โรคหายาก ความท้าทายใหม่ของวงการแพทย์ไทย ที่ก้าวผ่านไปได้ ด้วยการศึกษาวิจัยแบบกัดไม่ปล่อย

ติดตามความพยายามของแพทย์ไทยที่จะลดโอกาสการเกิด โรคหายาก ด้วยการศึกษาวิจัยแบบกัดไม่ปล่อย