EEC Project สร้างงานและความก้าวหน้าที่มีความหมายต่อชีวิตคนไทย

360

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยียุค 4.0 ที่ทรงพลัง ส่งผลต่อความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และชีวิตผู้คนในประชาคมโลกอย่างมีนัยสำคัญ ด้วยเหตุนี้การปรับสร้างความก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับประเทศไทย ‘EEC Project’ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเร่งมือขับเคลื่อนอย่างยิ่ง เพื่อให้ไทยยืนหยัดและอยู่ร่วมในศตวรรษใหม่ได้อย่างแข็งแกร่ง


EEC-project
https://thaiembdc.org/eastern-economic-corridor-eec

 สรุป EEC Project ในภาคปฏิบัติ 

เครื่องมือที่ใช้ยกระดับประเทศ คือ การจัดสร้างพื้นที่การลงทุนที่มีความหมายของ EEC ด้วยการดำเนินนโยบายและแผนปฏิบัติการที่มุ่งตอบโจทย์การยกระดับประเทศอย่างถูกทิศถูกทาง มุ่งให้ผลลัพธ์การดำเนินงานส่งมรรคผลที่จะยกระดับประเทศหลากมิติ เป็นการดำเนินงานผ่านปฏิบัติการระดมทุน 1.7 ล้านล้านบาทในช่วง 5 ปี ใน 12 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่ดำเนินการคู่ไปกับการปรับสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ขยายถนน รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน จัดสร้าง 2 ท่าเรือขนส่ง 1 ท่าเรือพาณิชย์ และพัฒนามหานครการบิน ที่มี สนามบินอู่ตะเภา เป็นศูนย์กลางการบินของอาเซียน ภายใต้การร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชน โดยรัฐลงทุนเพียงร้อยละ 32 ของโครงการทั้งหมด อันเป็นการลงทุนที่มีผลตอบแทนสูง ในขณะที่เอกชนต้องรับภาระความเสี่ยงและต้องระดมสรรพกำลังในการบริหาร เพื่อสร้างกิจการที่มีประสิทธิภาพ เหมาะกับอนาคต ประโยชน์โดยรวมก็จะเป็นของผู้คน สังคม และประเทศ

นี่คือภาคปฏิบัติที่มีความหมายยิ่งต่อการสร้างอนาคตที่ก้าวหน้าเท่าทันศตวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง!


 แผนปั้น ‘บุคลากร’ ป้อนโลกในศตวรรษที่ 21 

ไม่เพียงการยกระดับเศรษฐกิจและการมีแผนงานที่ชัดเจนในการพัฒนาอุตสาหกรรมเท่านั้น การมุ่งยกระดับการพัฒนาบุคลากร พัฒนาการศึกษาและท้องถิ่น ก็เป็นเป้าหมายสำคัญที่ต้องจัดทำคู่กันไป เนื่องจากการพัฒนา EEC มีความต้องการบุคลากรในอุตสาหกรรมเป้าหมายจำนวนกว่า 4.5 แสนตำแหน่ง จึงมีการทำความเข้าใจถึงการพัฒนาบุคลากรและการศึกษาในทุกระดับ ตั้งแต่การศึกษาพื้นฐาน โดยปรับการเรียน-การสอนที่จำเป็น เพิ่มทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ผู้เรียนในระดับประถม โดยจัดการศึกษาเพิ่มให้โรงเรียนในพื้นที่ EEC รวม 3 กลุ่มการเรียนการสอน ได้แก่

  • ด้านภาษา มุ่งเพิ่มทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษและจีนสำหรับเด็ก
  • ด้านพื้นฐานเทคโนโลยี มุ่งสร้างพื้นฐานที่เหมาะกับความต้องการในโลกยุคใหม่ ซึ่งเรียกว่ากลุ่ม STEAM คือ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ และศิลปะ 
  • ด้านโค้ดดิง ช่วยพัฒนาในด้านการทำงานและการใช้ชีวิตในโลกยุคดิจิทัล ซึ่งการปรับเพิ่มการศึกษาระดับประถม-มัธยมนี้ จะทำให้เด็กมีพื้นฐานที่แม่นตรงกับทักษะที่ต้องการในศตวรรษที่ 21

ภารกิจพัฒนาบุคลากร

ด้านการศึกษาระดับอาชีวะและอุดมศึกษา มีการทำความเข้าใจและพัฒนาให้สถาบันในพื้นที่ได้เชื่อมต่อ สร้างความก้าวหน้ากับสถาบันและองค์กรที่สำคัญระดับโลก และร่วมกันปรับสร้างการศึกษาแบบ EEC model ที่มุ่งสร้างความร่วมมือในการผลิตบุคลากรร่วมกับอุตสาหกรรมชั้นนำของโลกและอุตสาหกรรมที่ลงทุนในประเทศไทย อาทิ

