We Think Digital แท็กทีมหลังปีใหม่ เยาวชน-รุ่นใหญ่ ต้องรู้ทันภัยดิจิทัล

194

น่ายินดีเมื่อได้รับทราบข่าวว่า ประเทศไทยมีโครงการ We Think Digital Thailand ซึ่งเปิดกว้างและสร้างสรรค์ในด้านการเพิ่มทักษะดิจิทัลให้แก่คนไทย โดยจะเริ่มดำเนินการหลังปีใหม่นี้


จากความร่วมมือของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ Facebook ประเทศไทย ที่ต่างฝ่ายต่างก็มุ่งพัฒนาทักษะสำคัญในโลกดิจิทัลให้แก่คนไทย และตั้งใจสร้างชุมชนพลเมืองดิจิทัลที่มีความรับผิดชอบในระดับโลก นำมาสู่ความร่วมมือที่จะกระจายองค์ความรู้ไปยังคนไทยถึง 4 ภาค

เนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวถึงโครงการว่า กระทรวงฯ และ Facebook ต่างมีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการสร้างความมั่นใจให้คนไทยทุกคนในพื้นที่ออนไลน์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศไทย ความร่วมมือระหว่าง Facebook และหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ รวมถึงนักวิชาการ และภาคประชาสังคมจากทั้ง 4 ภาค แสดงให้เห็นว่า

“โครงการWe Think Digital จะสนับสนุนคนไทยในทุกพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม ด้วยการช่วยเหลือให้พวกเขาได้รับประโยชน์จากโลกดิจิทัล โดยไม่คำนึงถึงเพศสภาพ อายุ รสนิยมทางเพศ ความสามารถทางร่างกายและสถานะทางสังคมแต่อย่างใด” 


We Think Digital Thailand จะเริ่มดำเนินการเมื่อไหร่ ใครเป็นกลุ่มเป้าหมาย ใครเป็นคณะทำงาน?

โครงการนี้เป็นโครงการระยะยาวของเฟซบุ๊ก ซึ่งจะมีทั้งกิจกรรมบนช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ โดยการจัดอบรมต่างๆ จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 และจะดำเนินการต่อเนื่องตลอดทั้งปี ส่วนกลุ่มเป้าหมายคือ เยาวชนอายุระหว่าง 13-25 ปี และผู้ใหญ่ที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป สำหรับคณะทำงานก็จะมี 

ช่วยจัดการฝึกอบรมแบบตัวต่อตัวให้กับเครือข่ายของสภาเยาวชนในประเทศไทย และจัดการฝึกอบรมเพื่ออาจารย์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดในการศึกษาอย่างต่อเนื่องของพวกเขา

  • พันธมิตรด้านการสร้างการรับรู้ในโลกออนไลน์ : LoveFrankie

จะช่วยจัดโครงการ WeiThink Digital Champions Academy เพื่อผลักดันให้ผู้บริหารด้านความปลอดภัย (CSO) สร้างการมีส่วนร่วมด้านการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดีให้กับชุมชนของพวกเขา และบริหารโครงการสร้างสรรค์ไมโครอินฟลูเอ็นเซอร์ เพื่อพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยให้มีทักษะในการให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการแก่เพื่อนๆ ได้ 


We think digital

ที่บอกว่ามีกิจกรรมออฟไลน์และออนไลน์ ประกอบด้วยกิจกรรมอะไรบ้าง? 

  • การอบรมแบบออฟไลน์

  1. สภาเยาวชนแห่งชาติ จัดการฝึกอบรม 5 ครั้ง ให้แก่ผู้นำเยาวชนราวครั้งละ 50 คน ซึ่งรวมถึงการจัดฝึกอบรม 1 ครั้งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และในระดับประเทศ 
  1. การฝึกอบรมอาจารย์ ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นระยะเวลา 3 วันติดต่อกันให้แก่คณะอาจารย์จากโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก ซึ่งการอบรมดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดในการศึกษา อย่างต่อเนื่องของพวกเขา โดยมูลนิธิคีนันแห่งเอเชียจะใช้หลักสูตรของโครงการเป็นเนื้อหาของการฝึกอบรม
  • การสร้างการรับรู้ในโลกออนไลน์

  1. WeiThink Digital Champions Academy เป็นโครงการบ่มเพาะการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ผ่านการทำงานร่วมกับองค์กรไทย 5 องค์กรทั่วประเทศที่เป็นผู้นำด้านการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดี และพัฒนาความรู้ความเข้าเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับการแนะแนวจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและหัวข้อต่างๆ เพื่อออกแบบและสร้างแคมเปญของโครงการนี้บนช่องทางออนไลน์ โดยจะได้รับการสนับสนุนการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ แบบเอ็กซ์คลูซีฟ สำหรับผู้เข้าร่วมในช่วงมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2563 ก็จะมาจาก

โรงเรียนมีชัยพัฒนา (สำหรับเยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย (สำหรับผู้ใหญ่ที่มีความพิการในการได้ยินทั่วประเทศ)

สายบุรีลุคเกอร์ (สำหรับเยาวชนในภาคใต้)

ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ (สำหรับผู้ใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย (สำหรับเยาวชนระดับประเทศ) 

  1. โครงการไมโครอินฟลูเอ็นเซอร์ เป็นโครงการด้านการศึกษา ประกอบด้วยการจัดบูทแคมป์ในช่วงเริ่มต้นโครงการร่วมกับที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ สำหรับอินฟลูเอ็นเซอร์นักศึกษาและคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดี รวมถึงการฝึกสอนเพื่อสร้างแคมเปญและเนื้อหาที่กระตุ้นการรับรู้ในหมู่เพื่อนฝูงของพวกเขา โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการในช่วงมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2563 ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กรุงเทพฯ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ปัตตานี)

Digital Literacy หรือ ความสามารถในการใช้งานเครื่องมือและสื่อดิจิทัล เป็นเรื่องสำคัญมากที่ทุกคนต้องรู้ในยุคนี้ 

8 ทักษะจำเป็น เพื่อก้าวสู่ ‘ความเป็นพลเมืองดิจิทัล’ (Digital Citizenship) & คนของศตวรรษที่ 21 อย่างภาคภูมิ

อยู่เป็น! ด้วยวิชา ‘รู้เท่าทันสื่อ’ บทเรียนช่วยทุกชีวิตรอดจากเงื้อมมือ สื่อไม่สร้างสรรค์ ในยุคโซเชียลมีเดียครองเมือง