รู้ให้ลึกกว่าเดิม ‘ระบบ EEC-OSS’ ปฏิวัติการให้บริการ One Stop Service ภาครัฐ ได้อย่างไร?

533

เพื่อยกระดับการให้บริการของภาครัฐในแบบ One Stop Service สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ EEC จึงได้เปิดตัว ระบบให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ EEC One Stop Service : EEC-OSS ตอบสนองนโยบายการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมที่เข้ามาประกอบธุรกิจในพื้นที่ EEC โดย ระบบ EEC-OSS เน้นพัฒนาระบบงานให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง สะดวกสบายในการทำธุรกิจ รวดเร็ว โปร่งใส และปลอดภัย


คิกออฟ EEC-OSS One Stop Service มิติใหม่ ลดเวลาขออนุมัติใบประกอบธุรกิจอย่างได้ผล

ในพิธีเปิดให้บริการแบบเบ็ดเสร็จระบบ EEC-OSS ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 นางสาวทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์ รองเลขาธิการ สกพอ. สายงานพัฒนาพื้นที่และชุมชน ได้กล่าวรายงานในโอกาสเปิดระบบ One Stop Service ของ EEC ว่า

“การพัฒนาระบบให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ EEC One Stop Service : EEC-OSS เป็นความร่วมมือกันของหน่วยงานเจ้าของกฎหมายทั้ง 8 ฉบับ ได้แก่ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมอนามัย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมที่ดิน และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ในการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของหน่วยงานภาครัฐร่วมกัน เพื่อยกระดับการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรของภาครัฐผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โครงสร้างพื้นฐานและการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ ที่สอดคล้องกับระบบบูรณาการศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ หรือ Biz Portal” 

นางสาวทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์ รองเลขาธิการ สกพอ. สายงานพัฒนาพื้นที่และชุมชน

“ดังนั้น ระบบ EEC-OSS จึงช่วยลดการใช้เอกสารและขั้นตอนต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่การเลิกขั้นตอนที่ไม่จำเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยลดระยะเวลาในการขออนุมัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการลงทุนได้กว่าครึ่ง คือจาก 158 วัน เหลือประมาณ 78 วัน เท่านั้น”

“ขณะเดียวกัน ระบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ EEC-OSS ได้ปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ลด ละ เลิก เอกสารและขั้นตอนต่างๆ ที่ไม่จำเป็น รวมทั้งยุบรวมใบอนุญาตที่คล้ายคลึงกัน โดยสามารถลดการใช้เอกสารที่ซ้ำซ้อนและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลเอกสารประกอบการพิจารณาจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องมาเพื่อประกอบการพิจารณาได้”

ทาง สกพอ. และ กพร. ซึ่งเป็นเจ้าภาพหลัก คาดว่าการเปิดตัว EEC-OSS ในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานภาครัฐ เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐได้สะดวก รวดเร็ว ก้าวไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ หรือ รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) ทั้งยังเป็นโมเดลต้นแบบให้กับหน่วยงานภาครัฐอื่นนำไปปรับใช้ได้อย่างดี


ปฏิวัติระบบ One Stop Service ด้วยกลไกการทำงานของโมเดลต้นแบบ ระบบ EEC-OSS

จุดเด่นของระบบให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ EEC One Stop Service : EEC–OSS เห็นจะเป็นประสิทธิภาพในการช่วยลดระยะเวลาการขออนุมัติเกี่ยวกับการทำธุรกิจลงได้กว่าครึ่งหนึ่ง และระบบขออนุญาต่างๆ ก็อยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่สามารถยื่นคำร้องได้ทุกที่ทุกเวลาที่มีสัญญาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้บริการ จึงตอบโจทย์ผู้ใช้บริการให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และมีความโปร่งใสสำหรับผู้ประกอบธุรกิจได้อย่างเท่าเทียม ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาการให้บริการของ สกพอ. และในอนาคตจะมีการพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการและนักลงทุนที่จะลงทุนในพื้นที่อีอีซี

