จาก ‘STEM สู่ STEAM’ เจาะแผนปั้นมัธยมศึกษาต้นแบบ ความหวังใหม่สร้างเยาวชนคุณภาพป้อนภาคอุตสาหกรรมไทย

อัปเดตแนวคิดและต้นแบบการสร้างทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้เยาวชนไทย จาก ‘STEM สู่ STEAM’