‘10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย’ High risk High return ผลสำรวจชี้ จับจังหวะได้ กล้าลงทุน เตรียมรับรายได้ก้อนโต

552

คำว่า ‘10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย’ หรือ 10 S-curve น่าจะกลายเป็นคำคุ้นหูของคนยุคนี้ได้แล้ว เพราะในยุคที่ภาครัฐให้ความสำคัญกับการเดินหน้าโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับประเทศ อย่าง เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ก็มีการพูดถึง อุตสาหกรรมแห่งอนาคต หรือ 10 S-curve ในการรายงานข่าวเศรษฐกิจไม่เว้นแต่ละวัน

โดย 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ภาครัฐประกาศว่าจะส่งเสริมมาตั้งแต่ปี 2558 เพื่อยกระดับศักยภาพของประเทศ ด้วยการให้สิทธิประโยชน์ทั้งทางด้านภาษีและเงินทุนสนับสนุนแก่ผู้ประกอบการใน 10 อุตสาหกรรมซึ่งประกอบไปด้วย

  • อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร
  • อุตสาหกรรมเพื่อประหยัดพลังงาน ผลิตพลังงานทดแทน และพลังงานสะอาด
  • อุตสาหกรรมฐานเทคโนโลยีชีวภาพ
  • อุตสาหกรรมการแพทย์และสาธารณสุข
  • อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว บริการ และเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
  • อุตสาหกรรมวัสดุก้าวหน้า
  • อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและเครื่องประดับ
  • อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
  • อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และบริการสารสนเทศ
  • อุตสาหกรรมฐานการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม

เปิดผลสำรวจจาก SCB EIC ชี้ชะตา บริษัทหน้าใหม่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย

จากคอลัมน์ EIC Data Infographic ประเด็นล่าสุดที่นำเสนอในเว็บไซต์ของ Economic Intelligence Center ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ SCB EIC เรื่อง อุตสาหกรรมเป้าหมาย High Risk, High Return รายงานผลการสำรวจล่าสุดเกี่ยวกับ “ภาวะของบริษัทหน้าใหม่ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย” ซึ่ง SCB EIC ได้วิเคราะห์ข้อมูลรายบริษัทที่มาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  และพบประเด็นที่น่าสนใจว่า

“อุตสาหกรรมเป้าหมายมีบริษัทหน้าใหม่เพิ่มขึ้นเร็วกว่าช่วงก่อนมีนโยบายสนับสนุน และเพิ่มมากกว่าอุตสาหกรรมอื่น อัตราการเข้าสู่ธุรกิจในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (สัดส่วนของจำนวนบริษัทที่จัดตั้งใหม่ต่อจำนวนบริษัททั้งหมดในอุตสาหกรรมนั้นๆ) ในช่วงปี 2558-2560 เฉลี่ยอยู่ที่ 10.3% ต่อปี เพิ่มขึ้นจากอัตราในช่วงก่อนที่จะมีนโยบายสนับสนุน (ปี 2553-2557) เฉลี่ยอยู่ที่ 8.4% ต่อปี และสูงกว่าอัตราการเข้าสู่ธุรกิจในอุตสาหกรรมอื่นในช่วงเดียวกันที่ 10.1% ต่อปี ซึ่งทรงตัวจากช่วงก่อนหน้า” 

“ข้อมูลทางสถิตินี้ สามารถสะท้อนได้ว่ามาตรการสนับสนุนจากภาครัฐอาจมีส่วนช่วยกระตุ้นความสนใจในการเข้าสู่ธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม บางอุตสาหกรรมเป้าหมายมีอัตราการเข้าสู่ธุรกิจลดลงจากช่วงก่อนหน้า ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิตพลังงานทดแทนที่ชะลอลงตามการสนับสนุนธุรกิจพลังงานทดแทนของภาครัฐที่ลดลง รวมถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่ชะลอลงตามภาวะอุตสาหกรรมและเทรนด์โลก”


เหรียญสองด้าน ชะตาที่บริษัทหน้าใหม่ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ต้องเจอแบบ ‘High Risk vs. High Return’

จากบทวิเคราะห์เดียวกันนี้ ยังให้ข้อมูลชัดเจนถึงสภาวะที่บริษัทหน้าใหม่ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายเผชิญ ซึ่งเปรียบเสมือนเหรียญสองด้านที่มีทั้งความเสี่ยงและโอกาส

High Risk : บริษัทหน้าใหม่ในอุตสาหกรรมเป้าหมายมีสัดส่วนของบริษัทที่ขาดทุนมากกว่าบริษัทหน้าใหม่ในอุตสาหกรรมอื่น

