สาลิกาคาบข่าว Vol.288/62

153

ครม. ไฟเขียวบอร์ด รฟท. ชุดใหม่ประชุมด่วนรับความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (15 ..) มีมติแต่งตั้ง คณะกรรมการ(บอร์ด)การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) รวม 7 คน โดยมี นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก(ขบ.) เป็นประธาน ส่วนกรรมการประกอบด้วย นายชยธรรม์ พรหมศร , นายอำนวย ปรีมนวงศ์ ,นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล, นายธันวา เลาหศิริวงศ์, นายพินิจ พัวพันธ์ เป็นกรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) ,นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ และนายวรวุฒิ มาลา รักษาการผู้ว่าการ รฟท. ในฐานะกรรมการเลขานุการบอร์ด ซึ่งเป็นไปตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ เพื่อให้การดำเนินกิจการของรฟท. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้บอร์ด รฟท.จะเร่งประชุมนัดแรกวันพุธที่ 16 .. ในช่วงบ่าย เพื่อพิจารณาโครงการสำคัญเร่งด่วน ได้แก่ การพิจารณามอบอำนาจให้ฝ่ายกฎหมาย รฟท.ยื่นฟ้องศาลแพ่งเพื่อดำเนินคดีกับบริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด, โครงการรถไฟความเร็วสูง เส้นทางกรุงเทพฯนครราชสีมา ระยะทาง 253 กม. วงเงินลงทุน 179,421 ล้านบาท ในส่วนของสัญญา 2.3 (งานระบบราง ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล รวมทั้งจัดหาขบวนรถไฟและฝึกอบรมบุคลากร)ที่มีการปรับกรอบวงเงินจากที่ ครม. อนุมัติไว้ที่ 38,558.38 ล้านบาท เป็น 50,633.50 ล้านบาท และ โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมืองสุวรรณภูมิอู่ตะเภา) ระยะทาง 220 กม. มูลค่า 224,544.36 ล้านบาท ซึ่งจะมีการลงนามสัญญากับกลุ่มกิจการร่วมค้าบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัดและพันธมิตร (กลุ่ม CPH) ในวันที่ 25 .. 2562 ซึ่งหากดำเนินการภายใต้กรอบเงื่อนไข RFP และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน ไม่มีเหตุผลใดที่ทำให้ต้องยกเลิกสัญญา ซึ่งในส่วนของคณะกรรมการคัดเลือกฯได้มีการตรวจสอบร่างสัญญาอย่างละเอียดแล้ว

ครม. สั่งเร่งดำเนินการรื้อย้ายสาธารณูปโภครับไฮสปีดเทรน

..ไตรศุลีไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมครม.เห็นชอบมติคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) โดยรับทราบผลการเจรจาของคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมในโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน โดยเฉพาะในเรื่องการส่งมอบพื้นที่โครงการโดยให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และหน่วยงานเจ้าของสาธารณูปโภคจัดทำร่างแผนการย้ายสาธารณูปโภคพร้อมค่าใช้จ่ายให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมกันนี้ยังกำหนดให้ส่งมอบพื้นที่โครงการฯให้เร็วที่สุด และเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม รวมถึงกรณีที่ส่งมอบพื้นที่ล่าช้ากว่ากำหนดให้มีการชดเชยเอกชนคู่สัญญาโดยขยายระยะเวลาการออกแบบและการก่อสร้าง อย่างไรก็ตามยังเห็นชอบให้กรมการปกครองเร่งตอบหนังสือยืนยันแนวเวนคืนโครงการกลับไปยังรฟท. และให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่งการออกร่างพ...เวนคืนที่ดิน ก่อนเสนอให้ที่ประชุมครม.เห็นชอบ

กทม.-นนทบุรีหยุดราชการ 4-5 .. เปิดทางประชุมอาเซียน

..ไตรศุลีไตรสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)​ ว่าที่ประชุมครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอให้วันที่ 4 และ 5 ..เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเฉพาะในพื้นที่จ.กรุงเทพฯและนนทบุรีเพื่อบรรเทาปัญหาด้านการจราจรและเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องที่อิมแพคเมืองทองธานีรวมทั้งเพื่อให้การอารักขาและการรักษาความปลอดภัยผู้นำต่างประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพในส่วนของรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินและภาคเอกชนให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) และกระทรวงแรงงานพิจารณาความเหมาะสม อย่างไรก็ตามหน่วยงานใดที่มีภารกิจให้บริการประชาชนหรือมีความจำเป็นหรือราชการสำคัญในวันหยุดดังกล่าวโดยได้กำหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้วซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนออกไปจะเกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชนให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร โดยไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและการให้บริการแก่ประชาชน

