การเปลี่ยนแปลง และการรับมือกับความเปลี่ยนแปลง!!!

2445

เป็นที่รู้กันอยู่ว่า “ยุคคอมพิวเตอร์” นั้น เริ่มต้นขึ้นเมื่อมนุษย์นำคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเข้ากับโทรศัพท์ จากนั้นมาจนถึงวันนี้ พลังของดิจิทัลได้เปลี่ยนภูมิทัศน์ของโลกไปอย่างรวดเร็ว ชนิดที่เรียกว่าหลายสาขาอาชีพ-หลายกิจการ ต้องล้มพับสาบสูญไป เพราะปรับตัวไม่ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมในศตวรรษที่ 21 จากนั้นอำนาจของเทคโนโลยีก็ผงาดขึ้นมากำหนดอนาคตโลกเรื่อยมาจนวันนี้!


เทคโนโลยีดิจิทัลได้พาผู้คนและโลกก้าวข้ามข้อจำกัดของพรมแดน กาลเวลา และโลกกายภาพ พร้อมกับทำให้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามามีบทบาทในการจัดการชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมยุคใหม่อย่างมีนัยสำคัญ! โลกวันนี้จึงเคลื่อนไหวสร้างความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ ทั้งการผลิต การบริการ การบริโภค การศึกษา ไปจนถึงการพัฒนาโดยรวม ซึ่งความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นทั้งหมด มีแนวโน้มที่จะปรับตัวตาม “ภูมิทัศน์ดิจิทัล” ในเกือบทุกมิติ

กระบวนการเปลี่ยนผ่านที่เกิดขึ้นนี้ ได้เบียดขับภาคส่วนที่ปรับตัวไม่ทันให้พ้นออกจากความเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาใหม่อย่างไม่หยุดยั้ง!

ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสภาวะเปลี่ยนผ่านที่เกิดขึ้นมีหลายกรณีที่น่าศึกษา ทั้งด้านบวกและลบที่เกิดขึ้นจะช่วยให้เราเรียนรู้และปรับตัวได้พอสมควร และถ้าเข้าใจถึงเหตุปัจจัยที่เกื้อกูลหรือบั่นทอนการสร้างกระบวนการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นแล้ว พึงต้องทำความเข้าใจให้ถี่ถ้วน อย่าตื่นตระหนก เพราะมีสื่อออนไลน์บางรายที่ชอบประมวลเรื่องราวเผยแพร่ สร้างความตื่นตระหนกและวิตกกังวลให้แพร่ขยายออกไป!

โลกของความเปลี่ยนแปลงมีหลายมุมหลากมิติ ลองศึกษากรณีขององค์กรธุรกิจอย่าง ‘อาลีบาบา’ จากองค์กรธุรกิจเล็กๆ ที่มีคนจัดตั้ง-ทำงานร่วมกันเมื่อเริ่มก่อตั้งเพียง 18 คน จากนั้นองค์กรได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว วันนี้เติบโตจนกลายเป็นแพลตฟอร์มการค้าปลีกออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และล่าสุดได้ทำลายสถิติการค้าออนไลน์เมื่อวันที่ 11 เดือน 11 ที่ผ่านมา ด้วยยอดขายพุ่งสูงถึง 1.1 ล้านล้านบาทภายในวันเดียว!

องค์กรที่ปรับตัวเข้าสู่ธุรกิจออนไลน์ที่อยู่ในโลกแวดล้อมใหม่นี้ ควรศึกษาเป็นบทเรียนอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในการบริหารจัดการองค์กรที่มีการปรับตัวสู่อนาคตตลอดเวลา ตั้งแต่ต้นทาง-ระหว่างทาง-ปัจจุบัน-จนถึงอนาคต การเติบโตขององค์กรต้องพบกับอุปสรรคมากมายนับครั้งไม่ถ้วน แต่ในกรณีอาลีบาบา ก็สามารถเติบโตได้แบบก้าวกระโดดหลังจากซื้อกิจการ Yahoo China ในปี ค.ศ. 2005

ธุรกิจของอาลีบาบาจึงยกระดับขึ้นอีกขั้น และปรับปรุงท่วงทำนองการคิดและการทำงานอย่างก้าวกระโดด ขจัดความคิดโลกสวยของคนในองค์กรให้มยืนอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง มุ่งมั่นเติบโต ยึดความซื่อสัตย์และน่าเชื่อถือเป็นสำคัญ

