สาลิกาคาบข่าว Vol.274/62

220

ปลดล็อค! โปรเจคแรกอีอีซีกัลฟ์ปตท.’ ลงนามกนอ.’ ลุยมาบตาพุด เฟส 3

www.eeco.or.th

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการลงทุนโครงการขยายพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดซึ่งเป็นพื้นที่ถมทะเล 1,000 ไร่ ในการพัฒนาโครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 (ช่วงที่ 1) และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้ลงนามสัญญาร่วมลงทุนกับ บริษัทกัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด ที่เป็นผู้ชนะประมูลโครงการดังกล่าว โดยเป็นสัญญาร่วมทุนในรูปแบบ Public Private Partnership (PPP) NET Cost หรือร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชนโดยให้เอกชนได้รับสิทธิ์ในการประกอบกิจการบนพื้นที่ 200 ไร่ และจัดสรรผลตอบแทนบางส่วนให้แก่ภาครัฐตามข้อตกลง โครงการนี้นับเป็น 1 ใน 5 โครงสร้างพื้นฐานหลักในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) หรือ EEC Project List ที่ถือเป็นโครงการแรกในการเซ็นสัญญาร่วมทุน กนอ.คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในปี 2568 และมั่นใจว่าจะมีส่วนสำคัญต่อการสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศมากขึ้น ทำให้เกิดการเชื่อมต่อระบบขนส่งสู่ประตูเศรษฐกิจกลุ่มประเทศ CLMVT

ครม.เห็นชอบโอนเงินข้ามประเทศเกิน 5 หมื่นบาทต้องตรวจสอบป้องกันการฟอกเงิน

www.thaigov.go.th

..รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติครม.ว่า ครม. มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เสนอ ร่างกฎกระทรวงฯฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานการทำงานของปปง.ให้เสมอกับมาตรฐานสากล เป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ให้สอดคล้องมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และเพื่อให้การบังคับใช้พ...ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสาระของร่างกฎกระทรวงมีประเด็นสำคัญ อาทิ กรณีที่มีการให้บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ข้ามประเทศที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5 หมื่นบาทขึ้นไป สถาบันการเงินผู้สั่งคำสั่งโอนและสถาบันการเงินผู้รับคำสั่งโอน ต้องดำเนินการส่งและรับข้อมูลของผู้โอนและผู้รับโอนพร้อมคำสั่งโอนเงิน โดยคำสั่งโอนเงินต้องมีข้อมูลของผู้โอนและผู้รับโอน หากตรวจสอบข้อมูลแล้วพบลูกค้ามีความเสี่ยงสูงว่าเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา16 ต้องไม่ทำธุรกรรมกับลูกค้าดังกล่าว และรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสำนักงาน ปปง.

8 เดือนธุรกิจหอบเงินลงทุนอีอีซีพุ่ง 38% ‘ชลบุรีแชมป์ทุนจดทะเบียนกว่า 1 ล้านล้าน

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยสถิติการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ตั้งแต่เดือน ม..-..2562 มีจำนวน 4,976 ราย เพิ่มขึ้น 2.03% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี 2561 โดยมีทุนจดทะเบียนจัดตั้ง 17,462 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38.05% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี 2561 สำหรับประเภทธุรกิจที่มีการจัดตั้งสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ 829 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียน 2,364 ล้านบาท รองลงมาคือก่อสร้างอาคารทั่วไป 398 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียน 661 ล้านบาท ภัตตาคารและร้านอาหาร 183 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียน 438 ล้านบาท ปัจจุบันมีนิติบุคคลคงอยู่ในพื้นที่อีอีซี 70,301 ราย ทุนจดทะเบียน 1,898,070 ล้านบาท แบ่งเป็นอันดับ 1 ชลบุรี 51,728 ราย คิดเป็นสัดส่วน 73.58% มูลค่าทุนจดทะเบียน 1,111,338 ล้านบาท ระยอง 13,105 ราย คิดเป็นสัดส่วน 18.64% มูลค่าทุนจดทะเบียน 609,836 ล้านบาท ฉะเชิงเทรา 5,468 ราย คิดเป็นสัดส่วน 7.78% มูลค่าทุนจดทะเบียน 176,895 ล้านบาท

