ภาคธุรกิจ-สถาบันการศึกษา จรดปากกาลงนามความร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์ พัฒนาบุคลากรรับ ‘ฐานธุรกิจใหม่ใน EEC’

209

เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานประสิทธิภาพสูง (Energy Storage System) อุตสาหกรรมด้านโอลิโอเคมีคัล (Oleochemical) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Electric Vehicle) ที่กล่าวมานี้ล้วนเป็น ฐานธุรกิจใหม่ใน EEC ที่จะเกิดขึ้นในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC โดยมีผู้นำธุรกิจด้านพลังงานทางเลือกอย่าง กลุ่ม EA หรือ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายและเทคโนโลยีด้านนี้

ด้วยทิศทางการพัฒนาธุรกิจที่มีแนวโน้มมาทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ พลังงานทางเลือก และการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ชัดเจน จึงทำให้เกิดความต้องการบุคลากรที่มีทักษะสำคัญเหล่านี้ตามมาด้วย นี่เองจึงเป็นที่มาของการลงนามความร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์ของ กลุ่มบริษัท EA และบริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด ผู้ดำเนินโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ กับ 10 สถาบันการศึกษา ทั้งในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา ในเขตพื้นที่ EEC โดยมี คณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากร (EEC HDC) ร่วมเป็นสักขีพยาน แสดงความยินดีในการบูรณาการความร่วมมือครั้งนี้


กลุ่ม EA ย้ำชัด มีความต้องการบุคลากร 3 สาขา ตอบโจทย์ ฐานธุรกิจใหม่ใน EEC

ก่อนพิธีลงนามความร่วมมือจะเริ่มขึ้น อมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงที่มา และความสำคัญของโครงการลงนามความร่วมมือ กับ 10 สถาบันการศึกษา เพื่อผลิตบุคลากรใน 3 กลุ่มเป้าหมายหลัก ตามที่เกริ่นมาข้างต้นว่า

ฐานธุรกิจใหม่ใน EEC
อมร ทรัพย์ทวีกุล // www.matichon.co.th

ที่ผ่านมา บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) มุ่งทำธุรกิจหลักด้านพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้เทคโนโลยีทันสมัย ซึ่งธุรกิจของทางกลุ่มบริษัท EA มีทั้ง

 • ผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซลและกลีเซอรีน เพื่อพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมโอลิโอเคมิคัล
 • ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนด้วยกำลังการผลิตรวมตามสัญญาขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement : PPA) เท่ากับ 664 เมกะวัตต์
 • พัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตและระบบกักเก็บพลังงาน (ESS)
 • บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า
 • ผลิตและออกแบบยานยนต์ไฟฟ้า

ด้วยรูปแบบธุรกิจที่กล่าวมานี้ บริษัทจึงมีความตั้งใจที่จะแสวงหาความร่วมมือในการวางแผน พัฒนาบุคลากร จัดเตรียมกำลังคนป้อนภาคอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความพร้อมตั้งแต่ระยะสั้นไปจนถึงระยะปานกลาง สำหรับการตั้งฐานการผลิตของกลุ่ม EA ในเขตพื้นที่ EEC โดยในโอกาสนี้ได้ขยายความร่วมมือไปยัง บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด ผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม บลูเทค ซิตี้ ด้วย

ในโอกาสเดียวกันนี้ กุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ผู้บริหารโครงการ บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า

น.ส.กุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา

“เรามีคอนเซ็ปต์สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกลุ่ม EA ที่มุ่งเน้นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีในระดับสูง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งในการพัฒนาให้ความก้าวหน้านี้เกิดขึ้นนั้นจำเป็นต้องมีการพัฒนาหลักสูตรแบบต่อเนื่อง และเชื่อมโยงการศึกษา เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัย พัฒนากำลังคนผ่านหลักสูตรระยะสั้น เพื่อ Upskill & Reskill แรงงานที่ทำงานอยู่ในบริษัท ให้มีความสามารถ มีทักษะเพิ่มขึ้น ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่”

