สาลิกาคาบข่าว Vol.281/62

202

ไฮสปีดเชื่อม 3 สนามบินลงนามไม่ทัน 15 .. เหตุไร้บอร์ด รฟท. เลื่อน 10 วัน

เศรษฐกิจระบบราง

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กำหนดการลงนามสัญญาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 มีอุปสรรคและต้องเลื่อนออกไปก่อน เนื่องจากขณะนี้ทางคณะกรรมการ (บอร์ด) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้ยื่นหนังสือลาออกทั้งชุดไปเมื่อวันที่ 1 ..ที่ผ่านมา ดังนั้นหากมีการลงนามตามกำหนดการเดิมในวันที่ 15 ..นี้จะส่งผลให้สัญญาดังกล่าวเป็นโมฆะทันที เนื่องจากหากไม่มีบอร์ด รฟท. สัญญาจะไม่มีผลผูกพันกับการรถไฟจากกรณีนี้ จึงถือเป็นสิทธิที่ผู้ว่าจ้าง คือ รฟท.สามารถที่จะแจ้งเลื่อนวันเซ็นสัญญาได้ ขณะที่ผลการเจรจาร่างสัญญาและเอกสารแนบท้ายสัญญาครั้งล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยคณะกรรมการคัดเลือกมีมติให้ยึดตามเอกสารคัดเลือกเอกชน (RFP) อย่างเคร่งครัด ดังนั้นคณะกรรมการคัดเลือกและรฟท.จึงต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดให้หน่วยงานต่างๆ รับทราบตามขั้นตอนอีกครั้ง เริ่มจากคณะกรรมการ (บอร์ด) รฟท. คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ส่งผลให้การลงนามสัญญาไม่ทันกำหนดในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 นี้อย่างแน่นอน ซึ่งอาจจะเป็นวันที่ 25 ตุลาคม 2562 หรือไม่ก็ได้เพราะเป็นอำนาจของคณะกรรมการคัดเลือกที่จะเลือกวันและเวลาที่เหมาะสม

อว. พลิกโฉมมหาลัยปลดล็อกอาจารย์พิเศษสอนได้เกิน 50% ของรายวิชา

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า หลังจากที่ได้มอบหมายให้คณะทำงานขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของ รมว.อว. ที่มี รศ.ดร. พีระพงศ์ ทีฆสกุล เป็นประธาน ได้ไปดำเนินการเรื่องการปลดล็อกและปฏิรูปมหาวิทยาลัยนั้น ขณะนี้มีความคืบหน้าโดยมีประเด็นที่ได้ดำเนินการไปแล้ว โดยเฉพาะการปลดล็อกประเด็นแบบฟอร์มกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.) 3-7 โดยคณะทำงานได้เสนอการจัดหาอาจารย์พิเศษมาช่วยสอนในรายวิชาต่างๆ ของแต่ละหลักสูตร ซึ่งเดิมให้มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชานั้น ขณะนี้ กกอ. ให้ความเห็นชอบการปลดล็อกแล้ว โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดหาอาจารย์พิเศษมาช่วยสอนในรายวิชาต่างๆ ของแต่ละหลักสูตร อาจมีชั่วโมงสอนเกินร้อยละ 50 ของรายวิชานั้นได้ ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์ประจำทำหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้นร่วมด้วย เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละรายวิชาที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร และเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาอาจารย์ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้ทำหนังสือชี้แจงไปยังสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งแล้ว และต่อจากนี้จะมีการทยอยปลดล็อกทั้งในเรื่องเกณฑ์หลักสูตรและตำแหน่งวิชาการต่อไป

มธ. ดึงมันสมองนักวิชาการ 60 สถาบันศึกษาทั่วโลกปั้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ดันยูนิคอร์นไทย