  • การศึกษากลุ่มดิจิทัล ที่มีการพัฒนาความร่วมมือกับกลุ่ม Microsoft, Google Huawei
  • กลุ่มอุตสาหกรรมยุคใหม่อย่าง Automation ได้ร่วมพัฒนาระบบโรงงานและการผลิตระบบอัตโนมัติกับกลุ่ม Mitsubishi เพื่อเร่งพัฒนาการศึกษาด้านนี้ ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่กำลังไล่ล่าใกล้เข้ามาทุกขณะ

การจัดปรับและพัฒนาการศึกษาทั้งระบบมีการปรับใช้ EEC model ในการศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่พื้นฐานถึงระดับปริญญาและสูงกว่า รวมทั้งมีการฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับกลุ่มบุคลากรที่ต้องการเพิ่มทักษะ ปรับทักษะ และสร้างการเรียนรู้ทักษะใหม่ การพัฒนาบุคลากรทั้งหมดนี้จะเป็นกำลังหลักที่เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจและร่วมปฏิบัติควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจการลงทุน รวมถึงการสร้างผู้ประกอบการยุคใหม่เพื่อบุกตลาดโลก


อัปเดตดีลเด่นจากบางภาคอุตสาหกรรม 

กลุ่มแรกที่จะกล่าวถึงคือ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ซึ่งมีความร่วมมือระหว่างสถาบันกับกลุ่ม BMW, Toyota และอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ชั้นนำหลายบริษัท

ส่วน กลุ่มโลจิสติกส์ มีความร่วมมือกว่า 300 ผู้ประกอบการ เช่นเดียวกันกับอุตสาหกรรมใหม่อย่าง กลุ่มอากาศยาน ที่ได้ร่วมมือกับ Airbus และสายการบินชั้นนำทั่วโลกในหลากหลายสาขา รวมถึงการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่อุตสาหกรรมอากาศยานในแต่ละภาคส่วน เช่น การผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ การบริหารจัดการสนามบิน  


สมาร์ทซิตี้ อีอีซี

 Industry 4.0 ที่แท้ ดูแลและใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

นอกจากที่กล่าวมา การดูแลสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาพื้นฐานชุมชน เป็นเรื่องที่ EEC ใส่ใจอย่างยิ่ง เพราะสภาพการพัฒนาอุตสาหกรรมยุคเก่าช่วง ‘อีสเทิร์นซีบอร์ด’ สร้างผลกระทบด้านลบไว้ไม่น้อย แม้ทำให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตเอาตัวรอดมาได้ แต่ปัญหาที่สั่งสมมาจากอุตสาหกรรมยุคนั้น ยังต้องแก้ไขและสร้างหลักประกันขึ้นใหม่

ตั้งแต่คัดเลือกการลงทุนจากกลุ่มอุตสาหกรรมสะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อมลพิษ ซึ่งก็คือ กลุ่มอุตสาหกรรมยุคใหม่ที่ใช้เทคโนโลยี 4.0 เข้ามาทดแทนอุตสาหกรรมเก่าที่ก่อมลภาวะไว้หลากหลายด้าน ซึ่งการจัดการตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำของอุตสาหกรรมสะอาดจะช่วยให้สิ่งแวดล้อมได้ฟื้นตัว ช่วยปกป้องสภาวะแวดล้อมเอาไว้ รวมถึงช่วยลดโลกร้อนตามฉันทามติของสังคมโลก

นี่คือพื้นฐานการดำเนินงานสำคัญที่ EEC Project มุ่งทำเพื่อยกระดับประเทศสู่ความก้าวหน้าและยั่งยืน ที่สัมผัสจับต้องได้จริง


 

 

เรื่อง : Apichartology


ติดตามความเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ EEC จุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ

‘มทร.ตะวันออก’ พลิกขั้วบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รับ ‘อีอีซีโมเดล’ โรงงานจองตัวก่อนจบ สตาร์ท 2 หมื่นอัพ

‘โลจิสติกส์’ หลักสูตรสำคัญที่ผลิตบุคลากรเท่าไหร่ก็ไม่พอกับความต้องการ

‘แพลตฟอร์ม’ สร้างการศึกษาและพัฒนาบุคลากรยุคใหม่ ที่เชื่อมโลกให้ไทยแล่น