พาณิชย์ลดขั้นตอนจัดตั้งธุรกิจเหลือ 2.5 วัน เลื่อนขั้นสู่ประเทศง่ายต่อการลงทุน

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้าพัฒนาระบบบริการจดทะเบียนธุรกิจให้มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ลดขั้นตอนการติดต่อกับหน่วยงานราชการ และตัดสิ่งที่จะกลายภาระให้กับภาคธุรกิจออกไป ล่าสุดกรมร่วมมือกับสำนักงานประกันสังคม บูรณาการการให้บริการเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจพร้อมกับการขึ้นทะเบียนนายจ้างลูกจ้างได้ ณ จุดเดียว พร้อมกันนี้มีแผนการดำเนินงานที่พร้อมจะให้บริการภายในปลายปีนี้คือการรวมขั้นตอนการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของกรมสรรพากรไว้กับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ซึ่งหากเปิดให้บริการแล้วจะทำให้จากนี้ไปภาพรวมของการจัดตั้งธุรกิจลดขั้นตอนลงเหลือ 3 ขั้นตอนเท่านั้น และใช้ระยะเวลาเพียง 2.5 วัน สำหรับการพัฒนาบริการในครั้งนี้เป็นการยกระดับการให้บริการของส่วนราชการแบบบูรณาการ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการเริ่มต้นธุรกิจเป็นไปในทางที่ดีอำนวยความสะดวกทั้งผู้ประกอบธุรกิจและก่อให้เกิดแรงจูงใจดึงดูดให้ผู้ประกอบการชาวต่างชาติมาเริ่มต้นธุรกิจในประเทศไทย

... ผนึกสภาดิจิทัลฯ หนุนพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยกระดับ SMEs

Supant Mongkolsuthree, Federation of Thai Industries at

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (...) เปิดเผยภายหลังหารือกับ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยว่า ได้แลกเปลี่ยนยุทธศาสตร์วิสัยทัศน์และพันธกิจร่วมกัน เพื่อแสวงหาความร่วมมือยกระดับธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทยสู่ความเป็นผู้นำทางด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยีดิจิทัล สังคม และความเป็นอยู่ โดยได้ตั้งคณะทำงานความร่วมมือ 3 ฝ่าย ระหว่างส... สภาดิจิทัลฯ และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกันพัฒนาแพลตฟอร์มที่เป็นรูปแบบการค้าออนไลน์หรือมาร์เก็ตเพลส ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเข้ามาใช้งานได้ ซึ่งปลายปีหน้าไทยจะเริ่มเห็นการเข้ามาของระบบ5จีบ้างแล้วในบางจุด การเริ่มใช้ 5จีจะมีผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบเพราะต้องแลกมากับการที่ทุกอย่างเปลี่ยนผ่านไปอย่างรวดเร็วเช่นกัน หากไม่ปรับปรุงตัวเองหรือไม่เตรียมพร้อมรับมือ ธุรกิจเอสเอ็มอีจะผันตัวเองไปไม่ทัน ทำให้ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง การปรับปรุงตัวเองจึงเป็นสิ่งสำคัญเพราะทุกอย่างจะไปเปลี่ยนเร็วมากเมื่อถึงเวลานั้น

พิษเศรษฐกิจในนอกซัดดัชนีเชื่อมั่นฯ เดือน ก.. วูบต่อ 7 เดือน

นายธนวรรธน์ พลวิชัย  ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยประจำเดือนกันยายน 2562 ดัชนีลดลงสู่ระดับ 46.2 จากเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับ 46.5 ซึ่งถือเป็นการปรับลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 ติดต่อกันนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 โดยมีสาเหตุมาจากปัจจัยสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน (เทรดวอร์) และความไม่ชัดเจนของการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษ (เบร็กซิท) ต่อเนื่องทำให้เศรษฐกิจโลกไม่ดีเท่าที่ควร ส่งผลต่อทิศทางการส่งออกของไทยในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาปรับตัวลดลง 4% และอาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการส่งออกและเศรษฐกิจไทยในระยะถัดไปโดยเฉพาะค่าเงินบาทที่มีทิศทางจะแข็งค่าอย่างต่อเนื่องจึงต้องการให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาเงินบาทที่แข็งค่าเพื่อไม่ให้กระทบกับการท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้และเพื่อดันให้มาตราการชิมช็อปใช้เห็นผลมากขึ้นด้วย

ไม่ยอมแพ้! ญี่ปุ่นเตรียมงบ 1.4 แสนล้านฟื้นพิษฮากิบิส

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 15 .. ว่าไต้ฝุ่นฮากิบิสได้สร้างความเสียหายให้กับ 36 จังหวัดจาก 47 จังหวัดของประเทศ ระดับน้ำในแม่น้ำ 176 สายอยู่ในระดับอันตรายที่จะเอ่อล้นตลิ่ง บ้านเรือนอย่างน้อย 34,000 ครัวเรือนประสบปัญหากระแสไฟฟ้าถูกตัดขาด และอีกประมาณ 133,000 ครัวเรือนไม่มีน้ำใช้ นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ แถลงเมื่อวันอังคารว่าอิทธิพลของไต้ฝุ่นฮากิบิสไม่ได้เพียงแต่ทิ้งร่องรอยความเสียหายทางกายภาพเป็นวงกว้างเท่านั้น แต่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของญี่ปุ่นในระยะยาว ซึ่งกระทรวงการคลังได้สำรองงบประมาณไว้อย่างน้อย 500,000 ล้านเยน (ราว 1.4 แสนล้านบาท ) เพื่อมอบความช่วยเหลือทุกด้านให้แก่ทุกพื้นที่และประชาชนทุกคน ขณะที่หน่วยกู้ภัยมากกว่า 100,000 คนรวมถึงตำรวจและเจ้าหน้าที่กองกำลังป้องกันตนเองกระจายกำลังให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งรวมถึงการอพยพออกจากบ้านเรือนไปยังศูนย์พักพิงอย่างต่อเนื่อง