โลกเปลี่ยน การศึกษาต้องเปลี่ยน! อย่าวนเวียนสนใจอยู่แค่ ‘การจัดอันดับสถานศึกษา’

859

ความเปลี่ยนแปลงของโลกวันนี้ เมื่อนำมาเชื่อมโยงเข้ากับความกระตือรือร้นของคนรุ่นใหม่ และการประสบความสำเร็จในยุคที่ “สตาร์ทอัพ” รุ่งเรือง จะเห็นความคิดมุมมองของคนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนไปมากทีเดียว ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ถ้านำมาพิจารณาถึงเรื่องการศึกษา ก็จะพบประเด็นสำคัญว่า วันนี้ทั้งสถาบันการศึกษา ระบบการเรียนการสอน การจัดการทางการศึกษา ตลอดจนการประเมินวัดผลแบบเดิมที่เป็นมา ได้มาถึงจุดสิ้นสุดแล้ว ชนิดที่ไม่อาจเอาตัวรอดได้ต่อไป! 


“ระบบการศึกษา” ต้องปรับตัวหนีจากการถูกรื้อสร้างทำลายล้าง จากเงื่อนไขความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ที่ไร้พรมแดน ไร้กาลเวลา และสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดทางด้านกายภาพอย่างมีนัยสำคัญ! 

การหมกมุ่นกับการจัดอันดับ – ตำแหน่งของสถาบันการศึกษา ที่จำเพาะเจาะจงอยู่เพียงแค่การวนเวียนท่องบนตำราเล่มเก่าๆ การวัดประเมินผลแบบเก่าๆ ที่แม้จะมีวิธีการหลากหลาย แต่โดยผลรวมแล้วไม่มีนัยที่ตอบสนองได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของยุคดิจิทัลได้เท่าใดนัก! เว้นแต่กลุ่มที่มีพัฒนาการในกระแสความเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง! ซึ่งหมายถึงว่า การไล่ล่าอันดับเพื่อแสดงความโดดเด่นเหนือกว่าระหว่างสถาบันการศึกษาที่มีอยู่นั้น เป็นได้แค่เรื่องอวดตัวพื้นๆ ที่เป็นแค่ผลพวงกลิ่นอายของวิธีคิดแบบเก่าๆ ของโลกยุคที่ผ่านมาเท่านั้น แต่ไม่ใช่กับโลกใบใหม่ในวันนี้!

สำหรับโลกในวันนี้นั้น “ความก้าวหน้าทางการศึกษา” เคลื่อนพ้นจากความมีชื่อเสียงของแต่ละสถาบันไปแล้ว! ทุกมหาวิทยาลัยกำลังถูกอนาคตไล่ล่า! เพราะโลกวันนี้ ผู้คนสามารถเข้าถึงความรู้ได้ง่ายๆ จากเทคโนโลยียุคใหม่ผ่านสมาร์ทโฟน ซึ่งหลายกรณีให้รายละเอียด – สร้างการเรียนรู้ที่มีชีวิตชีวา มีข้อมูลที่กว้างและลึกกว่าการเรียนการสอนในห้องเรียนมากมายนัก

นี่คือสภาพที่ภาคการศึกษากำลังเผชิญกับเทคโนโลยียุคใหม่และทัศนคติแบบใหม่ของผู้คน!

การศึกษาวันนี้จึงดูเหมือนมีทางรอดทางเดียวคือ การปรับตัว – พัฒนา – สร้างความเชื่อมโยงที่ตอบโจทย์การมีงานทำของผู้คน และส่งเสริมการคิดอย่างสร้างสรรค์ให้แก่คนรุ่นใหม่ที่ต้องการมีชีวิตอิสระ เป็นตัวของตัวเองในสังคมได้ นี่คือทิศทางการศึกษาในฐานที่เป็น “ทุนมนุษย์” ของผู้คนและสังคมในศตวรรษที่ 21

ในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงเช่นว่านี้ การปรับสร้างการศึกษาใหม่ในพื้นที่ EEC กำลังเคลื่อนไหวปรับตัวอย่างรุนแรงและรวดเร็ว เพื่อรับกับการพัฒนาที่ภาครัฐวางกรอบไว้ จากการมุ่งยกระดับประเทศผ่านการพัฒนาพื้นที่ EEC ที่เป็นการปรับตัวครั้งสำคัญ ซึ่งรัฐบาลกำหนดทิศทางไว้ชัดเจนคือ การปักหมุด 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อปรับสร้างเศรษฐกิจจากการโหมดึงเอาเม็ดเงินจากนักลงทุนระดับโลก ให้เข้ามาลงทุนพร้อมถ่ายทอดความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ในส่วนที่ประเทศกำลังขาดแคลน เพื่อยกระดับ – สะสมทุน สะสมความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้ประเทศสามารถต่อยอดและเดินต่อไปด้วยตัวเองได้ หลังจากที่การพัฒนาประเทศประสบปัญหาหยุดชะงักมานานกว่าทศวรรษ!

