‘ผศ.ดร.จิราพร ระโหฐาน’ ความท้าทายของมหาวิทยาลัยเอกชน กับการสร้างบุคลากรตอบโจทย์ ‘อุตสาหกรรมดิจิทัล’

327

“บทบาทของมหาวิทยาลัยเอกชนในพื้นที่ ไม่ได้ต่างกับมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่มีหน้าที่หลักในการผลิตและพัฒนากำลังคนในพื้นที่เช่นกัน แต่ มหาวิทยาลัยเอกชน จะมีหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลายมากกว่า ทั้งหลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรระยะสั้น ทั้งที่เป็น Degree หรือระดับปริญญา ตั้งแต่ปริญญาตรี โท เอก และ Non-degree ต่างๆ เช่น หลักสูตรที่ประกาศนียบัตรเฉพาะทาง เพื่อตอบรับความเปลี่ยนแปลงและความต้องการเฉพาะในเชิงการพัฒนาพื้นที่ของอีอีซีได้อย่างตรงกับความต้องการที่แท้จริง” ผศ.ดร.จิราพร ระโหฐาน ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี เกริ่นถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยเอกชนอย่าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในภาพรวม ต่อภารกิจการสร้างบุคลากรตอบสนองภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายในอีอีซี

ก่อนจะให้ข้อมูลต่อในฐานะ คณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC HDC ด้านการผลิตบุคลากรดิจิทัล ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมดิจิทัล


ผศ.ดร.จิราพร ระโหฐาน กับหลักการทำงาน ตามภารกิจผลิตบุคลากรตอบสนองอุตสาหกรรมดิจิทัล

ความท้าทายในมุมมองของ ‘ผศ.ดร.จิราพร ระโหฐาน’ กับภารกิจที่ได้รับมอบหมายในเรื่องการผลิตบุคลากรด้านดิจิทัลตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม คือ การวางแผนรอบด้านเพื่อวางโมเดลการจัดการเรียนการสอนที่สามารถบ่มเพาะทักษะดิจิทัลที่สถานประกอบการต้องการได้อย่างตรงที่สุด ตามหลัก Demand Driven

“ก่อนอื่นต้องบอกว่าภูมิใจค่ะที่ได้มาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการของ EEC HDC เพราะเป็นนิมิตรหมายใหม่ของความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรตอบสนองความต้องการของอีอีซี ด้วยความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะสถาบันในพื้นที่อีอีซี เพื่อจัดการศึกษาและการพัฒนากำลังคนอย่างจริงจัง โดยยึดแนวทางว่า มหาวิทยาลัยไหนมีความโดดเด่นในเรื่องอะไร ก็จะมาแชร์ทรัพยากรกัน ในการมาร่วมกันผลิตบัณฑิตต่อไป”

ผศ.ดร.จิราพร ระโหฐาน

“และเนื่องจากในตอนนี้ การพัฒนากำลังคนและการจัดการศึกษาเป็นแบบ Demand Driven คือ ยึดเอา ความต้องการของสถานประกอบการเป็นหลัก ซึ่งเป็นผู้ใช้บัณฑิตจริง ดังนั้น สิ่งที่ทางภาคการศึกษาต้องการจะได้รับความสนับสนุนจากสถานประกอบการ คือ อยากให้สถานประกอบการมีโจทย์และมีดีมานด์มาว่า ทางสถานประกอบการต้องการกำลังคนที่มีทักษะอะไรบ้าง เพื่อตอบสนองภาคการผลิตในแต่ละอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ ก็เพื่อนำมากำหนดเป็นแผนพัฒนากำลังคนร่วมกัน”

“ส่วนภาครัฐ ก็อยากให้ภาครัฐให้ความสำคัญกับมหาวิทยาลัยเอกชนในพื้นที่ ว่าจะสามารถช่วยเหลือในด้านการจัดสรรทรัพยากร และช่วยในการจัดการศึกษา เพื่อลดภาระของภาครัฐลงได้ในบางส่วน”

“โดยในส่วนของการจัดการเรียนการสอนของศรีปทุม จะมีความโดดเด่นทางด้านดิจิทัล แอนิเมชัน และสื่อสร้างสรรค์มาก เพราะเรามีในส่วนของดิจิทัลมีเดีย ดิจิทัลดีไซน์ต่างๆ ค่อนข้างมาก และด้านเครื่องไม้เครื่องมือในการสอน เรามีพร้อม ทั้งดิจิทัลแล็บต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ที่ผ่านมา พิสูจน์ได้ด้วยการที่เราสามารถผลิตบัณฑิตออกไปเป็นผู้ประกอบการ และในส่วนของการผลิตชิ้นงานสำคัญที่ส่งประกวดและได้รับรางวัลก็มีมากมาย ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ”

