“เด็กเกิดน้อย” และ “ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่” กระทบ “ธุรกิจการศึกษา”

นับตั้งแต่เข้าสู่ศตวรรษที่ 21 (ค.ศ. 2000 หรือ พ.ศ. 2543) เป็นต้นมา ถือได้ว่าแวดวงการศึกษาของไทยมีความเปลี่ยนแปลงหลายประการ ประการแรกคือ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หรือที่เรียกว่า การปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะประเด็นการปฏิรูปการเรียนรู้ในหมวด 4: แนวการจัดการศึกษา ซึ่งครอบคลุมกระบวนการจัดการศึกษาที่เปิดกว้างให้กับการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนของทุกภาคส่วน ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ, 2542) ประการที่สองคือ แถลงนโยบายต่อรัฐสภา (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544) ที่มุ่งเน้นการสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนานาชาติ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ประการถัดมาในปี พ.ศ. 2546 มีการอนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนนานาชาติเพิ่มเติมจากนโยบายเปิดเสรีเมื่อปี พ.ศ. 2534 (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2547) และต่อมาได้มีโรงเรียนนานาชาติมาเปิดในประเทศไทยจำนวน 120 แห่ง (สมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย, 2560) ประการที่สี่คือ การปรับเปลี่ยนระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัย (สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย, 2549) จากระบบ Entrance (พ.ศ. 2504 – 2548) มาเป็นระบบ … Continue reading “เด็กเกิดน้อย” และ “ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่” กระทบ “ธุรกิจการศึกษา”