นายปริญญ์ บุญดีสกุลโชค กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟรอนทิส จำกัด และ ที่ปรึกษาพัฒนาระบบ EEC-OSS

นายปริญญ์ บุญดีสกุลโชค กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟรอนทิส จำกัด และที่ปรึกษาพัฒนาระบบ EEC-OSS บอกถึงที่มา ในการออกแบบระบบ One Stop Service ของ EEC มาจากแนวคิดที่ว่า

“อีอีซีเป็นโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับประเทศ ที่ต้องการดึงดูดการลงทุนในวงเงินที่สูงมาก คือประมาณ 1.7 ล้านล้านบาท และที่ผ่านมาก็พบว่าการลงทุนจำนวนมาก ติดขัดและล่าช้าอยู่ที่ขั้นตอนขออนุมัติการทำธุรกิจ ดังนั้น เราควรมีระบบ One Stop Service ที่สามารถเร่งรัดการขอใบอนุญาตทำธุรกิจให้รวดเร็วขึ้น ย่อมส่งเสริมให้เกิดการลงทุนที่รวดเร็วมากขึ้นได้” 

ระบบ EEC–OSS จึงได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อนของระบบ One Stop Service ของภาครัฐแบบเดิม ที่เป็นการเอาคนมานั่งรวมกันในจุดเดียวเพื่อมุ่งให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ครบ จบในที่เดียว แต่การทำงานด้วยระบบนี้กลับไม่ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนระบบการทำงาน เท่ากับว่าการให้บริการประชาชนและภาคธุรกิจที่ผ่านมา ไม่ได้ผลอย่างแท้จริง ระบบ EEC-OSS จึงเกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาส่วนนี้ ด้วยฟังก์ชัน Smart ในด้านต่างๆ ดังนี้

  • Assessment แนะนำใบอนุญาตที่ต้องขอผ่านคำถามเกี่ยวกับธุรกิจ
  • ID สามารถขอรับบริการได้ทุกที่ผ่านบัญชีผู้ใช้ส่วนตัว
  • Form & Doc ไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำกันหลายคำขอ หรือหลายครั้ง เพราะระบบสามารถเชื่อมต่อข้อมูลถึงกัน และดึงข้อมูลจากภาครัฐที่เคยกรอกไว้มาใช้ได้
  • Track & Pay ติดตามสถานะคำขออนุมัติได้ตลอดและพัฒนาช่องทางการจ่ายเงินออนไลน์
  • License พัฒนาใบอนุญาตให้จัดเก็บรูปแบบออนไลน์ (Digital Permit)

และระบบ EEC–OSS จะให้บริการครอบคลุมในหลากหลายกิจกรรมธุรกิจ ได้แก่ การเริ่มต้นธุรกิจก่อสร้างอาคารและสถานที่ การบริการสุขอนามัย การต่ออายุคนงานต่างชาติ การบริหารธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรม เช่น การจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน การขออนุญาตประกอบกิจการและขยายโรงงาน

เพื่อให้เห็นภาพ คุณปริญญ์ ยกตัวอย่างว่า ถ้าผู้ประกอบการต้องการขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ก็จะมีขั้นตอนดังนี้

  1. ยื่นเอกสารและแบบฟอร์ม ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำร้องและกรอกแบบฟอร์มผ่านระบบ EEC–OSS โดยกรอกเพียงชุดเดียว
  2. ตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารผู้ประกอบการ โดยระหว่างนั้น สามารถติดตามสถานะคำร้องผ่านระบบได้
  3. ลงพื้นที่ตรวจสอบ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารและพิจารณาเห็นชอบแล้ว ก็จะนัดวันกับผู้ประกอบการเพื่อเข้าไปตรวจสอบสถานที่ได้
  4. ลงนามอนุมัติ ในอนาคตจะพัฒนาลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ลงนามอนุมัติ อนุญาต ดำเนินการผ่านระบบได้อย่างเต็มรูปแบบ
  5. รับใบอนุญาต เมื่อชำระค่าธรรมเนียมแล้ว เจ้าหน้าที่จะนัดผู้ประกอบการมารับใบอนุญาต