ทั้งนี้ กลุ่ม EA ได้ออกรายงานประมาณการความต้องการบุคลากรทั้ง 3 สาขา ดังนี้

เมื่อรวมกับปริมาณความต้องการนักศึกษาฝึกงานแล้ว มีความต้องการบุคลากรทั้งหมด 13,958 อัตรา ในปี 2020-2024 นี้


ความร่วมมือเชิงบูรณาการเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรป้อน EEC สานต่อสู่ 10 สถาบันการศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัด

ด้าน ดร.อภิชาต ทองอยู่ ประธานคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC HDC) กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า

“การลงนาม MOU ครั้งนี้ เป็นการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสถาบันการศึกษาทั้ง 10 แห่ง ที่จะมาช่วยกันขับเคลื่อนและพัฒนาหลักสูตรแบบต่อเนื่อง เชื่อมโยงการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ผลิตทั้งบุคลากรระดับปริญญา และบัณฑิตอาชีวศึกษาที่มีทักษะด้านวิชาชีพ ได้อย่างไม่สะดุดหยุดลง”

ฐานธุรกิจใหม่ใน EEC
ดร.อภิชาต ทองอยู่

“ขณะเดียวกัน จะช่วยเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาการให้กับบุคลากรแบบตรงกับความต้องการของผู้ใช้ หรือสถานประกอบการ ตามหลัก Demand Driven ทั้งในส่วนของการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรปกติ และการสร้างหลักสูตรระยะสั้น เพื่อตอบสนองความต้องการของคนทำงาน โดยเฉพาะการ Upskill ที่จำเป็นในการทำงานด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ และในอุตสาหกรรมสะอาด ที่กลุ่ม EA กำลังดำเนินธุรกิจอยู่ รวมถึงรองรับ ฐานธุรกิจใหม่ใน EEC ที่จะเกิดขึ้นด้วย”

ทั้งนี้ รายชื่อ 10 สถาบันการศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการนี้ ได้แก่

 • มหาวิทยาลัยบูรพา
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 • วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง 
 • วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
 • วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม
 • วิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)
 • วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา
 • วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการนวัตกรรม

ฐานธุรกิจใหม่ใน EEC

ส่วนรายชื่อกลุ่มอุตสาหกรรม 5 แห่งที่เข้าร่วมลงนามความร่วมมือพัฒนาบุคลากรในครั้งนี้ ได้แก่

 • บริษัท ดับเบิ้ล พีแลนด์ จำกัด
 • บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท อีเอ ไบโอ อินโนเวชั่น จำกัด
 • บริษัท ไมน์ โมบิลีตี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

นี่เป็นเพียงก้าวแรกของความร่วมมือกันระหว่าง คณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC HDC) ภาคเอกชน-อุตสาหกรรม และสถาบันการศึกษา ในพื้นที่ภาคตะวันออก ที่จะเป็นบทพิสูจน์ทั้งสองมิติ คือ

 • มิติด้านความร่วมมือของทุกฝ่าย โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือ การพัฒนาบุคลากรเฉพาะทางร่วมกัน และ
 • มิติด้านประสิทธิภาพ การปฏิวัติการศึกษาไทยให้เป็นไปตามหลัก Demand Driven หรือ การผลิตบุคลากรโดยคำนึงถึงความต้องการของภาคสถานประกอบการเป็นหลัก

อ่านแนวคิดของ EEC HDC และแนวทางปฏิบัติในการปั้นคนให้มีทักษะที่ตรงกับงาน 

Demand Driven หลักสูตรการศึกษาที่กระทรวงแรงงานยอมรับว่าปั้นคนได้ตรงกับงาน

ดร.จักรกฤษณ์ สิริริน : Skills Mismatch ทักษะงานไม่ใช่ แก้ได้ด้วยโมเดล ‘มหาวิทยาลัยบรรษัท’