ชี้ชะตา ‘อุตสาหกรรมยางไทย’ จะไปต่อหรือหยุดนิ่ง นวัตกรรมและเทคโนโลยี คือ คำตอบ

หาคำตอบว่า ความสามารถในการแข่งขันของ อุตสาหกรรมยางไทย ขึ้นอยู่กับอะไร? เพื่อต่อยอดไปสู่การพัฒนา