HRM 5.0 “บริหารทรัพยากรมนุษย์” ยุค 5G (ตอนจบ)

1173

สมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ก่อให้เกิดกลยุทธ์การบริหารงานบุคคลในยุค 5.0 คือ กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์โดยใช้เทคโนโลยี (Human Resource Management: HRM within Technology) เพื่อความสำเร็จในการปฏิบัติงาน และเพื่อให้การดำเนินการทางกลยุทธ์ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรส่งประสิทธิผลสูงสุด


HRM2

Conner และ Ulrich (2016) กล่าวว่า จะต้องมีการบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อนำเข้ามาช่วยในด้านการบริหารงานบุคคลในหลายรูปแบบ โดยแต่ละรูปแบบจะถูกนำไปใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดความคล่องตัวยิ่งขึ้นในการปฏิบัติงานยุค 5.0 โดยเทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงานทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์มีให้เลือกตามวัตถุประสงค์การใช้งานดังต่อไปนี้

1) Application Service Providers (ASP) เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่นำมาประยุกต์ใช้ในเพื่อการสมัครงาน ซึ่งเป็นการให้บริการกับนายจ้างที่ต้องการจ้างงาน โดยการควบคุมผ่านออนไลน์

2) Web Portals หรือเว็บท่า เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลในยุค 5.0 เพื่อให้พนักงานใช้ในการจัดการผลประโยชน์ต่างๆ

3) Streaming PC Video เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการฝึกอบรมทางไกล โดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่ที่มีหลายสาขา หรือมีหลายหน่วยงานซึ่งตั้งอยู่ในสถานที่ที่แตกต่างกันในด้านระยะทาง

4) Wireless or Mobile Tools เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายและแบบเคลื่อนที่ มีวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงานในการเข้าถึงกิจกรรมต่างๆ

5) Personal Digital Assistants เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้เพื่อช่วยเหลือนักบริหารงานบุคคลในยุค 5.0 เพื่อความสะดวกในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่

6) Monitoring Software เป็นโปรแกรมที่ใช้เพื่อติดตามการทำงานบนอินเทอร์เน็ต การรับและส่ง อีเมล รวมถึงการปฏิบัติงานของพนักงานในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

7) Integrated Human Resource Information Systems (HRIS) เป็นระบบงานที่ใช้สำหรับการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรทั้งหมด เช่น ทะเบียนประวัติ

8) Digital Signature เป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้เพื่อตรวจสอบลายเซ็นที่ถูกต้องตามกฎหมาย ทำให้นายจ้างได้รับลายเซ็นจากผู้สมัคร หรือพนักงานได้อย่างรวดเร็ว


อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารงานบุคคลในยุค 5.0 โดยทั่วไปมีการประยุกต์อยู่ 4 แนวทาง กล่าวคือ

1) Self Service หรือการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการตนเอง โดยส่วนใหญ่ Self Service จะเป็นการทำงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต นำมาใช้เพื่อให้พนักงานสามารถปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวให้ทันสมัยอยู่เสมอ

2) Call Center หรือการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเป็นศูนย์กลางการรับโทรศัพท์ โดยอาจนำผู้เชี่ยวชาญมาตอบคำถามให้กับพนักงานที่มีข้อสงสัยที่อยู่ห่างไกลกันได้ สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี

3) Productivity improvement หรือการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปรับปรุงผลผลิต เพื่อช่วยปรับปรุงงานทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะการนำระบบที่ทันสมัยอย่าง HRIS (Human Resource Information System)

4) Out Sourcing หรือการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจ้างงานภายนอก สามารถทำให้เข้าถึงตัวผู้สมัครงานได้โดยตรง ทำให้องค์กรประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากทีเดียว

ดังที่กล่าวไป โลกปัจจุบันได้ก้าวเข้าสู่ยุค 5.0 ซึ่งเป็นยุคนวัตกรรม การจัดการทรัพยากรมนุษย์และการบริหารงานบุคคลจำเป็นต้องมีการกำหนดกลยุทธ์ใหม่เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง ก่อให้เกิดการกำหนดกลยุทธ์การบริหารงานบุคคลรูปแบบใหม่ขึ้นในศตวรรษที่ 21 ตามที่ได้ยกตัวอย่างมา


และหากกล่าวถึง กลยุทธ์การบริหารงานบุคคลในยุค 5.0 นักบริหารงานบุคคลในยุคปัจจุบัน นอกจากจะต้องมีสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดังได้กล่าวไปแล้ว ยังต้องมีสมรรถนะหลักอีก 3 ด้านด้วยกัน ประกอบด้วย

1) ต้องมี Knowledge หรือ ความรู้ อันได้แก่

1.1 ความรู้ด้าน Technical Knowledge หรือความรู้ทางเทคนิค และ
1.2 ความรู้ด้าน Customer Focus Knowledge หรือความรู้ด้านการบริการลูกค้า

2) ต้องมี Skill หรือ ทักษะ อันได้แก่

2.1 ทักษะด้าน Communication หรือทักษะการสื่อสาร และ
2.2 ทักษะด้าน Teamwork หรือทักษะการทำงานเป็นทีม

3) ต้องมี Attributes หรือคุณสมบัติ อันได้แก่

3.1 คุณสมบัติทาง Innovation หรือคุณสมบัติทางนวัตกรรม
3.2 คุณสมบัติทาง Leadership หรือคุณสมบัติทางภาวะผู้นำ
3.3 คุณสมบัติทาง Flexibility หรือคุณสมบัติทางความยืดหยุ่น
3.4 คุณสมบัติทาง Motivation หรือคุณสมบัติทางการจูงใจ
3.5 คุณสมบัติทาง Building Relationship หรือคุณสมบัติทางการสร้างความสัมพันธ์

เหตุดังนั้น ทุกองค์กรในยุค 5.0 สามารถนำสมรรถนะที่กล่าวมาทั้งหมด ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานบุคคลสมัยใหม่

เพื่อเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะของหน่วยงานกำกับดูแลภาระงานทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้ปฏิบัติหน้าที่ทางการบริหารงานบุคคลอย่างเต็มขีดความสามารถ

และที่สำคัญก็คือเพื่อเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรในยุค 5.0 นั่นเอง


ปูพื้นความเข้าใจเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่ตอนแรก

HRM 5.0 “บริหารทรัพยากรมนุษย์” ยุค 5G (ตอนแรก)