หยุดความสูญเปล่าของการศึกษา…สร้างคุณค่าใหม่ด้วย​ Global Standard

262

ถ้าพิจารณาบริบทการจัดการการศึกษาวันนี้ จะพบว่าระบบและโครงสร้างการศึกษาแบบเก่า-บุคลากรกลุ่มความคิดเก่า ยังเป็นตัวกำหนดสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างการศึกษายุคใหม่อย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่โลกแวดล้อมใหม่ในมิติของความคิดพื้นฐาน ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ไปจนถึงสังคม-เศรษฐกิจเกือบทุกกลุ่ม ได้เปลี่ยนผ่านสู่ศตวรรษที่ 21 ไปไกลแล้ว!


โลกใบเก่า vs โลกใบใหม่ 

โลกใบใหม่ต้องการบริบทและบทบาทใหม่ทางการศึกษาที่ตอบสนองการพัฒนาความรู้-ทักษะ ที่เพิ่มศักยภาพให้กับผู้คนในระดับ Global Standard และต้องการการทำงานแบบใหม่ในฐานที่ “ผู้คน” เป็นทั้งบุคลากรและนวัตกรผู้สร้างเศรษฐกิจและผู้พัฒนาสังคมไปพร้อมกัน!

สภาพการศึกษาวันนี้แม้จะมีความพยายามปรับตัว แต่ก็ยังช้ามาก! กลไกหลักๆ ยังผูกโยงอยู่กับตำรา-โครงสร้าง-ระบบระเบียบในโลกเก่า ที่ยังปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ-สังคมไม่ทัน!

โลกใหม่ที่เปลี่ยนไปวันนี้ ได้ปรับพื้นฐานเชื่อมโยงกิจกรรมและศักยภาพมนุษย์ เข้ากับพัฒนาการของเทคโนโลยีอย่างเข้มข้น ก่อให้เกิดกิจกรรม-การงานใหม่หลากหลายรูปแบบที่ทรงพลัง ประสิทธิภาพสูง ปรากฏเป็นความก้าวหน้าแบบใหม่ที่ต่างไปจากโลกเก่าเกือบจะสิ้นเชิง!

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เผยให้เห็นความสูญเปล่า-ความล้าหลังของการศึกษาที่ดำรงอยู่อย่างชัดเจน! เทคโนโลยีในระบบการผลิตและบริการที่ปรับตัวไม่ทันถึงคราวต้องล่มสลาย มีผู้คนตกงานจำนวนมาก ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง!

สิ่งเหล่านี้ชี้บอกว่า ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ไม่ได้สะท้อนแค่ความก้าวหน้าของวิทยาการและนวัตกรรมใหม่ๆ เท่านั้น แต่เรียกร้องต้องการศักยภาพใหม่ การทำงานแบบใหม่ และการจัดการสร้างพัฒนาการใหม่ๆ ที่การศึกษาต้องตระหนักว่า การปรับตัวไม่ได้ของระบบจะส่งผลลบอย่างมากต่อการประกอบการและการงาน! ซึ่งจะไม่เพียงก่อผลเสียมากมหาศาลในแง่ความสูญเปล่าด้านเวลา งบประมาณ และความเคลื่อนไหวของการศึกษาทั้งระบบเท่านั้น แต่จะส่งผลเสียหายใหญ่หลวงต่อการดำรงชีวิตและการพัฒนาประเทศโดยรวมเลยทีเดียว!

วันนี้ธงนำที่สำคัญในการผลิตสร้างบุคลากรของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งปวง คือการมุ่งก้าวให้พ้นจากระบบเก่า เพื่อหยุดความสูญเสีย-ล้าหลังที่สั่งสมมานับศตวรรษให้ได้ โดยต้องปรับฐานความคิดใหม่ จากความเคยชินเดิมที่ยึดเอาสถาบันและหลักสูตรเป็นศูนย์กลางในการศึกษา-การพัฒนาบุคลากร (Supply Push) สู่หลักคิดและการปฏิบัติแนวใหม่ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริง (Demand Driven) ของชีวิตและงานในโลกยุคใหม่ให้ได้!