ณ วันนี้มี 8 มหาวิทยาลัย 14 วิทยาลัยอาชีวะในพื้นที่ EEC ที่ร่วมเป็นแกนนำในการปรับตัวด้านการศึกษาครั้งสำคัญ จากการที่คณะทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC HDC ได้ศึกษาความต้องการด้านบุคลากรเพื่อตอบโจทย์ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งพบว่ามีความต้องการบุคลากรมากกว่า 4.7 แสนตำแหน่ง จากอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้ง 10 กลุ่ม ภายใน 5 ปีจากนี้ นำมาสู่การปรับสร้างการศึกษาในพื้นที่ EEC ที่เริ่มขับเคลื่อนตั้งแต่การจัดปรับความรู้ให้แก่ครู อาจารย์ ในกลุ่มความรู้ยุคใหม่ด้านหุ่นยนต์ ออโตเมชั่น ปัญญาประดิษฐ์ รวมทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ เช่น ระบบราง อากาศยาน โดยการจัดการศึกษาใหม่นี้เรียกว่า EEC Model

EEC HDC

EEC Model เป็นการสร้างการศึกษาที่สถาบันการศึกษาทั้งระดับมหาวิทยาลัยและอาชีวะ จับคู่ทำงานร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งวันนี้มีมากกว่า 200 กลุ่มผู้ผลิตในพื้นที่ที่ให้ความร่วมมือ จึงมีการจัดปรับหลักสูตรเป็นแบบโมดูล ที่มีการยกระดับทักษะแต่ละกลุ่มวิชาและตัวชี้วัดภาคปฏิบัติอย่างชัดเจน เพื่อสร้างเสริมทักษะของผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการในสายงานจริง และยังมีการจัดปรับระบบการศึกษาให้เป็นแบบเก็บสะสมเครดิต หรือ Credit Bank เพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะในการเรียนและการทำงานไปพร้อมๆ กัน

นอกจากหลักสูตรปกติ EEC HDC ยังร่วมผลักดันให้มีการจัดหลักสูตรระยะสั้นเพื่อมุ่งพัฒนา “กลุ่มทักษะใหม่” “กลุ่มเพิ่มพูนทักษะ” และ “กลุ่มปรับเพิ่มทักษะใหม่ในงาน” โดยหลักสูตรระยะสั้นนี้ สถาบันการศึกษาจะทำร่วมกับกลุ่มภาคธุรกิจ – อุตสาหกรรมที่ต้องการยกระดับพัฒนาทักษะของบุคลากร โดยในปีงบประมาณ 2563 มีเป้าหมายที่จะพัฒนาบุคลากรกลุ่มนี้ 20,000 คน

การศึกษาแบบ EEC Model เป็นการศึกษาที่มุ่งเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของชีวิตและงานในโลกศตวรรษที่ 21 อย่างมีนัยสำคัญ

โลกการศึกษาในวันนี้จึงต้องเท่าทันการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ ทั้งภาคผลิต ภาคบริการ และเท่าทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงพัฒนาตลอดเวลา ที่สำคัญคือ ต้องเชื่อมโยงสถาบันการศึกษาเข้ากับภาคธุรกิจ – อุตสาหกรรม เพราะภาคการผลิตและบริการนั้น เป็นฐานของความก้าวหน้าที่มีการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

นี่คือโจทย์ด้านการศึกษาที่ว่า เมื่อโลกเปลี่ยน…การศึกษาต้องปรับเปลี่ยน!


 

 

 

เรื่อง : Apichatology


อ่านเพิ่มเกี่ยวกับบทบาทด้านการพัฒนาบุคลากรและความสำคัญของ EEC HDC 

EEC HDC ยกระดับ ภารกิจพัฒนาบุคลากร 10 S-curve ขยายความร่วมมือ 3 หน่วยงานหลัก พัฒนาทักษะวิชาชีพ ครบทุกมิติ

2 ทศวรรษ ศตวรรษที่ 21 ผ่าตัดการศึกษาไทย ด้วยแนวคิดใหม่ EEC HDC

EEC HDC Wokshop ร่วมกับบุคลากรภาคการศึกษาในพื้นที่ ชี้ ‘หลักการ Demand Driven’ ช่วยการศึกษาไทยรอด