รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ : 5-6-7 เคล็ดวิชาสร้างคนและรักษาคนทำงานในยุคดิจิทัล

1604

หลังจากติดตามความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหุ่นยนต์ AI ระบบอัตโนมัติ ทั้งในแง่มุมธุรกิจ นวัตกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา ในฐานะนักข่าวและ Content Creator ที่ไปร่วมงาน CP All Education Forum 2020 หรือ ซีพี ออลล์ กับยุทธศาสตร์การศึกษาไทย 2563 แล้วได้ฟังสารที่ รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ส่งต่อให้แก่ผู้ฟังซึ่งเป็นนักวิชาการ คณาจารย์ นักศึกษาได้รับรู้และเตรียมความพร้อม ด้วยการนำเสนอหลักคิด ‘5-6-7′ เพื่อสร้างคนและรักษาคนทำงานให้อยู่ในองค์กรไปนานๆ โดยมีเนื้อหาที่กระชับ เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้จริง ดังนี้


5 เรื่องที่ต้องตระหนักว่า โลกจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

1 Digitalization

เป็นตัวขับเคลื่อนทุกเรื่องในโลกนี้ ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ ความปลอดภัย วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ฯลฯ เพราะการมี 5G ซึ่งจะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในปีหน้า พัฒนาเป็น 6G ใน 10 ปีถัดไป และจาก Super Computer ในวันนี้จะพัฒนาเป็น Hyper Computing System หรือที่เรียกว่า Quantum Computing 

2 Urbanization

ถ้านับรวมทั้งโลกมีประชากรอยู่ประมาณ 7,700 ล้านคน ซึ่งมีผลต่อการขยายตัวของเมืองมาก โดยผู้คนอาศัยแบบกระจุกตัวอยู่ในเมือง 55% อยู่ชนบท 45% ต่างจากอีก 20 ปีข้างหน้า คนจะอยู่ในเมือง 75% อยู่ชนบท 25% แต่ Urbanization หรือ การขยายตัวของเมือง ในบริบทของไทยจะเปลี่ยนไปมาก โดยเฉพาะเมื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานอย่าง รถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน เสร็จเรียบร้อย จะทำให้คนเมืองกระจายไปอยู่ต่างจังหวัดมากขึ้น เมืองก็จะไปโตนอกกรุงเทพฯ ซึ่งจะขับเคลื่อนให้เกิด Smart City คือใช้ความไฮเทคพัฒนาเมือง

3 Financialization

พัฒนาการด้านการเงินในโลกตลาดเงินตลาดทุนจะเปลี่ยนแปลงอย่างมาก เช่นในวันนี้ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ไม่ได้ค้าขายด้วยการผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายเป็นหลัก แต่ใช้วิธีนำเข้าสินค้าแล้วไปลงทุนในตลาดหุ้น ตราสารหนี้ ติดตามการแลกเปลี่ยนเงินตรา รวมถึงการดำเนินนโยบายทางการเงินแทน เช่น นโยบาย QE, การปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มหรือลด

4. Medicalization 

พัฒนาการด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ การรักษาโรคจะก้าวไกลมากขึ้น เนื่องจากโลกของเราจะมีความสมาร์ทหรืออัจฉริยะยิ่งขึ้น เช่น เทคโนโลยี 5G ที่กำลังพัฒนาอยู่จะช่วยให้เกิด TeleMedicine แพทย์สามารถรักษาโรคทางออนไลน์ได้ TeleSurgery แพทย์สามารถผ่าตัดทางไกลหลังจากมีเครือข่าย 5G เกิดขึ้นได้

5. Disruption

Disruptive Technology และ Disruptive Economy จะเกิดขึ้นอย่างถี่กระชั้นชนิดที่เราไม่เคยพบมาก่อน ดังนั้น องค์กรที่ถูกดิสรัปต์จะกลายเป็น Disruptee ได้อย่างง่ายดาย แต่ก็มีหลายคนหลายองค์กรที่จะก้าวขึ้นมาเป็น Disruptor คือผู้ที่ไปดิสรัปต์คนอื่นด้วย