สรท.ปรับคาดการณ์ส่งออกไทยปี 2562 หดตัว 1.5% หลังตัวเลข ..ติดลบ 4% 

นางสาวกัณญภัค ตันติพิพัฒนพงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) แถลงข่าว การส่งออกเดือนส..2562 มีมูลค่า 21,914 ล้านดอลลาร์ หดตัว 4.0 % เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน การส่งออกในรูปเงินบาทเท่ากับ 670,452 ล้านบาท หดตัว 11.4% ในขณะที่การนำเข้ามีมูลค่า 19,862.4 ล้านดอลลาร์ หดตัว 14.6% และการนำเข้าในรูปของเงินบาทมีมูลค่า 616,736ล้านบาท หดตัว 21.1%  เกินดุลการค้า 2,053 ล้านดอลลาร์ และ 54,076 ล้านบาท ขณะที่ภาพรวมเดือน 8 เดือน ม..- .. ปี 2562 ไทยส่งออกรวมมูลค่า 166,091 ล้านดอลลาร์ หดตัว  2.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และคิดเป็นมูลค่าการส่งออกในรูปเงินบาทที่ 5,206,697 ล้านบาท หดตัว 3.7% การนำเข้ามีมูลค่า 159,984 ล้านดอลลาร์ หดตัว  3.6% คิดเป็นเงินบาทมูลค่า 5,089,258 ล้านบาท หดตัว 5.0%  เกินดุลการค้า 6,106 ล้านดอลลาร์และ 117,439 ล้านบาท ทั้งนี้ สรท. ปรับคาดการณ์การส่งออกในปี 2562  หดตัว  1.5% บนสมมติฐานค่าเงินบาท 33 (±0.5) บาทต่อดอลลาร์

ปิดตำนานเพจเจอร์โตเกียว เทเลแมสเซจ ยุติบริการเครือข่ายรายสุดท้ายของโลก

th.wikipedia.org

เมื่อเอ่ยถึงเพจเจอร์สำหรับเด็กยุคเจน Z อาจงงๆ ว่ามันคืออะไร แต่ถ้าเป็นคนในยุค 80-90 เพจเจอร์ถือเป็นเครื่องมือสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เท่ และฮิตมากที่สุดของยุคนั้น เนื่องจากโทรศัพท์มือถือราคาแพงเครื่องละเกือบแสนบาท แถมยังต้องจ่ายทั้งค่าโทรเข้าโทรออก สัญญาณไม่เสถียร รวมถึงยังใช้อยู่ในกลุ่มเล็กๆ ขณะที่เพจเจอร์ราคาเครื่องละไม่กี่พันบาท มีขนาดกระทัดรัด พกพาสะดวก จากยุคเริ่มต้นที่ให้บริการโชว์ตัวเลขโทรศัพท์ปลายทางที่ส่งสัญญาณเข้ามาเพื่อให้ผู้รับโทรกลับโดยโทรศัพท์สาธารณะ พัฒนามาเป็นระบบส่งข้อความที่ต้องการสื่อสารคล้ายกับ SMS แต่เป็นการสื่อสารทางเดียว เพจเจอร์เติบโตด้วยยอดขายสูงถึง 3.2 ล้านเครื่องทั่วโลกในยุค 1980 ก่อนจะเพิ่มเป็น 61 ล้านเครื่องในปี 1994 กลายเป็นเครื่องมือสื่อสารยอดฮิตของคนทำงานและวัยรุ่น ก่อนจะเริ่มลดความนิยมลงเมื่อโทรศัพท์มือถือมีราคาถูกและคนเข้าถึงได้มากขึ้น ล่าสุด บริษัท โตเกียว เทเลแมสเซจ ผู้ให้บริการเพจเจอร์รายสุดท้ายในประเทศญี่ปุ่น ได้ยุติการให้บริการเพจเจอร์ในกรุงโตเกียว และ 3 ภูมิภาคที่ติดกับโตเกียว ซึ่งมีผู้ใช้บริการราว 1,500 คน โดยบริษัทได้ประกาศโครงการนี้ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา และได้หยุดส่งสัญญาณเมื่อเวลาเที่ยงคืนของวันที่ 30 กันยายน 2562 เป็นวันสุดท้าย

