EEC – OSS ดึงเงินลงทุน 5 ปี 5 แสนล้าน

198

ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ กพอ. ครั้งที่ 9/2562 วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา เรื่องหนึ่งที่นักลงทุนจับตามองคือการพิจารณาโครงการ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จแบบครบวงจร (One Stop Service: EEC – OSS) เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี


เพราะนักลงทุนต้องการมาจุดเดียวจบทุกกระบวนการไม่ต้องเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายไปติดต่อหลายหน่วยงานซึ่งปัจจุบันการขออนุญาตลงทุนในอีอีซีต้องใช้เวลาถึง 158 วัน หรือ กว่า 5 เดือน

ซึ่งก็สมเจตนาเพราะ กพอ. เห็นชอบ ระบบการใช้บริการเบ็ดเสร็จ EEC – OSS โดยให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางบริการรับคำขออนุมัติ อนุญาต และประสานหน่วยงานเจ้าของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้ง 8 ฉบับที่กำหนดในมาตรา 43 ของ พ... EEC จาก 6 หน่วยงาน ได้แก่ กรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.), กรมโรงงานอุตสาหกรรม, กรมอนามัย, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, กรมที่ดิน และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ศูนย์ดังกล่าวจะช่วยอำนวยความสะดวกและความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจในพื้นที่อีอีซีสำหรับการขอรับการอนุมัติและใบอนุญาตต่างๆ ในจุดเดียว ผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมกฎหมาย 8 ฉบับ ได้แก่

 • 1. กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน 
 • 2. กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
 • 3. กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักร 
 • 4. กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
 • 5. กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง เฉพาะเพื่อการอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ต่อในราชอาณาจักร 
 • 6. กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ 
 • 7. กฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
 • 8. กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน

ภายหลังศูนย์ EEC – OSS เปิดให้บริการจะลดเวลาและขั้นตอนได้ถึง 50% หรือใช้ระยะเวลาดำเนินการเพียง 78 วัน จากเดิม 158 วัน และใช้เอกสารประกอบเพียง 42 รายการ จากเดิม 60 รายการโดยมีหลักการดังนี้

 • ลดระยะเวลาขั้นตอนต่างๆ ได้แก่ การพิจารณาเอกสาร การลงพื้นที่และการลงนาม
 • การยกเลิกขั้นตอนบางขั้นตอนในการพิจารณาเอกสาร และยุบรวมใบอนุญาตที่คล้ายคลึงกัน
 • ร่วมกับหน่วยงานรัฐในการเชื่อมโยงข้อมูลอำนวยความสะดวกในการกรอกคำร้องและลดเอกสารที่ต้องใช้ในการขอใบอนุญาต
นางสาวทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์

นางสาวทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์ รองเลขาธิการ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สายงานพัฒนาพื้นที่และชุมชน กล่าวว่า ผู้ประกอบการที่ต้องการใช้ระบบ EEC – OSS จะต้องยื่นสมัคร จากนั้นจะได้รับรหัสผ่านเข้าสู่ระบบออนไลน์ คู่มือการใช้งานระบบและรายละเอียดการแนบเอกสารในการยื่นเรื่องขออนุญาตต่างๆ รวมถึงกำหนดกรอบเวลาการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส 

ศูนย์ดังกล่าวสามารถเปิดให้บริการได้ทันทีหลังผ่านความเห็นชอบจาก กพอ. ว่ากันว่าภายใน 5 ปีนับจากนี้ จะมีนักลงทุนเข้ามาใช้บริการศูนย์ EEC – OSS เพื่อลงทุนในโครงการต่างๆ ไม่ต่ำกว่า 5 แสนล้านบาท!!!