สาลิกาคาบข่าว Vol.313/62

199

หลี่ เค่อเฉียงคว้าผู้นำขวัญใจคนไทย หวัง 16 ประเทศจับมือฟื้นเศรษฐกิจภูมิภาค

‘หลี่ เค่อเฉียง’ // www.thaigov.go.th

สำนักวิจัยซูเปอร์โพลเปิดเผยผลสำรวจภาคสนามเรื่องสุดยอดอาเซียนกับผู้นำประเทศ จากรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 1,197 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ระหว่างวันที่ 5 – 8 .. 2562 ที่ผ่านมาพบว่าประชาชนประทับใจผู้นำประเทศจีนมากที่สุด ร้อยละ 23.6 รองลงมาประเทศสิงคโปร์และไทย ร้อยละ 7.9 เวียดนาม ร้อยละ 6.0 ลาว ร้อยละ 5.3 บรูไน ร้อยละ 4.3 มาเลเซีย ร้อยละ 3.8 อินโดนีเซีย ร้อยละ 3.1 พม่า ร้อยละ 2.3 ทั้งนี้ เมื่อถามถึงประโยชน์ที่ประชาชนคาดว่าประเทศไทยจะได้รับมากที่สุดพบว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้น ร้อยละ 56.6 การขยายตัวด้านอุตสาหกรรม ร้อยละ 11.4 มีการลงทุนเพิ่ม ร้อยละ 8.1 ส่งออกจะดีขึ้น ร้อยละ 6.8 และอื่น ๆ เช่น คมนาคม ขนส่งจะดีขึ้น ลดภาษี การเป็นที่รู้จัก ความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย เป็นต้น ร้อยละ 9.4 นอกจากนี้ผลสำรวจยังพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 87.5 ภูมิใจที่ประเทศไทยได้จัดงานสุดยอดอาเซียน และค่าเฉลี่ยความสุขมวลรวมอยู่ที่ 7.61 จากคะแนนเต็ม 10 ถือว่ามีความสุขมากที่ประเทศไทยจัดงานสุดยอดอาเซียนได้สำเร็จเรียบร้อย

สนข.ชูพัทยามหานครไมซ์แห่งอาเซียน เม็ดเงินลงทุนสูงกว่า 4 แสนล้าน

นายเริงศักดิ์ ทองสม ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กล่าวในงานสัมมนาเพื่อประเมินความสนใจของภาคเอกชน (Market Sounding) พื้นที่เมืองต้นแบบพัทยา จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1 โดยระบุว่าพัทยาเป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมด้วยศักยภาพการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เนื่องจากเป็นฐานการผลิตขนาดใหญ่ เป็นประตูสู่อาเซียนโดยเฉพาะจีนและอินเดีย มีเม็ดเงินลงทุนพัฒนาเมืองในพื้นที่สูงถึง 4 แสนล้านบาท และการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวมูลค่าสูงถึง 2 แสนล้านบาท สนข.จึงมีการศึกษาแผนพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน (Transit Oriented Development : TOD) ด้านตะวันออก โดยผลการศึกษาเบื้องต้นบริเวณรอบสถานีเมืองพัทยาสามารถพัฒนาได้ทั้งอาคารสำนักงานที่พร้อมรองรับทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต  ศูนย์กลางธุรกิจ การค้า การพาณิชย์ มีชุมชนอยู่อาศัยสบาย เอื้อต่อการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพและเป็นมหานครแห่งอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE City) ครบวงจรเนื่องจากมีศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าระดับนานาชาติโรงแรมที่สามารถจัดการประชุมขนาดใหญ่ได้รวมถึงโรงแรมราคาประหยัดพร้อมรองรับทุกความต้องการ

สคบ. แจ้งร้านค้าออนไลน์ยื่นขอจดทะเบียนตลาดแบบตรง ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกปรับ 1 แสน