สตาร์บัคส์เปิดตัวปากกาจ่ายเงินค่ากาแฟได้

kaikki.info

ถือเป็นอีกหนึ่งไอเดียกิ๊บเก๋ของสตาร์บัคส์ แบรนด์กาแฟระดับโลกที่เปิดตัวปากกาของตัวเองในประเทศประเทศญี่ปุ่นเป็นปากกาลูกลื่นที่แตกต่างจากปากกาทั่วไปเพราะนอกจากจะเขียนได้แล้วยังมีเทคโนโลยีสำหรับจ่ายเงินค่ากาแฟในร้านสตาร์บัคส์ได้อีกด้วยถือเป็นอีกหนึ่งความสะดวกสบายในการชำระเงินเพื่อให้ลูกค้าสามารถชำระเงินแบบ cashless ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น นอกเหนือจากการจ่ายเงินด้วยสตาร์บัคส์การ์ด โดยลูกค้าสามารถแตะปากกาที่เครื่องรับชำระเงินเพื่อจ่ายค่ากาแฟได้เหมือนกับบัตรเครดิต หรือกระเป๋าเงินออนไลน์ สำหรับผู้พัฒนาปากกาดังกล่าวคือค่ายเครื่องเขียนยี่ห้อ Zebra ออกแบบมาทั้งหมด 3 สี เริ่มวางจำหน่ายในญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่ 25 กันยายนที่ผ่านมา ในราคา 5,000 เยน หรือประมาณ 1,500 บาท แบ่งเป็นค่าปากกา 4,000 เยน และค่ากาแฟ 1,000 เยน เป็นอีกหนึ่งพัฒนาการการชำระเงินที่ไม่ได้มีแค่บัตรเครดิต หรือโทรศัพท์มือถือเท่านั้น แต่ปากกาที่เราเห็นกันทั่วไปใครจะคิดว่าวันหนึ่งจะกลายมาเป็นเครื่องมือการชำระเงินค่ากาแฟซะยังงั้น

เที่ยวญี่ปุ่นเตรียมควักกระเป๋าเพิ่มชินโซ อาเบะขึ้นภาษีจาก 8 เป็น 10% 

หลังเลื่อนการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ vat จาก 8% เป็น 10% สองครั้งจนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 62 นายกรัฐมนตรี ชินโซ อาเบะ ก็ตัดสินใจออกมาตรการเพิ่มภาษีการขายจาก 8 เป็น 10% แม้จะต้องเสี่ยงกับการนำเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะชะลอตัวเนื่องจากแนวโน้มการบริโภคที่ลดลง แต่เมื่อเทียบกับผลลัพธ์ที่จะกลับมาในรูปสวัสดิการรัฐบาลญี่ปุ่นมองว่าคุ้มค่าที่จะเสี่ยง เพราะภาษีที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งจะถูกนำไปเป็นค่าบริการความปลอดภัยในสังคมสูงอายุ เช่นการลดค่าเบี้ยประกันสุขภาพ และการให้เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ได้รับเงินบำนาญน้อย รวมถึงการอุดหนุนโครงการเรียนฟรีชั้นอนุบาล อย่างไรก็ตาม หากเศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากการขึ้นภาษีครั้งนี้ รัฐบาลจะใช้มาตรการสำรองกระตุ้นให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้ ซึ่งในเดือนเมษายนปี 2014 รัฐบาลญี่ปุ่นเคยขึ้นภาษีจาก 5 เป็น 8% ทำให้กำลังซื้อในเวลานั้นทรุดฮวบ ซึ่งรัฐบาลมองว่าสถานการณ์ในปัจจุบันแตกต่างจากปี 2014 ผลกระทบจากการขึ้นภาษีอีก 2% จะเบาบางกว่าการขึ้นครั้งก่อนหน้า และเพื่อลดผลกระทบต่อครัวเรือนรายได้ต่ำ อาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์บางส่วนจะได้รับการยกเว้นการขึ้นภาษีครั้งนี้ด้วย ส่วนนักท่องเที่ยวจะต้องจ่ายค่าอาหารและค่าเดินทางแพงขึ้น โดยเฉพาะของกินของใช้ที่ซื้อแล้วใช้ในญี่ปุ่นซึ่งจะต้องเสียภาษี 10% ยกเว้นสินค้าที่นำกลับประเทศไทยจึงขอคืนภาษีได้