในการสร้างความมั่นคง เข้มแข็ง ให้เศรษฐกิจของจังหวัด


เผยแพร่แนวคิด นวัตกรรมประกันภัย บริหารความเสี่ยงในการทำธุรกิจ ออกแบบเฉพาะพื้นที่จังหวัดอีอีซี

หลังจากกล่าวเปิดการสัมมนา ดร.สุทธิพล ได้ปาฐกถาพิเศษ โดยกล่าวในประเด็นน่าสนใจตอนหนึ่งว่า

“ในช่วงที่ผ่านมา ผมและทีมผู้บริหารระดับสูงของ สำนักงาน คปภ. ได้ลงพื้นที่เพื่อรับฟังสภาพปัญหาด้านประกันภัย ตลอดจนความต้องการที่แท้จริงของผู้เอาประกันภัย โดยนำข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการลงพื้นที่มาปรับปรุงและออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ๆ เพื่อรองรับความเสี่ยงภัยและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากและกลุ่มธุรกิจ SME ให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากระบบประกันภัยเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง”

นอกจากนั้น เลขาธิการ คปภ. ยังย้ำถึงภารกิจที่ต้องการส่งเสริมและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการทำประกันภัยที่ไม่ใช่แค่ในระดับกิจการเท่านั้น แต่เป็นการทำประกันภัยในระดับบุคคล ครอบครัวด้วย เช่น ผลิตภัณฑ์ไมโครอินชัวรันส์ ในรูปแบบต่างๆ อาทิ กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม 7 บาท กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม 10 บาทพลัส กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดสำหรับรายย่อย จ่ายเบี้ยประกันภัยแค่ 400 บาทต่อปี กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสงกรานต์สุขใจ พลัส หรือ ประกันภัย 222 รวมไปถึงกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองภัยตามฤดูกาล อย่าง กรมธรรม์ประกันภัยไข้เลือดออก เป็นต้น


เสริมสร้างความตระหนัก ประกันภัยภาคเกษตรกรรม

นอกเหนือจากภารกิจให้ความรู้กับการจัดสัมมนาแล้ว ทางสำนักงาน คปภ. ได้ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคเกษตรกรรม เช่น การประกันภัยข้าวนาปี การประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การประกันภัยทุเรียน การประกันภัยโคนม การประกันภัยลำไย

และล่าสุดได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อกลุ่มชาวประมงเรือพื้นบ้าน เพื่อช่วยบรรเทาความเสียหายจากภัยธรรมชาติให้กับชาวประมงพื้นบ้าน ซึ่งมุ่งเน้นการให้ความคุ้มครองทั้งความเสียหายต่อตัวเรือประมง และการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตของชาวประมง และลูกเรือประมงด้วย

โดยในการพัฒนานวัตกรรมประกันภัยนี้ เลขาธิการ คปภ. กล่าวถึงเหตุผลที่เลือกพื้นที่จังหวัดระยองว่า เล็งเห็นถึงศักยภาพของจังหวัดระยอง ซึ่งมีความหลากหลายในทางเศรษฐกิจทั้งในด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และประมง ทั้งอยู่ในกลุ่มจังหวัดที่เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ซึ่งมีแนวโน้มจะเกิดการพัฒนาในทุกมิติ

สนามบินอู่ตะเภา

เศรษฐกิจหมุนเวียน

และในทุกมิติของการพัฒนาความเจริญ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้างอาชีพ การศึกษา การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาเมืองใหม่ การสร้างระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่ทันสมัย การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมไปถึงการยกระดับเทคโนโลยีเพื่อรองรับความเจริญที่จะเกิดขึ้นนั้น จำเป็นต้องมีเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งระบบประกันภัยจะมีบทบาทสำคัญในการบริหารความเสี่ยงภัย

“แม้ที่ผ่านมาสำนักงาน คปภ. จะเดินหน้าภารกิจต่างๆ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่ม ตลอดจนภาคอุตสาหกรรมทุกขนาดเข้าถึงระบบประกันภัย แต่สำนักงาน คปภ. จำเป็นต้องเข้าไปดูแลประชาชนกลุ่มรากหญ้า และกลุ่มธุรกิจ SME เป็นพิเศษ เนื่องจากทั้งสองกลุ่มยังขาดความพร้อมและยังใช้ประโยชน์จากระบบประกันภัยไม่เต็มที่”

จากคำกล่าวนี้เอง ที่ ดร.สุทธิพล ใช้ในการขยายผลและมอบนโยบายให้ทีมงานจาก สำนักงาน คปภ. พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เหมาะสมกับสภาพความเสี่ยงของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางที่มีมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท และวิสาหกิจขนาดกลางไม่เกิน 200 ล้านบาท หรือที่เรียกกันว่า SME package ซึ่งประกอบด้วยการคุ้มครองภัยต่างๆ ที่จะช่วยกลุ่มธุรกิจ SME ในการบริหารความเสี่ยง โดยมีเบี้ยประกันภัยที่ไม่แพง ซึ่ง ดร.สุทธิพล อัปเดตว่า

“ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่างๆ เพื่อจะตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มธุรกิจ SME ได้ดีขึ้น และพร้อมน้อมรับทุกข้อแนะนำและความเห็นเพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น”


ภาคประมงจังหวัดระยอง ขานรับนวัตกรรมใหม่ ผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อกลุ่มชาวประมงเรือพื้นบ้าน

ด้าน นายวิวัฒน์ วารีรัตนโรจน์ อดีตกรรมการบริหารสมาคมประมงจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ เปิดเผยว่า ตนมีธุรกิจทำเรือประมงและแพปลาในพื้นที่อำเภอแกลงมานานกว่า 50 ปี ได้เห็นวิวัฒนาการของการทำประมงพื้นบ้านและการทำประมงขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัดระยองมาโดยตลอด และสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจน ก็คือ อาชีพการทำประมงมีความเสี่ยงต่อการประสบอุบัติภัยจากภัยธรรมชาติทั้งในขณะออกเรือหาปลาหรือจอดเรืออยู่ที่ชายฝั่ง เพราะถ้าเกิดพายุพัดถล่มเข้ามาวันใดเรือประมงและอุปกรณ์ก็จะได้รับความเสียหาย ซึ่งปราฏเป็นข่าวผ่านสื่ออยู่เนืองๆ

“การลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ SME ของสำนักงาน คปภ. ในครั้งนี้ ทำให้ผู้ประกอบการได้เข้าใจระบบการประกันภัยมากขึ้น และได้รู้จักกับกรมธรรม์ประมงเรือพื้นบ้านเป็นครั้งแรก ซึ่งนับว่าเป็นกรมธรรม์ที่มีประโยชน์ต่อชาวประมงเป็นอย่างมาก ดังนั้น จึงอยากให้สำนักงาน คปภ.ขยายผลและต่อยอดองค์ความรู้เกี่ยวกับกรมธรรม์ประมงเรือพื้นบ้านด้วยการประสานความร่วมมือกับทุกจังหวัดที่มีการจัดตั้งสมาคมประมง เพื่อเข้าไปให้ความรู้กับสมาชิกของสมาคมประมงที่มีอยู่ในราว 2 – 4 หมื่นราย ทั่วประเทศ ซึ่งจะทำให้ชาวประมงได้รับอานิสงส์จากกรมธรรม์นี้อย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น”

ขณะที่ นายสุทธิ ศรีธาราม ผู้ประกอบที่พักอาศัยและเรือข้ามฟากท่าเรือเกาะเสม็ด เปิดเผยว่า

“ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต้องการทำธุรกิจบนความพึงพอใจ และความประทับใจของลูกค้าผู้มาใช้บริการอยู่ตลอดเวลา เช่น เมื่อลูกค้าประสบอุบัติเหตุในระหว่างเข้าพักอาศัยหรือนั่งเรือข้ามฟาก ผู้ประกอบการจะสามารถเข้าไปดูแลลูกค้าให้ได้รับการรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานได้อย่างไร หรือในกรณีที่ลูกค้าเข้าพักอาศัยในที่พักแล้วมีกิ่งไม้ขนาดใหญ่หักใส่หลังคาที่พัก ส่งผลทำให้ลูกค้าได้รับบาดเจ็บ ในขณะที่ที่พักอาศัยก็ได้รับความเสียหาย เหล่านี้ถือเป็นต้นทุนที่ผู้ประกอบการจะต้องแบกรับภาระทั้งทางตรงและทางอ้อม เพียงเพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ แต่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าจะหาซื้อประกันภัยในลักษณะนี้อย่างไร”

ดังนั้น คุณสุทธิ ได้พูดในฐานะตัวแทนผู้ประกอบารในพื้นที่จังหวัดระยองว่า การลงพื้นที่ให้ความรู้ของสำนักงาน คปภ. ในครั้งนี้ จึงมีประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ SME เป็นอย่างมาก เพราะทำให้ผู้ประกอบการเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อการนำระบบประกันภัยเข้ามาบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ครบวงจร และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


ที่มา : รายงานข่าว จาก เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.)


อัปเดต หลากหลายแนวคิดน่าสนใจ ร่วมขับเคลื่อนโครงการอีอีซี ให้เกิดขึ้นได้จริง เพิ่มเติม

ออกแบบเมืองอัจฉริยะ ต้องสอดรับ ‘การพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ’ & เมืองสมาร์ท คนต้องสมาร์ทตามด้วย 2 Key success สมาร์ทซิตี้ อีอีซี

บทพิสูจน์ความร่วมมือ อมตะ & มหิดล กับการลงเสาเข็ม SMART Community ครบวงจร แห่งแรกของภาคตะวันออก

สัมภาษณ์พิเศษ ทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์ รองเลขาธิการ EEC เรื่อง ‘ผังเมืองอีอีซี’ Master Plan ฉบับแรกของเมืองไทยกับรอยต่างทางความคิด