สาลิกาคาบข่าว Vol.286/62

182

อีอีซีชู 4 แผนแก้ปัญหาขยะในพื้นที่อย่างยั่งยืน ลดมลพิษเพิ่มรายได้ท้องถิ่น

นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี  กล่าวถึงแนวคิดการบริหารจัดการปัญหาขยะใน 3 จังหวัดภาคตะวันออกว่าได้ดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 4 ข้อ ได้แก่ 1.การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี เช่น การจำกัดปริมาณขยะมูลฝอยและความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 2.การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนอย่างน่าอยู่ โดยมีเป้าหมายเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมือง 3.การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม สร้างกลไกการตรวจสอบการปล่อยมลพิษและของเสีย และ 4.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทั้งป่าต้นน้ำและดิน เป็นต้น โดยพร้อมจะเร่งขยายผลต้นแบบนำร่องโครงการบริหารจัดการขยะครบวงจร จังหวัดระยองที่เป็นความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และ บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ หรือ GPSC ซึ่งนำขยะที่ได้จากการคัดแยกมาป้อนเข้าสู่โรงงานผลิตไฟฟ้า RDF ขนาด 10 เมกะวัตต์ สามารถกำจัดขยะได้สูงถึง 500 ตันต่อวัน ช่วยสร้างผลลัพธ์ที่ดีในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ ด้วยการเปลี่ยนขยะไม่มีประโยชน์สู่การสร้างมูลค่าให้ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ในระดับที่น่าลงทุน และด้านสังคมที่ช่วยสนับสนุนนโยบายรัฐในการบริหารจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคมและชุมชน ตลอดจนผลบวกด้านสิ่งแวดล้อมในการคืนพื้นที่สีเขียว ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขยะในหลุมฝังกลบได้มากกว่า 2.2 แสนตันต่อปี สร้างผลตอบแทนทางอ้อมช่วยให้หน่วยงานท้องถิ่นมีรายได้จากโครงการ รายได้จากค่าบำบัดน้ำเสีย รายได้น้ำดิบ ยังไม่นับรวมค่าจ้างกำจัดขยะอีก 100 บาทต่อตัน

ดุสิตโพลชี้ประชาชนเชื่อร่างงบฯ 63 ผ่านฉลุย ฝากรัฐบาลใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

สวนดุสิตโพลมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 1,034 คน ระหว่างวันที่ 9-12 ตุลาคม 2562 เรื่องการอภิปรายร่าง พ...งบประมาณฯ ปี 63 ของรัฐบาลประยุทธ์ 2 โดยวันที่ 17 ตุลาคมที่จะถึงนี้เป็นวันที่สภาผู้แทนราษฎรจะเปิดประชุมวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี 2563 และเป็นการอภิปรายวาระแรกเพื่อพิจารณารับหลักการ จึงเป็นที่จับตามองของหลายฝ่ายว่ารัฐบาลจะได้เสียงสนับสนุนให้ผ่านร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวหรือไม่ โดยหนึ่งในแบบสอบถามคือประชาชนคิดว่าการอภิปรายร่าง พ...งบประมาณฯ จะผ่านการพิจารณาหรือไม่?” 70.38% ตอบว่าผ่าน เพราะรัฐบาลมีเสียงข้างมาก ทุกครั้งก็สามารถโหวตผ่านได้ น่าจะมีการเตรียมตัวเตรียมข้อมูลมาอย่างดี ฯลฯ 29.62% ตอบว่าไม่ผ่านเพราะที่มาของงบประมาณไม่ชัดเจน แผนการดำเนินงานไม่เหมาะสมกับงบจำนวนมหาศาล มีเสียงปริ่มน้ำ ไม่แน่นอน ฯลฯ สำหรับสิ่งที่ประชาชนอยากฝากบอกรัฐบาลกรณีการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 คือ อันดับ 1รัฐบาลจะต้องใช้เงินอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและทำได้จริง 46.04% อันดับ 2 ควรคำนึงถึงประโยชน์ที่ประเทศชาติและประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ 31.68% อันดับ 3 กระจายงบประมาณให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 16.24% อันดับ 4 การจัดสรรงบประมาณต้องเหมาะสม เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 12.21%