“ในส่วนของการขยายความร่วมมือกับสถานประกอบการ ระหว่างที่นักศึกษาเรียนกับเรา ก็จะมีการส่งนักศึกษาไปฝึกงานในโครงการสหกิจศึกษาอยู่แล้ว ทำโครงงานร่วมกับสถานประกอบการ จุดนี้เป็นพื้นฐานหลักที่สำคัญมาก ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ นอกจากนั้น เรายังมีโครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ โดยเฉพาะด้านดิจิทัลเอง ซึ่งจะช่วยเสริมให้ตอบโจทย์ของสถานประกอบการได้ตรงและรวดเร็วขึ้นด้วย”


แนวทางการผลิตและพัฒนาบุคลากรดิจิทัล ตอบสนองอุตสาหกรรมดิจิทัลที่กำลังขยายตัว 6 ด้าน

“จริงๆ แล้ว การพัฒนาหรือเตรียมกำลังคนในพื้นที่อีอีซีในส่วนของอุตสาหกรรมดิจิทัล สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรกๆ คือ ระดับของการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่จะรองรับการพัฒนาทางดิจิทัล มีอยู่ 3 กลุ่มหลัก” ผศ.ดร.จิราพร ระบุชัดเจน

  • หนึ่ง กลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องมือดิจิทัลเต็มรูปแบบ เป็น Core Disruption คือ กลุ่มสถานประกอบการที่มีความก้าวกระโดดมากในการใช้เครื่องมือทางดิจิทัล ซึ่งได้ชื่อว่ามีศักยภาพในการปรับตัวอย่างมาก เป็น Efficiency Enhancer
  • สอง กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัว และใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • สาม กลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์และดิจิทัล

จากการแบ่งกลุ่มตรงนี้ นำมาสู่การกำหนดโจทย์สำคัญในการผลิตบุคลากรตอบสนองอุตสาหกรรมดิจิทัล ที่มีอยู่ 6 ด้าน

หนึ่ง อุตสาหกรรมการพัฒนาและการให้บริการทางซอฟต์แวร์ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแอปพลิเคชัน แพลตฟอร์ม ดิจิทัลเซอร์วิสต่างๆ พบว่าจะมีอาชีพใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ดาต้าดีไซน์ ดาต้าเซอร์วิส ดาต้าเอนจิเนียร์

สอง อุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซ จะเป็นลักษณะของการทำ B to B Business มากขึ้น ตรงนี้ก็จะเน้นให้สอดคล้องกับ Digital economy และ Digital sharing มากขึ้น และสิ่งที่จะทำให้ผู้ค้าออนไลน์ของไทยอยู่รอดบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ เช่น อาลีบาบาของจีน คือ ต้องมีทักษะการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ

เพราะสินค้าของคุณจะขึ้น Top ranking ได้ ภายใน 24 ชั่วโมง ต้องสามารถโต้ตอบ หรือ respond กับลูกค้าได้ คือ ต้องมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้านการค้าในโลกอีคอมเมิร์ซ ไม่ใช่แค่การโพสต์สินค้า หรือการดีไซน์โปรดักส์ให้สวยอย่างเดียวเท่านั้น

ทั้งนี้ จากประสบการณ์ที่เป็นอาจารย์สอนทางด้าน MBA ด้วย และได้เคยเข้าอบรมในหลักสูตรอีคอมเมิร์ซของอาลีบาบา คือ เด็กไทยหรือคนไทยที่อยากค้าขายออนไลน์ ยังไม่มีทักษะด้านภาษาในระดับที่สามารถต่อรองในแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซได้

สาม อุตสาหกรรมการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลของผู้บริโภค และ สี่ อุตสาหกรรมการให้บริการ การจัดเก็บข้อมูล และประมวลผลออนไลน์ เป็นการทำงานในมุมของผู้ให้บริการ อย่างการทำดาต้าเซนเตอร์ หรือดาต้าเซอร์วิส ซึ่งประเทศไทยเองมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นศูนย์กลางของการเป็นดาต้าเซ็นเตอร์ และดาต้าเซอร์วิสในระดับภูมิภาคอาเซียนได้ เพื่อตอบสนองโจทย์ของอุตสาหกรรมดิจิทัลของอีอีซีในอนาคต

ห้า อุตสาหกรรมสื่อสร้างสรรค์และแอนิเมชัน เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่คนไทยมีทักษะและความโดดเด่นในการทำงานด้านนี้ และสามารถสร้างรายได้ สร้างการเติบโตให้กับประเทศได้อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันให้ประเทศก้าวไปบนเส้นทาง Knowledge Based Economy ได้ในที่สุด และ หก อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสมาร์ทซิตี้


หลากหลายสาขาอาชีพที่รอ ‘คนพันธุ์ดิจิทัล’

ดังที่เกริ่นว่า อุตสาหกรรมดิจิทัลจะเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีความต้องการกำลังคนจำนวนไม่น้อย ในด้านความหลากหลาย ก็ยังมีหลากหลายสาขาอาชีพให้บุคลากรด้านนี้ได้เลือกทำตามความชอบ จากทักษะเฉพาะทางที่ได้เล่าเรียนมา โดย ผศ.ดร.จิราพร ได้อธิบายว่า