ยูนิคอร์น

รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  กล่าวถึงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ว่ามีขนาดใหญ่และมีการเติบโตอย่างรวดเร็วตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  เมื่อ 20 ปีก่อนธุรกิจหลายอย่างไม่เคยปรากฏให้เห็น แต่บัดนี้ธุรกิจในกลุ่มนี้ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปแล้ว ทั้งในภาคการค้า การเงิน การบันเทิง การบริการ รวมทั้งธุรกิจการแบ่งปันต่างๆ เหล่านี้ถือได้ว่าเป็นธุรกิจสร้างสรรค์ที่ดึงดูดการลงทุนมหาศาลจากการที่ตลาดขยายตัวอย่างรวดเร็วทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลก ซึ่งอยากจะเห็นการเกิดขึ้นของธุรกิจดังกล่าวในประเทศไทย โดยเรายังค่อนข้างช้าเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในการสร้างธุรกิจในกลุ่มนี้ให้กลายเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ที่สามารถระดมทุนได้ในระดับพันล้านเหรียญหรือระดับยูนิคอร์น อย่างไรก็ตาม คณะพาณิชย์ฯจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติเครือข่ายพันธมิตรการบริหารระหว่างประเทศ (Partnership in International Management-PIM) ในระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม 2562 เพื่อระดมสมองผู้บริหารระดับสูงและนักวิชาการจาก 60 มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกจำนวนกว่า 120 คนจาก เพื่อร่วมกันแสวงหาแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์สำหรับประเทศไทยและตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีของรัฐบาล

SCB EIC คาด GDP ไทยปีนี้โต 2.8% นายจ้างรัดเข็มขัดหยุดรับพนักงานใหม่

จีดีพี

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC) ได้ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2562 เหลือ 2.8% จากประมาณการเดิมที่ 3.0% สาเหตุหลักมาจากสงครามการค้าที่ยังคงยืดเยื้อ ผลกระทบสะสมดังกล่าวเริ่มส่งผลเป็นวงกว้างมากขึ้นในหลายประเทศ นอกจากนี้ผลกระทบในระยะหลังเริ่มกระจายตัวส่งผลทำให้ภาคบริการชะลอตัวลง ซึ่งไม่ได้กระจุกตัวแต่เพียงการผลิตภาคอุตสาหกรรม การค้าระหว่างประเทศ และการลงทุนเท่านั้น ในขณะที่ช่วงที่เหลือของปี 2019 EIC คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะมีแนวโน้มชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง แต่ปรับตัวได้ดีกว่าครึ่งแรกของปี เนื่องจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถพยุงเศรษฐกิจไทยได้บ้าง ผ่านภาคการบริโภคเอกชน แต่อย่างไรก็ดีภาคการส่งออกของไทยที่เป็นเครื่องจักรสำคัญหลักนั้นยังคงไม่มีสัญญาณฟื้นตัวแต่อย่างใด ด้านนายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์กรนายจ้างผู้ประกอบการค้าอุตสาหกรรมไทย กล่าวถึงความเสี่ยงของตลาดแรงงานจะมีมากขึ้นเมื่อนักศึกษาจบใหม่ที่จะเข้ามาในระบบอีก 5.24 แสนคนช่วง มี..-เม.. 63 ซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นจากปีนี้ 9.27% อาจต้องประสบกับภาวะการว่างงานที่สูงขึ้น หลายธุรกิจมีการลดรับแรงงานใหม่ ไม่รับคนเพิ่ม และบางส่วนมีการปรับใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น เอไอ หุ่นยนต์ และเทคโนโลยีต่างๆ เป็นต้น