การปรับตัวของอาลีบาบาทุกครั้ง ไม่ได้มีนัยแค่การปรับตัวเพื่อความอยู่รอด แต่เป็นไปเพื่อแข่งขันและก้าวสู่อนาคตที่เน้นความเป็นเลิศ มีการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรทุกระดับ-ทุกเรื่อง ตั้งแต่ความคิด ความเชื่อของบุคคล ไปจนถึงการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร จัดวางเป้าหมายร่วมกันด้วยการโอบกอดความเปลี่ยนแปลงไว้อย่างเหนียวแน่น รวมทั้งจัดระบบการขับเคลื่อนองค์กรด้วยทีมเวิร์คที่มีคุณภาพ มีความเรียบง่าย มีนวัตกรรมสูง เปิดรับสิ่งต่างๆ อย่างมุ่งมั่น

การปรับตัวจนเป็นองค์กรธุรกิจชั้นนำของโลกในวันนี้ ส่งผลให้ อาลีบาบา ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 500 วิสาหกิจจีนที่แข็งแกร่งที่สุด และนับถึงปัจจุบัน องค์กรมีอายุเกือบจะ 20 ปี ถือได้ว่าหนุ่มแน่นเต็มตัว!

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในวันนี้ ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ-อุตสาหกรรมให้ต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วไปด้วย โดยเฉพาะด้านบุคลากร ที่สืบทอดทักษะความรู้มาจากโลกใบเดิม ในขณะที่โลกอุตสาหกรรม ธุรกิจ และการบริการยุคใหม่ ต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วรุนแรง ไปสู่การใช้ระบบอัตโนมัติและ AI ซึ่งก่อให้เกิดช่องว่างทางความรู้ด้านเทคโนโลยี และบุคลากรในภาคการศึกษาก็ยังต้องถูกปลดลดจำนวนลงอีก!

กรณีนี้ ถ้าพิจารณาถึงบทบาทของ “สถาบันการศึกษา” ที่กำลังเวียนว่ายอยู่ในกระแสความเปลี่ยนแปลงที่เชี่ยวกราก คงต้องปรับสร้างบทบาทการพัฒนาบุคลากรสู่ “ภูมิทัศน์การศึกษาใหม่” ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างเร่งด่วนด้วย กล่าวคือ

EEC HDC การศึกษาไทย

หนึ่ง ด้านความคิด…ต้องปรับความคิดออกจากมายาคติที่ยึดติดกับปริญญาบัตร-ประกาศนียบัตรแบบเดิมๆ สู่ระบบการจัดการศึกษาแบบ Non degree ที่สามารถพัฒนาทักษะและความรู้แบบไม่ยึดติดใบปริญญาหรือค่านิยมเดิมๆ ซึ่งเป็นแนวคิดการจัดการศึกษาใหม่ที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงในภาคการผลิตและภาคบริการยุคใหม่

สอง จัดปรับหลักสูตรจากแบบเดิมๆ ที่ประเมินผลแบบเรื่อยเปื่อย มาเป็นหลักสูตรในการสร้างความรู้และทักษะที่ตอบโจทย์ศตวรรษที่ 21 ในรูปของ โมดูล (Module) ที่สามารถชี้บอกชี้วัดถึงความรู้-ทักษะ ในการพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่อง เท่าทันพัฒนาการของเทคโนโลยีที่เคลื่อนคืบปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา

สาม จัดปรับการบริการการศึกษาที่มีการกำหนดด้วยชั้นปี มีขั้นตอนวนเวียนซับซ้อนล้าหลัง สู่การใช้ระบบ “เครดิตแบงก์” ที่ให้สถาบันการศึกษาได้ร่วมมือกับผู้คนในการจัดการพัฒนาศักยภาพบุคคลได้อย่างต่อเนื่อง บนฐานความพร้อมที่เป็นจริงของสังคมปัจจุบันนี้

สี่ ต้องมีระบบการฝึกอบรมระยะสั้นหรือ Short Course เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีการปรับตัวเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในยุคใหม่

แก่นแกนหลักในการจัดปรับภูมิทัศน์การศึกษาใหม่ทั้ง 4 มิตินี้ จะสร้างพลังที่ไปปรับสร้างสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ทางการศึกษาใหม่ให้ตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และก้าวสู่โลกอนาคตได้อย่างมีนัยสำคัญ

แต่หากไม่สามารถปรับกระบวนระบบการเรียนการสอน – การจัดการศึกษา – และการบริการการศึกษาขึ้นใหม่ได้ การศึกษาก็จะเป็นเพียงอีกความสูญเปล่าหนึ่ง ที่จะไม่ช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงให้คนในประเทศสามารถรับมือกับโลกที่หมุนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วได้เลย!


 

 

เรื่อง : Apichartology