แบงก์ชาติเคลียร์ 4 ปัจจัยหลักทำเงินบาทแข็งค่ากว่าเพื่อนบ้าน

เงินบาทแข็งค่า

นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ระบุว่า เงินบาทที่แข็งค่าเป็นเรื่องที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) ห่วงใย และ ธปท. ก็มีมาตรการออกมาดูแล ซึ่งการเปลี่ยนแปลงค่าเงินบาทในช่วงที่ผ่านมา ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย คือ 1. สถานการณ์ต่างประเทศ เมื่อตลาดการเงินโลกมีภาวะเปิดรับความเสี่ยง (Risk on) หรือปิดรับความเสี่ยง (Risk off) ก็จะกระทบประเทศตลาดเกิดใหม่ทั้งภูมิภาค และประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำเงินทุนก็จะไหลเข้าเพราะมีความมั่นคงกว่าประเทศที่ปัจจัยพื้นฐานอ่อนแอกว่า 2. การเกินดุลบัญชีเดินสะพัด ซึ่งช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ไทยเกินดุลบัญชีเดินสะพัด 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์ 3. การส่งออกทองคำของไทย ราคาทองคำปรับสูงขึ้นทำให้มีรายได้เงินตราต่างประเทศไหลเข้ามาถึงประมาณ 4 พันล้านดอลลาร์ และ 4. การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมามีนักลงทุนต่างประเทศเข้ามา Takeover บริษัทไทยเพิ่มขึ้น มีการขายหุ้นระดมทุนของบริษัทใหญ่ และมักจะเป็นข้อตกลงมูลค่าสูงระดับหมื่นล้านบาท เงินทุนไหลเข้าที่เกิดขึ้นมีผลในการสร้างแรงกดดันต่อค่าเงินบาทด้วย

IRPC ควงจีนผุด PLASTKET.COM ซื้อขายพลาสติกออนไลน์ครั้งแรกในไทย

นายไกรศรี ภัณฑ์กิจนิรันดร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอพอลิเมอร์ จำกัดในเครือไออาร์พีซี (IRPC) กล่าวว่า บริษัทได้ร่วมมือกับ บริษัท Guangzhou Saiju Performance Polymer Ltd. ประเทศจีน ในการพัฒนา PLASTKET.COM เป็นครั้งแรกในประเทศที่จะนำการซื้อขายเม็ดพลาสติกไปอยู่ในรูปแบบออนไลน์ เปิดโอกาสให้ผู้ขายนำเม็ดพลาสติกจากหลากหลายแบรนด์มาจัดจำหน่าย เพื่อสร้างตัวเลือกที่หลากหลายทั้งด้านคุณภาพและราคาให้แก่ผู้ซื้อ บริการซื้อขายเม็ดพลาสติกออนไลน์ บริการจัดส่งสินค้า บริการสินเชื่อการค้า และบริการด้านความรู้เชิงวิชาการงานวิจัยด้วย ทั้งนี้ ได้ร่วมมือกับสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศเพื่อสนับสนุนสินเชื่อการค้าให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย จับมือกับสมาคมขนส่งและโลจิสติกส์ไทยในการให้บริการจัดส่งสินค้าไปยังผู้ประกอบการพลาสติกทั่วประเทศในปริมาณตามความต้องการ ตัดปัญหาการได้รับสินค้าล่าช้าอันจะส่งผลต่อการผลิต โดยจุดมุ่งหมายของ PLASTKET.COM คือการเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการ SMEs ด้านพลาสติกสามารถเข้าถึงสินค้าที่มีคุณภาพ สร้างสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างความยั่งยืนให้ธุรกิจ

รถไฟฟ้าสายสีแดง 2 ขบวนแรกจากแดนซากุระถึงไทย เปิดทดลองปีหน้า

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) เปิดเผยว่า ตามที่การรถไฟฯได้ร่วมพิธีส่งรถไฟฟ้า 2 ขบวนแรกขึ้นเรือจากประเทศญี่ปุ่นมายังประเทศไทย ในโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อรังสิต และช่วงบางซื่อตลิ่งชัน จากบริษัท ฮิตาชิ จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มกิจการค้าร่วม MHSC ร่วมกับ Mitsubishi Heavy Industries Ltd. และ Sumitomo Corporation เมื่อวันที่ 25 กันยายนที่ผ่านมา ขณะนี้ขบวนรถดังกล่าวได้เดินทางมาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 12 ..62 โดยในวันที่ 1 ..62 การรถไฟฯจะทำพิธีต้อนรับขบวนรถไฟฟ้าชุดแรกของโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลที่โรงซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีแดง(Commuter Train Depot) สถานีกลางบางซื่อ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ อย่างเป็นทางการต่อไป ตามแผนการรถไฟฯจะต้องมีการทดสอบระบบเสมือนจริงอย่างน้อย 6 เดือนก่อนจะเปิดทดลองเดินรถปลายปี 2563