มั่นใจได้จริง ด้วยระบบดูแลความปลอดภัยข้อมูลดิจิทัล พัฒนาโดย สำนักงานรัฐบาลดิจิทัล (DGA)

ในโอกาส คิกออฟ ระบบ EEC One Stop Service นางไอรดา เหลืองวิไล รักษาการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานรัฐบาลดิจิทัล (DGA) ได้กล่าวถึงประเด็นเรื่องความปลอดภัยดิจิทัลในข้อมูลออนไลน์ที่ได้จากผู้ประกอบการว่า

นางไอรดา เหลืองวิไล รักษาการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานรัฐบาลดิจิทัล (DGA)

“ระบบให้บริการเบ็ดเสร็จ EEC-OSS ที่เปิดตัวในวันนี้ ได้ออกแบบและพัฒนาขึ้นมาตามมาตรฐานสากลในเรื่องความปลอดภัยทางดิจิทัลและข้อมูลดิจิทัลทุกด้าน มีข้อกำหนดการใช้งานในเรื่องการล็อกอินตามระบบมาตรฐานสากล กระบวนการเข้ามาใช้งานระบบ การให้ข้อมูล ก็จะจัดเก็บตามขั้นตอนด้านความปลอดภัยทางดิจิทัลอย่างเคร่งครัด เช่น ถ้ามีการล็อกอินเข้ามา ใครเป็นผู้เข้ามาใช้งานในระบบ เข้ามาแล้วไปที่หน้าไหน กรอกแบบฟอร์มอะไรไปบ้าง ใช้เวลาอยู่ในแต่ละหน้านานกี่นาที ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บไว้ในตัวระบบทั้งหมด” 

“โดยตัวระบบจะอยู่ใน Infrastructure ซึ่งเป็น Government Cloud ของภาครัฐ ซึ่งก็ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล ISO 27001 และ CSA Star รวมถึงข้อมูลที่เชื่อมโยงและส่งต่อกันกับหน่วยงานต่างๆ ในระบบ ก็อยู่บนช่องทางที่เรียกว่า ‘ถนนปิด’ หรือเครือข่าย Government Intranet เพราะฉะนั้น มั่นใจได้ว่าตั้งแต่ระบบ แอปพลิเคชัน Infrastructure ที่รองรับ เป็นแบบ Secure ทั้งหมด ข้อมูลไม่มีการรั่วไหลแน่นอน”

“ดังนั้น ถ้ามองทางเทคนิคก็แน่ใจได้เลยว่า มีความเสถียรและปลอดภัยสูง เพราะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยมอนิเตอร์ระบบนี้ 24 ชม. ตลอดเวลา 7 วัน ไม่มีวันหยุด จึงคาดว่าจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เข้ารับบริการได้อย่างน่าพอใจ และโอกาสที่ระบบจะถูกโจรกรรม หรือ hack ก็จะเกิดขึ้นได้น้อยมาก”


ทั้งนี้ สำหรับการใช้บริการผู้ประกอบการสามารถใช้บริการผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.eec.or.th/eec-oss หรือสามารถเข้าใช้งานผ่านระบบ EEC-OSS โดยตรง


มีหลากหลายนวัตกรรม ส่งเสริมการขับเคลื่อน โครงการ EEC ให้ประสบความสำเร็จ

สร้าง ‘โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล’ ดึงต่างชาติหนุนสตาร์ทอัพ ภารกิจเร่งด่วนขับเคลื่อน ‘ไทยแลนด์ ดิจิทัล วัลเล่ย์’

‘บ้านฉาง’ เปิดศูนย์ข้อมูล EEC ยกระดับอนาคตทาบ ‘โตเกียว’

เปิดวาร์ป! Bioeconomy เศรษฐกิจ 7 ล้านล้าน ก้าวใหม่…ไทยพร้อมแค่ไหน?