OKMD YouTuber Academy ต้นแบบที่ดี การศึกษายุค 5.0

373

ข้อเขียนในตอนนี้ ผมขอนำประสบการณ์จากการเป็นหัวหน้าโครงการ “การจัดการความรู้: เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน” เมื่อครั้งที่ร่วมจัดตั้งสถาบัน OKMD YouTuber Academyมาเล่าให้กับแฟน “สาลิกาคาบข่าว” ที่สนใจจะเป็น YouTuber ครับ


เหตุผลหลักก็คือ การมุ่งสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสอดคล้องกับยุคนวัตกรรมในปัจจุบัน และ YouTube ก็คือช่องทางหนึ่งในการสื่อสาร

และที่สำคัญคือ การเผยแพร่องค์ความรู้ในรูปของ Text Video เชิงสร้างสรรค์ ในยุค Social Media ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการสร้างความเข้าใจในการสร้างสรรค์สื่อที่ดี และการสร้างความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ผ่านสื่อ YouTube ให้กับเยาวชน

OKMD YouTuber Academy คือโครงการ “การจัดการความรู้: เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน” ดังที่ได้กล่าวไปข้างต้น โดย OKMD YouTuber Academy ถือเป็นสถาบันแรกในประเทศไทย โดยมี ดร.จักรกฤษณ์ สิริริน หรือตัวผมเองเป็นหัวหน้าโครงการครับ

OKMD YouTuber Academy
(ซ้ายสุด) ดร.จักรกฤษณ์ สิริริน // www.okmd.or.th

โครงการนี้เป็นไปก็เพื่อให้สอดรับกับนโยบาย Thailand 4.0 และลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ของรัฐบาล โดยตอนนั้นผมทำงานอยู่ที่ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี หรือ OKMD

โดยผมได้รับมอบหมายจาก ดร.อธิปัตย์ บำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ให้เปิดค่าย OKMD YouTuber Academyขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทย

มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง Video Content Creator รุ่นใหม่ให้กับสังคม ในการสร้างสรรค์ช่อง YouTube ที่มีสาระ และเป็นการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์กับเยาวชนในยุค Digital

โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก YouTube Thailand บริษัทลูกของ Google Thailand ที่ได้มาให้ความรู้กับน้องๆ เกี่ยวกับ Platform Value ของ YouTube และการสร้างช่อง YouTube ให้เกิดคุณค่าสูงสุดต่อตนเองและสังคม

OKMD YouTuber Academy

OKMD YouTuber Academy คือการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วม เกิดทักษะในการสร้างช่อง YouTube เชิงสร้างสรรค์ขึ้น

โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เยาวชนผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงหลักการและแนวคิดการจัดการเนื้อหาสาระ (Content Management) วิธีการนำเสนอเนื้อหาสาระ (Content Provider) เรียนรู้เครื่องมือ เทคนิค และฝึกปฏิบัติการสร้าง Content ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ YouTube

อันนำไปสู่การจัดการความรู้ (Knowledge Management and Development) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมและเพื่อให้เยาวชนผู้เข้ารับการอบรมได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์และการนำเสนอเนื้อหาสาระผ่านสื่อสังคมออนไลน์ YouTube นั่นเองครับ

โดยผมได้เขียนหลักสูตร OKMD YouTuberAcademy เอาไว้ดังนี้ครับ

หัวข้อ/รายละเอียด จำนวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอนหรือสื่อที่ใช้
– หลักการทั่วไปเกี่ยวกับบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

– ความรู้พื้นฐานในการจัดการเนื้อหาสาระ (Content Management)

0.5 – แนะนำหลักสูตร

– แนะนำผู้สอน

Fundamental & Laws 0.5
– แชร์ประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจ
โดย YouTube Superstar– Best Practice ในการสร้างสรรค์และการนำเสนอเนื้อหาสาระผ่านสื่อสังคมออนไลน์ YouTube
1.5
– ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ YouTube

– วิธีการนำเสนอเนื้อหาสาระ (Content Provider)
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ YouTube

– Content ที่มีคุณภาพ ควรเป็นเช่นไร?

– Presentation นำเสนอให้โดนใจ

4 – Concept paper

– Case study

– PowerPoint Presentation

– Presentation นำเสนอให้โดนใจ

– ตัดต่อวิดีโอด้วย Sony Vegas และตกแต่งรูปด้วย Photoshop

1.5 – Sony Vegas

– Photoshop

– Optimization ปรับแต่งให้ถูกหลัก

– เทคนิคการโปรโมตวีดีโอ, เพิ่ม Views, Comments And Subscribers

3.5 www.youtube.com/user/smileprovideo
– แนะนำ ติชม ผลงานของน้องๆ

– Wrap-up และเชื่อมโยงเนื้อหาหลักสูตรสู่แนวคิดบูรณาการการจัดการเนื้อหาสาระ (Content Management) และการจัดการความรู้ (Knowledge Management)

0.5

 

OKMD YouTuber Academy

ส่วนวิธีการดำเนินการฝึกอบรม ใช้รูปแบบการบรรยาย เสวนา การทำกิจกรรมกลุ่ม และฝึกปฏิบัติครับ
สำหรับกลุ่มเป้าหมายคือ เยาวชนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไปครับ

ผลที่ได้รับจากโครงการคือ ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงหลักการและแนวคิดการจัดการเนื้อหาสาระ (Content Management) อันนำไปสู่การบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Management and Development)

นอกจากนี้ยังได้ทราบถึงวิธีการนำเสนอเนื้อหาสาระ (Content Provider) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ YouTube และทราบถึงเทคนิคการสร้างช่อง YouTube รวมถึงได้เรียนรู้เครื่องมือและสามารถสร้าง Content บน YouTube

ที่สำคัญก็คือ เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์และการนำเสนอเนื้อหาสาระผ่านสื่อสังคมออนไลน์ YouTube ต่อไปนั่นเอง

และนี่ก็คือ OKMD YouTuber Academy ต้นแบบที่ดีของการศึกษายุค 5.0 ครับ


เติมความรู้ผ่าน YouTube แล้ว หารายได้ผ่าน YouTube ก็ทำได้

จบ ม.6 รับค่าจ้างวันละ 7 หมื่น ยูทูป ดิสรัปต์ มหา’ลัย