Demand Driven หลักสูตรการศึกษาที่กระทรวงแรงงานยอมรับ ว่าปั้นคนได้ตรงกับงาน

402

จากปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี คือการมีกำลังคน แรงงานที่มีคุณภาพและทักษะเพียงพอต่อความต้องการ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเป้าหมาย จึงเป็นภารกิจสำคัญที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ อีอีซี เร่งดำเนินการ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมขับเคลื่อนการผลิตกำลังคนคุณภาพเพื่อรองรับการลงทุน สร้างความมั่นใจและเป็นแรงดึงดูดให้กับนักลงทุนทั้งไทยและทั่วโลกอย่างเป็นรูปธรรม


5 ปีต้องการแรงงาน 4.7 แสนคน

สำหรับภาพรวมความต้องการแรงงาน 10 กลุ่ม แบ่งออกเป็น (7 อุตสาหกรรมเป้าหมาย + 3 โครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่อีอีซี นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน ได้เปิดเผยถึงข้อมูลรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

สถานประกอบการมีทั้งสิ้น 38,127 แห่ง

  • จังหวัดชลบุรี 23,563 แห่ง
  • จังหวัดระยอง 9,288 แห่ง
  • จังหวัดฉะเชิงเทรา 5,276 แห่ง

ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่อีอีซีภายใน 5 ปี (2562-2566) มีจำนวนทั้งสิ้น 475,668 คน

โดยเป็นระดับอาชีวศึกษา 253,115 คน ปริญญาตรี 213,942 คน และปริญญาโทเอก 8,610 คน แบ่งเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต 53,739 คน อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 58,228 คน การท่องเที่ยวกลุ่มผู้มีรายได้ดี 16,920 คน หุ่นยนต์ 37,526 คน การบิน 32,837 คน ดิจิทัล 116,222 คน การแพทย์ครบวงจร 11,410 คน ระบบราง (รถไฟความเร็วสูง) 24,246 คน พาณิชยนาวี 14,630 คน และโลจิสติกส์ 109,910 คน


เปิดศูนย์บริหารแรงงานในอีอีซี

ความชัดเจนการพัฒนาแรงงานให้มีความพร้อมรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในอีอีซี ล่าสุด หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่เยี่ยมชม โครงการ AMATA Smart City และการพัฒนากำลังแรงงานให้สอดคล้องกับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อรองรับการพัฒนาอีอีซี โดยย้ำว่าภารกิจหลักของกระทรวงแรงงานต้องส่งเสริมการมีงานทำ มีการพัฒนาทักษะฝีมือ คุ้มครองสิทธิประโยชน์และสวัสดิการแรงงาน ซึ่งถือเป็นภารกิจยกระดับรายได้และพัฒนาให้ประเทศไทยไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง

โดยจัดตั้งศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นหน่วยงานกลุ่มแรกๆ ที่เข้าไปร่วมบูรณาการความร่วมมือกับอีอีซี และได้เริ่มต้นจัดทำข้อมูลการสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการในพื้นที่ นำมาสู่การบรรจุเข้าทำงานแล้วประมาณ 30,000 อัตรา และจากการประเมินความต้องการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตพบว่า มีความต้องการแรงงานเข้ามาทำงานในพื้นที่อีอีซีจำนวนมาก ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่แรงงานต้องได้รับการเพิ่มพูนทักษะเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ได้นำฐานข้อมูลแรงงานแห่งชาติมาใช้เชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ เช่น การพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของความต้องการแรงงาน ซึ่งจะเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆ ได้เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาระบบช่วงปี 2563 นี้ ในประเด็นการคุ้มครองดูแลสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ตามกฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้แรงงานได้รับการดูแล เข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับตามกฎหมายกำหนด ซึ่งจะช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รองรับตลาดในอุตสาหกรรมเป้าหมาย สร้างโอกาสให้เยาวชนแรงงานไทยได้มีงานทำ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงแรงงาน ที่ส่งเสริมการมีงานทำที่มีคุณค่า และยกคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น


“Demand Driven” หลักสูตรปั้นบุคลากรยุคใหม่

ด้านความพร้อมรองรับความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายดังกล่าว อีอีซีได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ EEC HDC เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรและการศึกษายุคใหม่ เพื่อนำไปสู่การจัดทำหลักสูตรร่วมที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดและการเรียนรู้ ตามหลัก Demand Driven โดยเสนอปรับโครงสร้างการจัดการการศึกษา การเรียนรู้จากด้านอุปทานสู่อุปสงค์ตอบโจทย์การมีงานทำ มีรายได้ดี ซึ่งกำหนดแนวทาง การผลิตกำลังคนคุณภาพเพื่อตอบอุตสาหกรรมเป้าหมาย 3 แนวทาง คือ

  • Newskillปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน ครูผู้สอน และใช้เครื่องมือตรงตามความต้องการในการใช้งานจริงของภาคอุตสาหกรรม
  • Upskillเพิ่มทักษะให้บุคลากรให้ก้าวทันเทคโนโลยี สอนตรงตามความต้องการใช้งานจริง
  • Reskillเป็นการเพิ่มโอกาสให้คนทำงาน โดยจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น 6-12 เดือน ให้กับคนที่ทำงานไม่ตรงสาขา ขาดประสบการณ์ หรือคนตกงาน

สำหรับนโยบาย Demand Driven อีอีซีและหน่วยงานเกี่ยวข้องร่วมกันทำงานภายใต้ 3 แนวคิด ได้แก่

1. Networking for grand cooperation of us all คือ การสร้างความร่วมมือ โดยไม่แบ่งแยกการทำงาน  

2. Global Standard การสร้างเยาวชนไทยสู่มาตรฐานโลก

3. Co-sponsorship 50 : 50 Public and private ภาครัฐและเอกชนร่วมกันสนับสนุนอย่างเท่าเทียม

ทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรในอีอีซีประสบความสำเร็จ พร้อมการันตีความเชื่อมั่นและสร้างความมั่นใจกับนักลงทุนทั่วโลก ในการพัฒนาคนคุณภาพ ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อดึงดูดนักลงทุนเข้ามาร่วมลงทุนในพื้นที่อีอีซี


รูปบบการศึกษาของ EEC Model Type A ที่ควรรู้

ไทป์ A เจ๋งกว่าเกรด A แนวทางการศึกษายุคใหม่

หยุดความสูญเปล่าของการศึกษา…สร้างคุณค่าใหม่ด้วย​ Global Standard