‘ชุมชนการเรียนรู้ทางอาชีพ’ เครือข่ายสร้าง ‘การศึกษายุคใหม่’

718

ก่อนจะก้าวสู่อนาคตข้างหน้า ความเปลี่ยนแปลงวันนี้เป็นเรื่องท้าทายที่เราต้องตระหนักถึงปัญหาที่สั่งสมมาจากอดีต อย่างการจัดการการศึกษาและการสร้างภูมิทัศน์ทางการศึกษาใหม่ คงต้องมองถึงผลพวงด้านลบที่ผ่านมาว่า มีบัณฑิตตกงานสะสมถึงเกือบ 500,000 คน และยังมีผลการศึกษาของธนาคารโลกว่า ปัญหานี้จะยังคงรุมเร้าต่อไปในอนาคต และจะเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น โดยคาดการณ์ว่าในอีก 5 ปีข้างหน้า การศึกษาจะทำให้คนตกงานถึงร้อยละ 70 จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายการพัฒนายุคใหม่ของประเทศอย่างยิ่ง


จะอยู่อย่างไรในโลกที่เปลี่ยนไปทุกอย่าง?

โลกวันนี้เป็นโลกยุคศตวรรษที่ 21 ที่อะไรๆ ก็ไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว คลื่นของการพึ่งพาเทคโนโลยี คลื่นความเปลี่ยนแปลงทั้งหลาย ได้ขับเคลื่อนเกือบทุกกิจกรรมควบคู่ไปกับทุกความเคลื่อนไหวของชีวิตมนุษย์ และมีความสำคัญต่อการกำหนดคุณภาพชีวิตอย่างมาก!

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 จึงเน้นความสำคัญในเรื่องความรู้ ความเข้าใจการเปลี่ยนแปลง และทักษะที่สามารถเพิ่มคุณภาพในการดำรงชีวิตและการทำงานในโลกยุคใหม่ได้ เนื่องจากการงานอาชีพแบบเดิมๆ จะหายไป การงานและอาชีพยุคใหม่เกิดขึ้นมาแทนที่ ภายใต้สิ่งแวดล้อมแบบใหม่ ความเคลื่อนไหวของการงานแบบใหม่ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาการศึกษาเพื่อทำให้ความท้าทายที่เกิดขึ้น เปิดทาง – สร้างโอกาสให้กับการดำรงชีวิตในยุคใหม่ และนี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้

ชุมชนการเรียนรู้ทางอาชีพ

หากพิจารณาถึงการศึกษาแบบเจาะลึกจะพบว่า โลกของการศึกษาในยุคใหม่ต้องการความรู้พื้นฐานชุดใหม่ที่สำคัญ 4 ประการ ได้แก่

  • หนึ่ง เรื่องของการเข้าใจการสื่อสารและสภาพแวดล้อมใหม่ที่ต้องอาศัยทักษะ ยุทธศาสตร์ และอุปนิสัยที่ต่างไปจากเดิม ในการที่จะใช้ประโยชน์จากโลกแวดล้อมยุคใหม่ให้เกิดประสิทธิผล
  • สอง พื้นฐานความรู้ในการสร้างมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจอย่างเต็มที่ ในฐานะพลเมืองและปัจเจกชนในสังคมโลกาภิวัตน์
  • สาม การเข้าใจความเปลี่ยนแปลงและสามารถใช้เทคโนโลยี – นวัตกรรม ที่ปรับเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลา
  • และสุดท้าย สี่ ความรู้ความเข้าใจใหม่ในด้านรูปแบบและทักษะอาชีพที่ผู้คนสามารถเรียนรู้ พัฒนา และต่อยอดได้อย่างต่อเนื่อง

สร้าง ‘ชุมชนการเรียนรู้ทางอาชีพ’ เท่ากับการสร้างเครือข่ายเพื่อความอยู่รอด

Richard DuFour and Rebecca DuFour ชุมชนการเรียนรู้ทางอาชีพ
Richard & Rebecca DuFour | Source : www.swprsc.org

ความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ ริชาร์ด และ รีเบกกา ดูโฟร์ (Richard DuFour and Rebecca DuFour) นักการศึกษาชุมชนได้เคยเสนอให้ ภาคการศึกษาร่วมมือกันสร้าง ‘ชุมชนการเรียนรู้ทางอาชีพ’ เพื่อให้มีเครือข่ายชุมชนทางวิชาชีพเกิดขึ้นและช่วยผสมผสานการเรียนกับการทำงานเข้าด้วยกัน ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาความก้าวหน้าของ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยมีภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สนับสนุนการดำเนินงานนี้

กลไกการสนับสนุนคือ กระตุ้นให้สถานศึกษาและชุมชนตระหนักถึงการสร้างโอกาสและผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน และปรับสถานศึกษาให้สอดคล้องกับโลกยุคใหม่ ที่จะต้องพัฒนาความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกัน มีการลงมือปฏิบัติเพื่อสร้างประสบการณ์ในการพัฒนาทักษะและเรียนรู้วิชาชีพต่างๆ ที่จำเป็นในการทำงานและอาชีพในโลกยุคใหม่ ซึ่งนอกจากต้องรู้และเข้าใจทักษะงานแล้ว ยังต้องเข้าใจถึงการทำงานเป็นทีมเวิร์คที่ดีด้วย

ภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ยังมีข้อเสนอเพื่อสร้างเป้าหมายการศึกษาให้เป็นแบบ ‘SMART’ คือ 1. ทำให้การศึกษามีเป้าหมายที่เจาะจง (Specific) 2. วัดผลได้ (Measurable) 3. ทำได้จริง (Attainable) 4. มุ่งผลลัพธ์ (Result-oriented) และ 5. มีกรอบเวลา (Time Bound) ซึ่งโยงเข้ากับการเรียนรู้ของนักเรียนและช่วยกันทำให้บรรลุเป้าหมายนั้น

การเรียนการสอนจึงต้องพัฒนาความร่วมมือด้านการใช้เทคโนโลยี โดยต้องคำนึงถึงความซับซ้อนของความเปลี่ยนแปลงนี้เพื่อผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงและต่อเนื่อง สร้างการเรียนรู้จากภาคปฏิบัติ และที่สำคัญคือ ต้องสร้างแรงจูงใจที่เป็นต้นธารแห่งการเปลี่ยนแปลงการรับรู้ คือการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ของตัวเอง!


ชุมชนการเรียนรู้ทางอาชีพในแบบของ EEC HDC

ในด้านข้อเสนอของ 2 นักการศึกษาที่กล่าวไว้ข้างต้นนั้น วันนี้ความเคลื่อนไหวในการจัดการศึกษาแบบ EEC Model type A ไปไกลและเชื่อมโยงให้เกิด ‘ชุมชนการเรียนรู้ทางอาชีพ’ ได้ลึกกว่ามาก

ล่าวคือ มีการจัดการภูมิทัศน์และการบริหารจัดการศึกษาใหม่ให้เข้ากับโลกแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยสนับสนุนให้สถาบันการศึกษาสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการโดยตรง ซึ่งสามารถแบ่งปันและใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถาบันได้ ในขณะที่ ครูเป็นผู้ปรับสร้างการเรียนรู้แบบโค้ช (Coaching) ที่ลงมือปฏิบัติงานและร่วมกับสถานประกอบการ สร้างการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นตรงตามสายงานที่ศึกษา

ร่วมกับการปรับและจัดหลักสูตรเป็นแบบ โมดูล (Module) ที่เชื่อมต่อจากการศึกษาพื้นฐานผ่านการศึกษาอาชีวะไปจนถึงระดับปริญญาและสูงกว่า (ในกรณีที่ผู้เรียนต้องการ) โดยมี หลักสูตรระยะสั้น (Short Course) เป็นกลไกปรับเพิ่มเสริมทักษะ (Upskill, Reskill) รวมทั้งยังมีการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ตามความต้องการ และตามสภาพความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยียุคใหม่

สำหรับการบริหาร – จัดการศึกษาในสถาบันการศึกษา จะปรับฐานการบริการการศึกษาเป็นแบบ เครดิต แบงก์ (Credit Bank) ที่ให้สะสมหน่วยกิตการเรียนได้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน ในการที่จะทำงาน พัฒนาทักษะ ประสบการณ์ชีวิต ฯลฯ คู่ขนานไปกับการเรียนการสอน

ทั้งหมดนี้คือการจัดปรับภูมิทัศน์ทางการศึกษายุคใหม่ตามแนวทางของ EEC HDC ที่ทำให้การศึกษาในพื้นที่ EEC เป็นเนื้อเดียวกับเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางอาชีพ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะสังคมให้แก่ผู้คนในศตวรรษที่ 21


 

 

เรื่อง : Apichartology


หากติดตามความเคลื่อนไหวของ EEC HDC จะเห็นว่า เดินหน้าสร้างความร่วมมือด้านการศึกษากับหลายภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง

‘หลักสูตร Reskill & Upskill’ ความจำเป็นระดับชาติ ตอบโจทย์การพัฒนาบุคลากรคุณภาพภาคอุตสาหกรรม แบบตรงเป้า

การศึกษายุคใหม่ อย่างน้อยต้องปรับสร้างการจัดการใหม่ 3 เรื่องสำคัญ เพื่อพ้นจากความล่มสลาย!

EEC HDC ยกระดับ ภารกิจพัฒนาบุคลากร 10 S-curve ขยายความร่วมมือ 3 หน่วยงานหลัก พัฒนาทักษะวิชาชีพ ครบทุกมิติ

‘มทร.ตะวันออก’ พลิกขั้วบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รับ ‘อีอีซีโมเดล’ โรงงานจองตัวก่อนจบ สตาร์ท 2 หมื่นอัพ

บทพิสูจน์ความร่วมมือ อมตะ & มหิดล กับการลงเสาเข็ม SMART Community ครบวงจร แห่งแรกของภาคตะวันออก