แนวปฏิบัติเพื่อปรับสร้างกระบวนระบบการศึกษาใหม่สู่ Global Standard 

Global Standard ดร.คณิศ แสงสุพรรณ
ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

กรณีการปรับสร้างกระบวนระบบการศึกษาใหม่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ที่สร้างขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับผู้ประกอบการ ซึ่งดำเนินมาราว 2 ปี ได้สะท้อนหลักคิดและการเปลี่ยนแปลงสำคัญ โดย ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้ชี้บอกไว้ กล่าวคือ ความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมปรับสร้างการพัฒนาบุคลากรและการศึกษาตามแบบที่เรียกว่า EEC Model Type A ได้พัฒนาภาคปฏิบัติและความร่วมมือที่บ่งชี้ถึงความสำเร็จสำคัญ 3 ประการสำคัญ ได้แก่

 ประการแรก 

ได้ช่วยรื้อสร้างการศึกษาออกจากความแบ่งแยก-แก่งแย่ง สู่ความร่วมมือ-การพัฒนาเครือข่ายระหว่างสถานศึกษา-ผู้ประกอบการ ทั้งภาคการผลิตและบริการ รวมทั้งระหว่างสถานศึกษากันเองในพื้นที่ที่เข้าร่วมกระบวนการผลิตและพัฒนาบุคลากรให้เท่าทันโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต่างไปจากระบบการศึกษาทั่วไป

EEC HDC การศึกษาไทย Global Standard

 ประการที่ 2  

ได้สร้างมาตรฐานการศึกษา-การพัฒนาทักษะขึ้นใหม่ ปรับให้สอดคล้องกับความต้องการจริงแบบ Global Standard เนื่องจากการพัฒนาบุคลากรและการศึกษาที่ EEC ดำเนินการอยู่ได้เปิดพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการ มีการพัฒนาทักษะ-ประสบการณ์จากหน้างานจริงตามมาตรฐานการผลิตจริง เพราะการเรียน-การทำงานในสถานประกอบการ ล้วนต้องมีคุณภาพมาตรฐานทั้งการผลิตและบริการตามความต้องการและข้อกำหนดที่กำกับไว้ โดยการเรียนการสอนที่มีความร่วมมือกับสถานประกอบการจะช่วยยกระดับการพัฒนาความรู้และทักษะให้เป็นไปตามมาตรฐานจริง ด้วยการดำเนินงานตามระบบที่เกิดขึ้น

 ประการที่ 3  G

การศึกษาที่เป็นระบบการร่วมทุนระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน แบบ 50 : 50 เป็นการลงทุนร่วมแบบ Public Private Partnership – PPP ด้วยว่าการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง EEC Model นี้ สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องร่วมกัน คัดเลือกผู้เรียน-วางหลักสูตร-และจัดการศึกษาร่วมกัน โดยผู้ประกอบการจะเป็นผู้ลงทุนด้านค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เรียน และสามารถนำค่าใช้จ่ายไปยกเว้นภาษีตามกฎระเบียบด้านการลงทุนได้

โครงสร้างความคิด-การปฏิบัติการทางการศึกษาที่ว่านี้ ได้รื้อสร้างบทบาทการศึกษาให้อยู่ในฐานะของการสร้างทุนมนุษย์แห่งศตวรรษที่ 21 ที่ตอบโจทย์ความต้องการได้จริงบนหลักการที่ชัดเจน โดยกระบวนการที่ขับเคลื่อนอยู่นี้ จะหยุดความสูญเปล่า-ความเสียหายทางการศึกษาลงได้อย่างมีนัยสำคัญ

ไม่ใช่การศึกษาที่ไร้ทิศทางทั่วไปแบบเดิมๆ!


 

 

เรื่อง : Apichartology


บทความที่เราแนะนำให้อ่านต่อ

‘ชุมชนการเรียนรู้ทางอาชีพ’ เครือข่ายสร้าง ‘การศึกษายุคใหม่’

2 ทศวรรษ ศตวรรษที่ 21 ผ่าตัดการศึกษาไทย ด้วยแนวคิดใหม่ EEC HDC

คุยกับ ‘อภิชาต ทองอยู่’ ผู้ปั้นการศึกษาแบบ EEC Model สร้างอนาคตยุคใหม่ให้เด็กไทย