“เราต้องเตรียมคนให้พร้อมด้วย Triple Literacy ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้อย่างน้อย 3 เรื่อง คือ หนึ่ง IT Literacy ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ในด้านไอที สอง English Literacy ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ทางภาษา อย่างน้อยต้องรู้ภาษาอังกฤษเพราะเป็นภาษาอินเทอร์เน็ต และ สาม Financial Literacy ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ด้านการเงิน เพราะต่อไปเศรษฐกิจโลกจะเป็น Finance-based Economy โลกจะอิงกับภาคเศรษฐกิจการเงิน ตลาดเงินตลาดทุนมากขึ้น”

รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์


6 คุณสมบัติของบุคลากรที่เราต้องสร้าง

จาก 5 ข้อด้านบน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างคนเพื่อเตรียมความพร้อมไม่ให้ถูกดิสรัปต์ รศ.ดร.สมภพบอกว่า ต้องสร้างคนให้มีคุณสมบัติ 6 ข้อ ดังนี้

 1. Attention : สร้างคนมีความมุ่งมั่นอย่างสูง ซึ่งเป็นจุดที่ทำให้มนุษย์ต่างจากเครื่องจักร
 2. Inspiration : สร้างคนให้มีแรงบันดาลใจในการทำสิ่งต่างๆ 
 3. Imagination : สร้างคนที่มีจินตนาการ เพราะมนุษย์เท่านั้นที่มีจินตนาการและสามารถสร้างผลงานออกมาได้
 4. Visionary : สร้างคนที่มีวิสัยทัศน์ เห็นโอกาสก่อน เห็นภาพกว้าง-เห็นไกล-เห็นลึก ลึกเข้าไปในหน่วยงานที่ตนสังกัดและหน้าที่ที่รับผิดชอบ
 5. Creativity : สร้างคนให้มีความคิดสร้างสรรค์ ที่ไม่ใช่เทคโนโลยีโดยตรงมาเพิ่มมูลค่า (Value Adding) ให้สินค้าและบริการได้
 6. Critical Thinking : สร้างคนที่คิดนอกระบบ คิดอย่างวิพากษ์วิจารณ์

7 คำแนะนำสำหรับสถานศึกษา องค์กรธุรกิจ เพื่อรักษาคนทำงานรุ่นใหม่ให้อยู่ในองค์กรได้นาน

 1. Reskill ต้องเพิ่มทักษะให้เขา
 2. Return ต้องให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
 3. Reward ต้องมีการให้รางวัล จะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได้ เช่น เงินรางวัล การยกย่องชมเชย
 4. Recognition การยอมรับเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเด็กรุ่นใหม่ ผู้บริหารหรือผู้ประกอบการต้องทำให้เขารู้สึกได้ว่าพนักงานเป็น Somebody ที่สำคัญและมีความหมายต่อองค์กร
 5. Respect ต้องสร้างความนับถือ
 6. Relaxation ต้องสร้างสมดุลด้านการทำงานและการพักผ่อน จัดสถานที่ทำงานที่ช่วยสร้างความผ่อนคลายได้
 7. Response ต้องตอบสนอง ให้คำตอบแก่เขาได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้เห็นความสำคัญและเพิ่มกำลังใจในการทำงาน

พัฒนาคนให้เป็น Smart People ด้วยหลักคิด 7 ข้อ

คำว่า Smart หรือ ความฉลาด อัจฉริยะ เป็นอีกความจำเป็นที่ PIM มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านยุทธศาสตร์ Work-based Education คือการศึกษาที่เกิดจากการได้ทำงานจริง เพื่อสร้าง Smart People ให้เกิดขึ้น โดย รศ.ดร.สมภพบอกว่า ต้องเริ่มจาก