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สคบ.ได้แจ้งเตือนผู้ประกอบธุรกิจร้านค้าออนไลน์ หากการทำธุรกิจมีลักษณะเป็นการนำเสนอหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการกับผู้บริโภค จนทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการได้ทันที ซึ่งการประกอบธุรกิจในลักษณะดังกล่าว ผู้ประกอบการจะต้องยื่นขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงกับสคบ. หากผู้ประกอบธุรกิจรายใดฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินปีหรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ในปัจจุบันมักมีการเสนอขายสินค้าและบริการทางสื่อออนไลน์เป็นจำนวนมาก ประกอบกับพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้การทำตลาดสินค้าหรือบริการในลักษณะของการสื่อสารข้อมูลเพื่อเสนอขายสินค้าหรือบริการโดยตรงต่อผู้บริโภค ซึ่งอยู่ห่างโดยระยะทางและมุ่งหวังให้ผู้บริโภคแต่ละรายตอบกลับเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการนั้น เรียกว่าธุรกิจตลาดแบบตรงทันที ดังนั้นเพื่อเป็นการกำกับดูแล สคบ.จึงขอให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องรีบมาจดทะเบียนโดยเร็ว

ดันไม้ยูคาลิปตัสเป็นหลักประกันขอสินเชื่อ ตั้งเป้าบรรลุผลปี 63

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า กรมฯ ได้หารือแนวทางการส่งเสริมการนำไม้ยืนต้นมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ ร่วมกับผู้แทนจากสถาบันการเงิน ได้แก่ สมาคมธนาคารไทย ธนาคารกรุงเทพ กรุงไทย กรุงศรีอยุธยา ทหารไทย ไทยพาณิชย์ ธนชาต และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมป่าไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ สมาคมธุรกิจไม้โตเร็ว สมาคมการค้าชีวมวลไทย บริษัท สยามฟอเรสทรี จำกัด บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด และนักวิชาการป่าไม้เอกชน เพื่อพิจารณาแนวทางการส่งเสริมการนำไม้ยืนต้นเป็นหลักประกันทางธุรกิจ ปัญหาอุปสรรคในการให้สินเชื่อของแต่ละสถาบันการเงิน รวมถึงความเป็นไปได้ในการนำไม้ยืนต้นมาใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ โดยผลการหารือเห็นว่าไม้ยูคาลิปตัสสามารถใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจได้ เนื่องจากเป็นไม้ยืนต้นประเภทไม้โตเร็วที่มีรอบตัดฟันสั้น มีระยะเวลาการตัด 3-5 ปี และเป็นที่ต้องการของตลาดไม้ทั้งในและต่างประเทศ ราคาซื้อขายค่อนข้างคงที่ รวมถึงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และเมื่อตัดมาเพื่อใช้งานแล้ว ต้นสามารถแตกหน่อและเติบโตได้ถึง 3 ครั้ง ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการหาพันธุ์มาเพาะปลูก แต่ยังมีปัญหาคือเกษตรกรที่ปลูกไม้ยูคาลิปตัสใน 5 ปีแรกจะยังไม่มีรายได้ เพราะรอบตัดฟันประมาณ 5 ปี หากในระหว่างนี้สถาบันการเงินสามารถให้สินเชื่อแก่เกษตรกรเหล่านี้ได้ จะสามารถช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ตั้งเป้าว่าสถาบันการเงินพร้อมที่จะรับไม้ยูคาลิปตัสเป็นหลักประกันทางธุรกิจประมาณต้นปี 2563 แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมของสถาบันการเงินด้วย

28 ล้านคนเสี่ยงโรคออฟฟิศซินโดรมมหิดลปิ๊งไอเดียทำเก้าอี้เอ.ไอ

ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติปี 2556-2560 พบว่าประเทศไทยมีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ประมาณ 30.8 ล้านคน เป็นกลุ่มวัยทำงาน (อายุ 15 ขึ้นไป) จำนวน 28.1 ล้านคน โดยผู้ที่ทำงานในสำนักงานมีแนวโน้มที่จะมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อสูงขึ้น เนื่องจากต้องนั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์หรือทำงานในท่าเดิมซ้ำ ๆ ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน โดยตำแหน่งที่มักพบบ่อยคือบริเวณศีรษะและคอ จากปัญหาจากการนั่งและออฟฟิศซินโดรมนี้เอง ได้สร้างแรงบันดาลใจให้ทีมวิจัยอาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คิดค้นจนเกิดเป็นผลงานนวัตกรรมเก้าอี้เอ.ไอ.เพื่อสุขภาพขึ้นมา สามารถทราบว่าผู้นั่งกำลังนั่งผิดท่าหรือไม่ เมื่อมีคนนั่งระบบจะคำนวณน้ำหนักและทำการวิเคราะห์ท่าทางของคนนั่งว่านั่งอยู่ในท่าทางใดด้วยระบบแผงวงจร Sensor จะทำงานตรวจวัดค่าน้ำหนักแล้วจะส่งข้อมูลไปบนคลาวด์ เพื่อทำการประมวลผลด้วย AI และทำการจัดเก็บประวัติการนั่งทำงานของผู้ใช้งานอีกด้วย หากพบว่าผู้นั่งมีการนั่งผิดท่าระบบก็จะแจ้งเตือนไปยังแอพพลิเคชั่น ให้ผู้นั่งได้ทราบและปรับเปลี่ยนท่านั่งได้ทันที