สัดส่วนของบริษัทหน้าใหม่ที่จัดตั้งในช่วงปี 2558-2560 ในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีผลการดำเนินงานขาดทุน (กำไรติดลบ) ในปี 2560 อยู่ที่ 39.9% ของจำนวนบริษัททั้งหมดในอุตสาหกรรมนั้นๆ (เฉพาะบริษัทที่มีข้อมูลงบการเงิน) ขณะที่บริษัทหน้าใหม่ในอุตสาหกรรมอื่นมีสัดส่วนของบริษัทที่ขาดทุนอยู่ที่เพียง 30.5% โดยสาเหตุอาจมาจากการที่ธุรกิจในอุตสาหกรรมเป้าหมายต้องอาศัยนวัตกรรมจึงต้องมีการลงทุนและค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงในระยะเริ่มต้น

ดังนั้น บทวิเคราะห์นี้ได้นำเสนอคำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจจะเข้ามาทำธุรกิจในอุตสาหกรรมเป้าหมายว่า ควรมีการเตรียมความพร้อมในด้านการลงทุนช่วงแรกและพร้อมเผชิญความเสี่ยงต่อการขาดทุนที่มากกว่า นอกจากนี้ ยังควรมีการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจที่รัดกุม เพราะธุรกิจที่ใช้นวัตกรรมมีแนวโน้มเผชิญความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็วซึ่งส่งผลกระทบต่อผลประกอบการได้

High Return :  บริษัทหน้าใหม่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย มีการเติบโตของรายได้สูงกว่าบริษัทหน้าใหม่ในอุตสาหกรรมอื่น และหากมีกำไร จะมีการเติบโตของกำไรที่สูงกว่ามาก

สำหรับบริษัทหน้าใหม่ที่จัดตั้งในช่วงปี 2558-2560 ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายมีการเติบโตของรายได้เฉลี่ยต่อบริษัท 82.4% ต่อปีในช่วงปี 2558-2560 ซึ่งสูงกว่าบริษัทหน้าใหม่ที่อยู่นอกกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่มีการเติบโตของรายได้ 76.4% ต่อปีในช่วงเวลาเดียวกัน

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเฉพาะบริษัทหน้าใหม่ที่มีกำไรจะพบว่า บริษัทหน้าใหม่ในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีกำไร มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยถึงปีละ 49.5% เทียบกับบริษัทหน้าใหม่ในอุตสาหกรรมอื่น ที่มีกำไรขยายตัวเพียง 20.6% ในช่วงเวลาเดียวกัน

ข้อเท็จจริงนี้ จึงสะท้อนว่าแม้ธุรกิจในอุตสาหกรรมเป้าหมายจะมีความเสี่ยงของการขาดทุนที่สูงกว่า แต่หากประสบความสำเร็จ ก็จะสามารถเติบโตได้สูงกว่าธุรกิจอื่นอย่างชัดเจน โดยปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของกำไรสำหรับบริษัทอุตสาหกรรมเป้าหมายนั้นอาจเป็นได้ทั้งจากความต้องการของสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรมเติบโตสูงขึ้น รวมถึงการสนับสนุนจากมาตรการภาษีของภาครัฐ 


ดังนั้น หากวิเคราะห์ตามความตั้งใจในการนำเสนอบทความนี้ ก็เป็นไปตามสัจธรรมในการทำธุรกิจว่า มีได้ ต้องมีเสีย และทุกการทำธุรกิจ มีความเสี่ยง ด้วยเหตุนี้ สิ่งที่นักธุรกิจทุกระดับ ทั้งหน้าเก่า หน้าใหม่ ต้องเตือนตัวเองอยู่เสมอ คือ ต้องไม่ประมาทในการดำเนินธุรกิจ พร้อมเปิดรับ ศึกษา และต้องรู้แจ้งในภาคอุตสาหกรรมที่ตนเองไปลงทุนให้มากที่สุด ถ้าทำได้ ก็ย่อมช่วยปิดหรือลดช่องทาง ที่จะเกิดความเสี่ยงในการทำธุรกิจนั้นอย่างได้ผลแน่นอน


ที่มา : บทวิเคราะห์เศรษฐกิจ จากคอลัมน์ EIC Data Infographic เว็บไซต์ของ Economic Intelligence Center ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ SCB EIC เรื่อง “อุตสาหกรรมเป้าหมาย High Risk, High Return”


รู้ก่อน ก็รวยก่อน กับหลากหลายกลยุทธ์การลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

ยกระดับ ‘การศึกษา’ สู่ New S-Curve ความหวังที่รอมานาน

“สถาบันอาหาร” ปักธง Future Food ร่วมขบวน 10 S-Curve

ชี้ชะตา ‘อุตสาหกรรมยางไทย’ จะไปต่อหรือหยุดนิ่ง นวัตกรรมและเทคโนโลยี คือ คำตอบ