ยิ่งง่าย ยิ่งขายดี ห้องลองเสื้อญี่ปุ่นถูกใจจ่ายเงินเลยไม่ต้องหอบไปหาแคชเชียร์

www.united-arrows.co.jp

การลองเสื้อผ้าก่อนซื้อนับเป็นความวุ่นวายกว่าจะเจอชุดถูกใจ เมื่อได้ชุดแล้วยังต้องหอบไปชำระเงินที่แคชเชียร์ จากปัญหาดังกล่าวทำให้เสื้อผ้าแบรนด์ United Arrows ในกรุงโตเกียวเกิดไอเดียเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าที่ลองชุดแล้วถูกใจชำระเงินในห้องลองเสื้อผ้าได้เลย ไม่ต้องเสียเวลาไปต่อคิวจ่ายเงิน โดยภายในห้องจะมีแท็บเล็ตอ่านบาร์โค้ดจากตัวสินค้า และรู้ได้ว่าสินค้าที่อยู่ภายในห้องลองเสื้อผ้านั้นเป็นสินค้าชนิดใดบ้าง มีจำนวนกี่ตัว เมื่อลูกค้าเลือกสินค้าที่ต้องการได้แล้ว ก็ทำธุรกรรมบนหน้าจอแท็บเล็ตชำระผ่านบัตรเครดิตได้เลย ซึ่งระบบจะส่งใบเสร็จรับเงินมาให้เป็นรูปแบบของ QR Code โดยไม่จำเป็นต้องมีพนักงานมาดำเนินการ ระบบดังกล่าวจะเริ่มทำตลาดในปี 2020

โซนี่ผลิตอุปกรณ์อัจฉริยะติดเสื้อเพื่อทำความเย็นหรือปรับเพิ่มอุณหภูมิได้ตามต้องการ

โซนี่ผู้ผลิตสินค้าไฮเทคระดับโลกเปิดตัว Reon Pocket อุปกรณ์ช่วยปรับอุณหภูมิให้ร่างกายรู้สึกเย็นหรืออุ่นได้ โดยตัวอุปกรณ์จะมีขนาดเท่าฝ่ามือสำหรับติดหลังคอเสื้อเพื่อเชื่อมต่อแบบ Bluetooth กับแอปฯ มือถือ iOS หรือ Android สามารถปรับอุณหภูมิให้เย็นลงได้ถึง 13 องศาเซลเซียส หรือทำให้อุ่นขึ้นได้ประมาณ 8 องศาเซลเซียล เลือกปรับได้ 3 โหมดคือ โหมดทำความเย็น โหมดทำความร้อน และปิดการทำงาน  ด้วยแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ประมาณ 2 ชั่วโมงต่อการชาร์จ 1 ครั้ง อย่างไรก็ตาม ในอนาคตโซนี่จะพัฒนาโหมดอัตโนมัติอีกด้วย สำหรับอุปกรณ์ดังกล่าวจะเริ่มวางจำหน่ายในช่วงเดือนมีนาคม 2563 ในราคา 12,760 เยน หรือประมาณ 3,600 บาท

ยัดห่วง NBA สูญแสนล้าน จีนแบนถ่ายทอดหลังผจก.ทีมฮุสตัน ร็อคเก็ตส์ ทวีตหนุนม็อบฮ่องกง

ภายหลังดารีล มอเรย์ ผู้จัดการทั่วไปของทีมฮุสตัน ร็อคเก็ตส์ ยอดทีมแห่งวงการบาสเก็ตบอล NBA ออกมาทวีตข้อความสนันสนุนฮ่องกงแยกตัวเป็นอิสระจากจีน แม้ต่อมาเจ้าตัวจะลบข้อความดังกล่าวออกไป  แต่พาร์ทเนอร์ธุรกิจรายใหญ่ของจีนที่ทำธุกิจร่วมกับ NBA ประกาศแบนฮุสตัน ร็อคเก็ตส์ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดสด, การจำหน่ายสินค้าที่ระลึกต่างๆ ตลอดจนการสนับสนุนทีม นอกจากนี้ ล่าสุดสำนักข่าวในประเทศจีนรายงานว่าทวิตเตอร์ดังกล่าวของ ดารีล มอเรย์ ไม่ได้ส่งผลแค่ทีมฮุสตัน ร็อกเก็ตส์เท่านั้น แต่ทางการจีนเตรียมยกเลิกการถ่ายทอดสดบาสเกตบอล NBA ในประเทศจีนเลยทีเดียว ซึ่งหากเป็นจริง NBA อาจสูญเสียมูลค่าทางการตลาดเกือบแสนล้านบาท เพราะจีนเป็นชาติที่รับชมการถ่ายทอดสดบาสเกตบอล NBA มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลก ขณะที่ อดัม ซิลเวอร์ ประธานลีก NBA ยืนยันว่าทุกคนมีสิทธิแสดงความเห็นต่อเรื่องการเมืองของจีนกับฮ่องกงได้อย่างอิสระ