“ล่าสุดมีตัวเลขออกมาว่า มีความต้องการบุคลากรดิจิทัลเฉพาะในเขตอีอีซี ไม่น้อยกว่า 4 แสนคน แต่ก็จะแยกส่วนออกไปเป็นบุคลากรที่มาทำงานในส่วนของการพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือ คลาวด์ ดาต้าเซ็นเตอร์ เมืองอัจฉริยะ และยังมีงานอีกหลายด้านที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดิจิทัลทั้งสิ้น แล้วแต่ว่า อุตสาหกรรมหรืองานด้านไหนจะมีความต้องการมากน้อยต่างกัน เพื่อมาเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตอีอีซีในอนาคต”

ส่วนโอกาสของเด็กที่จบมาทางด้านดิจิทัล ผศ.ดร.จิราพร ระบุว่า เปิดกว้างและหลากหลายมาก ที่เห็นได้ชัดก็อย่าง อาชีพการเป็น Developer, Data Design, Engineer Design หรือแม้กระทั่งด้าน Content Design เพราะภายใต้อุตสาหกรรมดิจิทัล มีสิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้ร่มนี้มากมาย และตัวนักศึกษาเอง หรือเด็กรุ่นใหม่ก็จะสามารถนำโอกาสมาบวกกับความรู้ ทักษะที่ตนเองได้เรียนมา ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

“จากสถิติการรับสมัครนักศึกษาในปีล่าสุด แสดงให้เห็นว่าสาขาวิชาที่เด็กนิยมสมัครมาเรียนกันมาก คือ สาขาดิจิทัลมีเดีย ซึ่งผู้ที่จะมาเรียนในสาขานี้ได้ จะต้องมีความเป็นคนสองคนในตัวเอง หนึ่ง คือ คุณต้องมีความเป็นศิลปิน หรือ มีความอาร์ต สอง คือ ต้องมีความเป็นนักวิทยาศาสตร์ หรือ Science ด้วยในเวลาเดียวกัน”

“ความอาร์ตในที่นี้ หมายถึง จะออกแบบอย่างไรให้สื่อสร้างสรรค์มีความน่าสนใจ จะใช้รูปแบบการนำเสนอเพื่อดึงความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างไร เพราะฉะนั้น อีกมุมหนึ่ง เด็กต้องมีความเข้าใจในด้านดาต้าดีไซน์ ดาต้าซอฟต์แวร์ต่างๆ เพื่อนำความเป็นอาร์ตออกจากแพลตฟอร์มของการออกแบบมาสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลได้อย่างสร้างสรรค์”

“นอกจากนั้น ทักษะที่สำคัญที่ควรมีในบุคลากรด้านดิจิทัล หรือเป็นทักษะตั้งต้นของเด็กที่อยากมาเรียนในด้านดิจิทัล คือ ทักษะ Creative Thinking หรือ ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ เพราะเป็นพื้นฐานของการเกิดนวัตกรรมทั้งหมด โดยเฉพาะธุรกิจบนฐานคิดดิจิทัล ทักษะนี้ถือได้ว่าเป็นทักษะสำคัญที่ควรมีอยู่ในบุคลากรแห่งศตวรรษที่ 21 ทุกคน และเป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญของดิจิทัลเนทีฟในปัจจุบัน”

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล, โมบายล์ เดเวลอปเปอร์, ดิจิทัล มาร์เก็ตเตอร์, แอนิเมเตอร์, กราฟิกดีไซเนอร์, ดาต้า เอนจิเนียร์, คลาวด์ เอนจิเนียร์, อะไจล์ ซอฟต์แวร์ บิสสิเนส เดเวลอปเปอร์ และซอฟต์แวร์ ดีไซเนอร์ เหล่านี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของสาขาอาชีพในสายบัณฑิตพันธุ์ดิจิทัล ดังนั้น ในมุมมองของผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี จึงมองว่า เส้นทางสายดิจิทัลนี้มีทางแยกให้ออกไปตามฝันและทำตามความชอบได้มากมาย


รับรู้มุมมองของบุคลากรการศึกษาระดับประเทศ ต่อภารกิจการผลิตและพัฒนากำลังคนตอบสนองความต้องการของอุตสากรรมเป้าหมายในอีอีซี

‘พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ’ เปิดทุกความจริง พิชิตภารกิจผลิตบุคลากรป้อนอุตสาหกรรมการบิน แบบไม่หลงทาง

“รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก” อธิการบดีป้ายแดง ม.บูรพา ภารกิจนำองค์กร ก้าวสู่ “มหาวิทยาลัยแห่งอีอีซี”

‘รศ.ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ’ ภารกิจพลิก มทร.ตะวันออก สู่แหล่งผลิตกำลังคนตอบโจทย์ 10 s curve EEC ครบวงจร