พระผู้สถิตกลางใจไทยนิรันดร์

295

ถ้าจะมีคำถามถึงการสูญเสียที่สร้างความเศร้าโศกาอาดูรอย่างที่สุด สำหรับคนไทยที่ยังมีลมหายใจอยู่ตอนนี้ น่าจะได้คำตอบชัดเจนตรงกันคือ การเสด็จสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559


จากวันนั้นตราบกระทั่งวันนี้ องค์ในหลวงภูมิพลเสด็จสวรรคตไปแล้ว 3 ปี แต่สำหรับคนไทย หัวใจไทยทุกดวงยังคงมีพระองค์สถิตอยู่เป็นนิรันดร์

ภาพการทรงงานการประกอบพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงอุทิศทุ่มเทเพื่อสืบสานพระราชปณิธานตามพระปฐมบรมราชโองการ เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ยังคงแจ่มชัดอยู่ในความทรงจำของชาวไทยทุกคน

ความจงรักภักดีไม่รู้จบที่คนไทยมีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 ล้วนเจริญงอกงามมาจากพระราชจริยวัตรของพระองค์ที่ทรงลงมือกระทำทุกสิ่งทุกอย่าง ด้วยน้ำพระทัยที่ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อยังความสุขแก่ประชาชน และยังความเจริญพัฒนาแก่ชาติบ้านเมือง ซึ่งคนไทยทุกคนสัมผัสรับรู้ได้อย่างซาบซึ้งด้วยหัวใจ

พระองค์ทรงใช้หัวใจของพระองค์ในการครองหัวใจประชาชนแต่พระองค์ไม่เคยเลยที่จะทรงใช้ การปกครองตามบทบาท อำนาจ ทั้งที่ทรงมีอยู่เต็มเปี่ยม

พระวิริยะอุตสาหะและพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งทรงมีต่อประเทศไทย และประชาชนไทย ที่สะท้อนรูปธรรมผ่านกว่า 4,400 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 6 ศูนย์ศึกษาการพัฒนา ที่เป็นต้นแบบการพัฒนาตามสภาพภูมิสังคม ภูมิประเทศ ซึ่งกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ หรือแม้กระทั่งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ทรงพระราชทานให้ไว้เป็นมรดกแห่งภูมิปัญญาแก่มวลมนุษยชาติ และเป็นที่มาของการได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลสูงสุดด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พระองค์แรกของโลก จากองค์การสหประชาชาติ

ยิ่งไปกว่านั้น องค์การสหประชาชาติยังน้อมนำ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระองค์ไปเป็น สารตั้งต้นของเป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 17 ประการ หรือ 17 Sustainable Development Goals – 17 SDGs ที่รู้จักกันดีทั่วทั้งโลก

พระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่หนุนนำให้พระเกียรติเกริกไกรไปทั่วสากลโลก ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ ได้รับคำยืนยันจากนายคีริลล์ บาร์สกี้ เอกอัคราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559

ตอนนั้นได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านทูตบาร์สกี้ ระหว่างท่านเดินทางไปที่โครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อบันทึกเทปรายการ มิตรภาพไร้พรมแดนน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 และสื่อให้โลกรับรู้ว่ามิตรไมตรีที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีอยู่กับนานาอารยประเทศเป็นมิตรไมตรีที่ไร้พรมแดน

ณ โอกาสนั้น ท่านทูตบาร์สกี้ ได้กรุณาเล่าเรื่องราวที่น่าปลาบปลื้มเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพพร้อมๆ กับเปิดใจสะท้อนความรู้สึกซาบซึ้งที่มีต่อพระองค์

ช่วงเวลาที่มีการริเริ่มเรื่อง SDGs ผมเป็นเอกอัครราชฑูตฯ ประจำองค์การสหประชาชาติอยู่พอดี และได้มีโอกาสร่วมทำกิจกรรมนี้ด้วย ทำให้รู้ว่าต้นทางความคิดริเริ่มเรื่องนี้มาจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ของไทย และผมเองในฐานะเอกอัคราชฑูตฯ ที่มีโอกาสสัมผัสเรื่องราวของประเทศต่างๆ มากมาย อยากบอกว่าในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นพระมหากษัตริย์ที่สุดประเสริฐ พระองค์ทรงทุ่มเททำทุกอย่างเพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ

น้ำพระราชหฤทัยในหลวงรัชกาลที่ 9 ช่างยิ่งใหญ่ไพศาล แม้เอาโลกทั้งใบมาแทนปากกาเอาท้องฟ้าทั้งผืนมาแทนกระดาษเอาน้ำจากทุกมหาสมุทรมาแทนหมึกวาด ก็ไม่อาจพรรณนาได้ครบถ้วน


เรื่อง : ตะวันฉาย


น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ประชาคมโลกแซ่ซ้องน้อมถวายราชสดุดีในหลวงรัชกาลที่ 9

น้อมรำลึกถึงคุณูปการล้ำเลอค่า อมตะอกาลิโกแห่ง ‘ในหลวงรัชกาลที่ 9’

น้อมรำลึกถึง ส.ค.ส. ในหลวง ร.9 พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย