สาลิกาคาบข่าว Vol.312/62

182

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศห้ามบุคคล 4 จชต.ออกนอกเคหะสถาน

เมื่อวันที่ 8 .. 62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ “ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร .. 2551” ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการหรืองดเว้นการปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อช่วยเหลือหรือสนับสนุนการดําเนินการในอำนาจหน้าที่ของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และพนักงานเจ้าหน้าที่กอ.รมน.และห้ามบุคคลใดเข้าหรือให้บุคคลใดต้องออกจากบริเวณพื้นที่อาคารหรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกอ.รมน.ภายในระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของกอ.รมนเว้นแต่เป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ ห้ามบุคคลใดออกนอกเคหะสถานในเวลาที่กําหนด ตามที่ผู้อำนวยการกอ.รมน.หรือผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการประกาศกำหนด และห้ามนำอาวุธออกนอกเคหะสถาน รวมถึงห้ามการใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะ และให้บุคคลปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดอันเกี่ยวกับเครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตามชนิด ประเภท ลักษณะการใช้ เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่ชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สินของประชาชน ในการนี้ ผู้อํานวยการกอ.รมน.กําหนดเงื่อนเวลาในการปฏิบัติตามข้อกําหนด หรือเงื่อนไขในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่เห็นสมควร เพื่อมิให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน โดยให้มีผลใช้บังคับในเขตพื้นที่อําเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี อําเภอจะนะ อําเภอนาทวี อําเภอเทพา และอําเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา อําเภอเบตง จังหวัดยะลา อําเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส และในเขตพื้นที่ อําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ประกาศ  วันที่ 6 พฤศจิกายน .. 2562

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

เหนือกว่าเวียดนาม! สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดชี้ไทยได้ประโยชน์สูงสุดจากเทรดวอร์

คิฟ แม็คดอนเนลล์ หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ให้สัมภาษณ์ผ่านสถานีโทรทัศน์ CNBC ว่าไทยคือผู้ได้รับประโยชน์ลำดับต้นๆ ของโลกจากกการที่บริษัทต่างๆ จำนวนมากกำลังย้ายฐานผลิตออกจากจีนเพื่อหนีปัญหาสงครามการค้า โดยเฉพาะบริษัทญี่ปุ่นที่มีฐานการลงทุนในประเทศไทยมาก่อนหน้านี้ทำให้ง่ายต่อการเชื่อมโยงระบบห่วงโซ่การผลิต แม้ว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านเงินบาทของไทยจะแข็งค่าขึ้นมากว่า 6% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ แต่ปัญหาค่าเงินบาทก็มีความผันผวนแบบนี้อยู่บ่อยๆ ทำให้เชื่อว่าผู้ส่งออกจะมีกลยุทธ์ในการแก้ไขสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี แต่หนึ่งจุดแข็งของไทยที่ไม่อาจมองข้ามคือทุนสำรองระหว่างประเทศที่สูงกว่า 2.2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นปัจจัยก่อแรงกดดันเชิงบวกต่อค่าเงินบาท เช่นเดียวกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่คู่แข่งอย่างเวียดนามยังเป็นรองด้านศักยภาพการผลิตสินค้าที่ย้ายฐานจากจีนค่อนข้างมาก

คมนาคมไฟเขียวแท็กซี่สนามบินเก็บค่าขนกระเป๋าใบละ 20 เริ่มต้นชิ้นที่ 3

นายพัลลภ ฉายินธุ ประธานคณะกรรมการประสานงานรถยนต์นั่งสาธารณะ (แท็กซี่) ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับตัวแทนกระทรวงคมนาคม เพื่อทวงถามการปรับขึ้นค่าโดยสาร การขอปรับค่าบริการขนส่งสัมภาระและขอขยายเวลาอายุการใช้งานรถแท็กซี่จาก 9 เป็น 12 ปี โดยระบุว่า กระทรวงคมนาคมได้รับข้อเสนอเรื่องการขอปรับขึ้นค่าขนส่งสัมภาระขนาด 26 นิ้วขึ้นไป โดย 2 ชิ้นแรกฟรี ส่วนชิ้นที่ 3 เป็นต้นไปจะเก็บค่าบริการได้ชิ้นละ 20 บาท โดยกระทรวงฯแจ้งว่านายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จะลงนามอนุมัติให้เริ่มมีการจัดเก็บค่าขนสัมภาระได้ตั้งแต่วันที่ 18 .. นี้เป็นต้นไป ส่วนข้อเรียกร้องเรื่องการขอปรับขึ้นค่าโดยสาร และค่าบริการเรียกรถแท็กซี่ในสนาม (Surcharge) รถแท็กซี่ธรรมดาจาก 50 บาท เป็น 70 บาท/เที่ยว และรถแท็กซี่ขนาดใหญ่ จาก 70 บาท เป็น 90 บาท/เที่ยว กระทรวงคมนาคมได้ขอความร่วมมือให้แท็กซี่ชะลอการปรับขึ้นออกไปก่อน โดยจะพิจารณาให้อีกครั้งเมื่อเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น

หมดยุคพิมพ์เขียว เมืองอัจฉริยะต้องออกแบบด้วยดีฟเทคโนโลยี

นายสรัสไชย องษ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์แอดวานซ์เทคโนโลยี (ATC) บริษัททีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จํากัด กล่าวว่า หนึ่งในกลไกที่จะช่วยให้การสร้างสมาร์ทซิตี้สำเร็จได้ง่ายขึ้นคือ BIM (Building Information Modeling) เป็นแนวคิดที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการออกแบบและการก่อสร้างอาคาร โดยการสร้างแบบจำลองอาคารมีลักษณะเป็น 3 มิติ พร้อมข้อมูลหรือสารสนเทศสำคัญๆ อยู่ภายใน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ข้อมูลที่ได้สามารถนำมาประกอบใช้ในการพัฒนาเมือง ยกตัวอย่างโครงการออกแบบพัฒนาสถานีบางซื่อที่ได้ปรับเปลี่ยนข้อมูลทั้งหมดเป็นดิจิทัล จากเดิมที่ใช้เพียงพิมพ์เขียว ทำให้บริหารจัดการได้แบบเรียลไทม์ และเกิดโซลูชั่นใหม่ๆ เช่น สามารถวิเคราะห์ได้ว่าพื้นที่ในตัวอาคารรองรับคนได้ประมาณเท่าไร รวมถึงตารางรถไฟฟ้าที่จะเข้ามาสู่ภายในตัวอาคารใช้ระยะเวลากี่นาที หลังการก่อสร้างเสร็จก็เป็นขั้นตอนการใช้งานพื้นที่ก็จะสามารถจำลองได้ว่าหากเกิดสถานการณ์คับขันอย่างไฟไหม้จะอพยพคนภายในเวลาเท่าไร โดยจะมีเทคโนโลยีช่วยวิเคราะห์ หรือสามารถทดสอบก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นได้ สิ่งเหล่านี้นับเป็นวิธีการปรับแต่งเมืองใหม่ด้วยดีฟเทคโนโลยี ซึ่งจะทำให้เมืองสมาร์ทขึ้น อีกทั้งสามารถส่งต่องานให้ผู้ดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น หากเมืองใดที่มีการเก็บข้อมูลในรูปแบบของ BIM ก็จะสามารถบริหารจัดการเมืองแบบสมาร์ทซิตี้ได้ง่ายขึ้น เนื่องจากมีข้อมูลของเมืองในรูปแบบดิจิทัล สามารถนำไปใช้กับการวิเคราะห์ บริหารจัดการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แพทย์นวัตกรโมเดลหมอยุคใหม่ รามาฯจับมือมหิดลปั้นรับอุตฯเครื่องมือในอีอีซี

แพทย์นวัตกร

.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงความสำคัญและความร่วมมือในการจัดตั้งหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ว่า เป็นนวัตกรรมที่เกิดจากแนวโน้มการนำดิจิทัลและเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แพทย์จึงจำเป็นต้องปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น นอกจากความรู้ด้านการแพทย์ที่ดีแล้ว ทักษะและความเข้าใจทางด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับแพทย์ยุคใหม่ อีกทั้งคนรุ่นใหม่มีความสามารถและความสนใจทั้งในด้านการแพทย์และวิศวกรรม ดังนั้น หลักสูตรร่วมแพทย์วิศวะ (.. – วศ. .) จะช่วยดึงศักยภาพและเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ จากความรู้ทางด้านแพทย์และวิศวกรรม ตอบรับเป้าหมายเมดิคัลฮับและนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี

นักวิทยาศาสตร์ยื่น 6 มาตรการหยุดโลกร้อนก่อนเผชิญหายนะครั้งใหญ่

เป็นเรื่องน่าตระหนกเมื่อนักวิทยาศาสตร์ 11,258 คน จาก 153 ประเทศ ออกมารรวมตัวประกาศภาวะฉุกเฉินด้านภูมิอากาศ Climate Emergency โดยชี้ว่ามนุษย์กำลังจะเผชิญความทุกข์ชนิดที่ไม่เคยได้พบมาก่อน และไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ หากเรายังไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือกิจกรรมที่เป็นอยู่ ขณะที่ในบางพื้นที่ของโลกใบนี้ไม่สามารถอยู่อาศัยได้อีกต่อไปเนื่องจากสภาพอากาศที่เลวร้ายจากฝีมือของนุษย์เอง พร้อมนำเสนอมาตรการเร่งด่วน 6 ด้านที่ปฏิบัติได้ทันทีคือ 1.ลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลต้นเหตุคาร์บอนหันมาใช้พลังงานทดแทน และหยุดนโยบายอุดหนุนราคา 2.ลดการใช้และปล่อยก๊าซมีเทน, สารไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน, รวมทั้งเขม่าควันต่าง ๆ เพื่อลดความรุนแรงของภาวะโลกร้อนในช่วง 20-30 ปีข้างหน้าลง 50% 3.หยุดยั้งการแผ้วถางพื้นที่ป่า อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศเช่นป่าไม้ ทุ่งหญ้า หรือป่าโกงกาง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศโลก 4.ลดการบริโภคเนื่อสัตว์เพื่อลดการปล่อยก๊าซมีเทนและก๊าซเรือนกระจกหันมาบริโภคพืชผักให้มากขึ้น 5.ยกเลิกแผนการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นหลัก เปลี่ยนทิศทางนโยบายที่มุ่งแสวงหาแต่ความมั่งคั่งและเพิ่มตัวเลขจีดีพีด้วยการทำลายทรัพยากร มาเป็นนโยบายที่คำนึงถึงความยั่งยืนของชีวมณฑลและ 6.จำกัดจำนวนประชากรโลกให้อยู่ในระดับเหมาะสม

อินเดียสุดทน! ผุดแผนเร่งด่วนขับรถทะเบียนคู่คี่ แก้ปัญหาควันพิษในเมือง

asia.nikkei.com

เป็นที่ทราบกันดีว่าเมืองใหญ่อย่างนิวเดลีประเทศอินเดียคราคร่ำไปด้วยผู้คนหมอกควันจากรถยนต์โรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเมื่อวันที่ 1 .. อินเดียก็ได้ประกาศสภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข และมุขมนตรีของกรุงนิวเดลี อาร์วินด์ เคจรีวาล ออกมากล่าวว่าเมืองได้เปลี่ยนเป็นห้องรมควันไปแล้ว เพราะคุณภาพอากาศเลวร้ายเข้าขั้นวิกฤติ ดัชนีคุณภาพอากาศวัดค่าสูงกว่า 900 ในบางพื้นที่ เกินกว่าระดับ 500 ซึ่งเป็นระดับร้ายแรงขององค์การอนามัยโลก (WTO) และเกินกว่าระดับปลอดภัยที่ 25 รัฐบาลอินเดียจึงใช้นโยบายบังคับให้มีการขับรถตามเลขป้ายทะเบียนคู่คี่สลับวันกันนาน2 สัปดาห์ โดยคาดว่าจะลดจำนวนรถบนถนนได้ 1.2 ล้านคัน แต่ประชาชนมองว่าเป็นมาตรการที่ไม่น่าจะได้ผลผล เพราะหลายคนมีรถสองคัน หรืออาจมีการฝ่าฝืนแอบขับ รัฐบาลควรหันมาเข้มงวดด้านกฎหมาย ห้ามรถบรรทุกหรือรถเก่าเข้าเมือง ห้ามการเผาขยะ การก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐาน รวมทั้งคิดค้นนวัตกรรมแก้ปัญหาสภาพอากาศในระยะยาวให้เห็นเป็นรูปธรรมดีกว่า