 1. What : มีความสามารถในการตั้งโจทย์ ตั้งโจทย์ให้เป็น ระบุได้ว่าอะไรคือปัญหา
 2. Why : มีความสามารถในการวิเคราะห์โจทย์ คิดอย่างมีตรรกะ
 3. How : มีความสามารถที่จะทำให้เป็นจริงได้ ทั้งในภาครัฐและเอกชนขาดข้อนี้ไม่ได้ 
 4. When : มีความสามารถที่จะต้องรู้ว่าควรทำเรื่องนั้นเมื่อไรและสามารถบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะทุกคนอยู่ในสังคม Real Time ยิ่งต้องรู้จักการจัดการเวลาอย่างเหมาะสม
 5. Where : มีความสามารถในการจัดลำดับความสำคัญก่อนหลัง เพราะเราทำพร้อมกันทุกอย่างไม่ได้ จึงต้องมีความสามารถในการเซ็ต Priority ทำเรื่องที่เร่งด่วนก่อนเพื่อไม่ให้เปลืองทรัพยากร
 6. Who : มีความสามารถที่จะบอกได้ว่า ควรให้ใครทำงานเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด การเป็นผู้นำหรือผู้บังคับบัญชาที่ดี ไม่ควรมีวิญญาณเสมียน กล่าวคือ ทำเองทุกอย่างเพราะใครก็ทำไม่ถูกใจ ต้องเปลี่ยนความคิดเสียใหม่ว่า ยิ่งคนอื่นสร้างความสำเร็จแทนผู้นำได้มากเท่าไหร่ นั่นคือคนที่มีภาวะผู้นำอย่างแท้จริง
 7. For Who : มีความเข้าใจว่าทำเพื่อใคร เพื่ออะไร ต้องดูจุดประสงค์ของการลงมือทำ เช่น ถ้าเป็นนักการตลาดก็ทำเพื่อลูกค้า

ไม่เปลี่ยน ไม่ปรับตัว สถาบันการศึกษาก็อยู่ยากจริงๆ ยิ่งในช่วงนี้เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านแบบ Transformation ข่าวเกี่ยวกับการศึกษาที่เราเห็น ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อออนไลน์จึงมีทั้งด้านบวกและด้านลบ แต่ไม่ว่าแง่มุมไหน สุดท้ายแล้ว สื่อสาลิกามุ่งเน้นประเด็นที่เป็นประโยชน์ เป็นความรู้ เป็นทางออกทางแก้ ตลอดจนเป็นแรงบันดาลใจมานำเสนอให้แก่ผู้อ่านอย่างต่อเนื่อง 

และสำหรับ Key Takeaway อีกหนึ่งบทความจากงานเดียวกัน มาจากวิทยากร ‘ดร.จักรกฤษณ์ สิริริน’

ดร.จักรกฤษณ์ สิริริน : Global University “ธงนำใหม่” สถาบันอุดมศึกษาไทย


บทความแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีและพัฒนาคนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21

เรียนรู้แนวคิด ‘Work-life Integration’ ในมุมมอง ‘แลร์รี่ สมิธ’ ความลงตัวของ ชีวิตกับงาน ที่คนรุ่นใหม่คู่ควร

ปั้นครู ‘หลักสูตรหุ่นยนต์ & เออาร์’ พันธุ์ใหม่ เร่งสปีดการผลิตกำลังคนตอบโจทย์ ‘อุตสาหกรรมสมัยใหม่’ ในพื้นที่นำร่อง 3 จังหวัดอีอีซี

ภู เอี่ยมเจริญยิ่ง : กูรู Robot ส่งต่อทักษะ Coding ผ่าน ‘Mojobot’ หุ่นยนต์และบอร์ดเกมยุค 4.0

ยินดีที่รู้จัก ‘Bliss หุ่นยนต์อัจฉริยะ’ เพื่อนใหม่เด็กออทิสติก เสริมสร้างการเรียนรู้ ร่วมพัฒนาโดย อาจารย์ & นักศึกษา มจธ.