ยกนิ้ว! บรรจุวิชาโลกร้อนในหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนรัฐบาลทั่วประเทศ

นายโลเรนโซ ฟีโอรามอนตี รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศอิตาลี เปิดเผยสำนักขาวรอยเตอร์ว่า โรงเรียนรัฐบาลทุกแห่งจะต้องมีชั่วโมงสอนเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 33 ชั่วโมงต่อปี  เพื่อทำให้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความยั่งยืนเป็นศูนย์กลางรูปแบบการศึกษาของประเทศ โดยมีกำหนดเริ่มต้นในเดือนกันยายนปี 63 ถือเป็นประเทศแรกของโลกที่จะมีการศึกษาภาคบังคับเรื่องสิ่งแวดล้อม สำหรับหลักสูตรดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งในวิชาหน้าที่พลเมืองที่มีอยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากปัญหาโลกร้อนกำลังส่งผลร้ายรุนแรงขึ้นทุกขณะและทุกคนต้องร่วมด้วยช่วยกันทำหน้าที่รักษาโลกใบนี้ให้กลับมาสะอาดเหมือนเดิม ในขณะเดียวกันก็จะเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับมหันตภัยและเหตุฉุกเฉินที่จะเกิดจากภาวะโลกร้อนในวิชาที่เกี่ยวข้องเช่นภูมิศาสตร์ ฟิสิกส์ เป็นต้น โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากหลายประเทศมาช่วยพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ดังกล่าวด้วย

ปอยเปตระทึก! ‘สม รังสีโผล่มาเลย์ ห้ามชาวกัมพูชาออกนอกประเทศ หวั่น จลาจล

นายสม รังสี // wikipedia.org

เว็บไซต์สำนักข่าวรอยเตอร์ รายงานว่านายสม รังสี ผู้นำฝ่ายค้านคนสำคัญของกัมพูชา ได้เดินทางจากปารีสมายังสนามบินกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยมีเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองของมาเลเซียมาพาตัวนายสม รังสีไปพูดคุยเป็นการส่วนตัว ก่อนจะอนุญาตให้เข้าประเทศมาเลเซียได้ ขณะที่นายเฟย์ สีพัน โฆษกรัฐบาลกัมพูชาแถลงว่าหากนายสม รังสี เดินทางเข้ากัมพูชาเขาจะต้องถูกตั้งข้อหาและถูกนำตัวขึ้นศาลเพื่อดำเนินคดี แต่ถ้าเขากลับเข้ามาเพื่อสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายทางการกัมพูชาก็จะกำจัดเขา ด้านบรรยากาศบริเวณด่านพรมแดนปอยเปตซึ่งอยู่ตรงข้ามด่านตม.อรัญประเทศ จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว มีทหารตำรวจติดอาวุธของกัมพูชาตรวจตราอย่างเข้มงวดโดยอนุญาตให้ชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถเดินทางผ่านเข้าออกกัมพูชาได้ตามปกติ ยกเว้นชาวกัมพูชาที่จะเดินทางเข้าประเทศไทย ทั้งมาท่องเที่ยวหรือซื้อขายสินค้าในตลาดโรงเกลือ เพื่อป้องกันการปลุกระดมมวลชนชาวกัมพูชาในประเทศไทย รวมทั้งยังมีข่าวลือออกมาจากกรุงปอยเปตและแชร์ข้อความกันในโลกโซเชียลของกัมพูชาว่าจะมีการประกาศเคอร์ฟิวห้ามชาวกัมพูชาและชาวต่างชาติที่พำนักในกรุงปอยเปตออกนอกเคหสถานยามค่ำคืนเพื่อความปลอดภัย ทำให้ชาวกัมพูชามีความกังวลหวั่นเกิดจราจลกลางเมือง