คาร์ลสเบิร์กโชว์ขวดเบียร์กระดาษรายแรกของโลก ใช้วัสดุชีวภาพ 100% 

คาร์ลสเบิร์ก กรุ๊ป แถลงความคืบหน้าการดำเนินการผลิตขวดเบียร์กระดาษรายแรกของโลก ที่ทำมาจากเยื่อไม้ซึ่งเป็นวัสดุชีวภาพ 100% และสามารถนำไปรีไซเคิลได้ทั้งหมด การเปิดตัวดังกล่าวเกิดขึ้นในงาน C40 World Mayors Summit ในกรุงโคเปนฮาเกน การพัฒนาครั้งนี้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2558 โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทชั้นนำระดับโลกอีกหลายแห่งที่มีวิสัยทัศน์ตรงกันในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนผ่านการพัฒนาเทคโนโลยีขวดกระดาษที่ทันสมัย อาทิ Absolut, Coca-Cola และ L’Oreal เข้ามาร่วมมือกันพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากกระดาษนี้ด้วย นับเป็นการสร้างความยั่งยืนตามนโยบาย Together Towards ZERO ของบริษัทที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในโรงกลั่นเบียร์ให้กลายเป็นศูนย์ และลดการสร้างคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมดลงให้ได้ 30% ภายในปี 2573 นับเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเปลี่ยนแปลงรากฐานของอุตสาหกรรมนี้ไปตลอดกาล

ฮากิบิสคร่า 25 ชีวิต ญี่ปุ่นเผยเคล็ดลับเก็บขยะหนีไต้ฝุ่นพลิกน้ำใส

จากกรณีเพจกลุ่มคนไทยขอทวงคืนทางเท้าได้โพสต์รูปภาพภายในเมืองแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นที่ถูกน้ำท่วมสูงแต่กลับไม่พบเศษขยะเลยสักชิ้นและน้ำก็มีลักษณะใส จนเกิดคำถามว่าคนญี่ปุ่นมีวิธีการจัดการกับขยะอย่างไรจึงสะอาดได้ขนาดนี้ โดยทางเพจได้รวบรวมข้อมูลจากสื่อต่างๆ ระบุข้อความอธิบายให้ทราบกันว่าก่อนหน้าที่พายุไต้ฝุ่นฮาบีกิสจะพัดขึ้นฝั่งบนหมู่เกาะญี่ปุ่นราว 3-4 วันนั้น ทางการของญี่ปุ่นได้มีการออกประกาศผ่านสื่อต่างๆ ทั้งโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ และการส่งข้อความสั้นผ่านโทรศัพท์มือถือ (SMS)​ เพื่อขอให้ประชาชนในพื้นที่ที่พายุจะเคลื่อนผ่านเตรียมความพร้อมรับมือกับพายุ รวมไปถึงทำการเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลภายในบ้านเรือนของตัวเอง โดยให้ประชาชนทุกคนทำการแยกขยะและมัดใส่ถุงขยะให้เรียบร้อย และนำขึ้นไว้บนที่สูงเหนือน้ำ รวมทั้งสิ่งของต่างๆที่อยู่ในพื้นที่น้ำจะท่วมถึงต้องเอาเก็บขึ้นไปบนที่สูงด้วย แม้แต่กระถางต้นไม้หน้าบ้านก็ไม่เว้น พร้อมกับปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิด ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้ขยะลอยไปกับกระแสน้ำ รวมถึงทรัพย์สินต่างๆ จะได้อยู่แต่ภายในบ้านเรือนไม่ลอยหายไปไหนอีกด้วย ในส่วนเจ้าหน้าที่รัฐในเขตเทศบาลต่างๆ ในจังหวัดที่ได้รับอิทธิพลจากพายุก็เข้าปฏิบัติหน้าที่ทำการลอกท่อและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ เพื่อไม่ให้มีสิ่งอุดตันเมื่อต้องรับน้ำเข้ามาใหม่จากฝนที่พายุไต้ฝุ่นฮาบีกิสหอบมาทำให้การไหลของน้ำสะดวกขึ้น ขณะที่สถานการณ์หลังไต้ฝุ่นฮากิบิสได้คร่าชีวิตผู้คนไปแล้ว 25 ราย โดยแม่น้ำหลายสายเอ่อล้นเข้าท่วมบริเวณที่พักของประชาชนหลายแห่ง