สรุปแผนเติมทักษะ AI ของ Microsoft ในปีชวด ปีที่คนไทยจะไม่ชวดการเรียนรู้ด้านดิจิทัล

610

ตลอดปี 2562 แม้ว่าองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ จะมีนโยบายหรือการดำเนินงานเพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเฉพาะ ‘นวัตกรรม AI’ ที่นับวันจะมีความสามารถเหนือชั้นยิ่งขึ้น การส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกับการเพิ่มทักษะด้านดิจิทัลให้บุคลากรทุกระดับ จึงจำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตและการทำงานในศตวรรษที่ 21 อย่างยิ่ง และหลังจากที่ SALIKA ติดตามข่าวขององค์กรดิจิทัลมาตลอดปี ทราบมาว่า ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม การวิจัยและพัฒนา การศึกษา หรือสังคม เพื่อการพัฒนาทักษะด้านนวัตกรรมดิจิทัลในปี 2563 ซึ่งสรุปให้เห็นแนวทางได้ดังนี้


ปี 2562 จับมือกระทรวง DES ตั้งศูนย์ AI หนุนการเกษตรและสมาร์ทซิตี้

เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DES) เพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา AI ขึ้นในประเทศไทย ภายใต้จุดมุ่งหมายสูงสุดในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยในระยะแรก ศูนย์วิจัยแห่งนี้จะมุ่งเน้นไปที่การยกระดับภาคการเกษตรและการพัฒนาสมาร์ทซิตี้ให้เป็นรูปธรรม

จากผลสำรวจที่เปิดเผยไปในช่วงต้นปี 2562 มีองค์กรในประเทศไทยเพียง 26% เท่านั้น ที่นำ AI เข้ามาเป็นองค์ประกอบหลักในกลยุทธ์ทางธุรกิจสำหรับอนาคต 

“การพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ให้กลายเป็นองค์ประกอบที่สร้างประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างเต็มที่นั้น ต้องอาศัยความเข้าใจที่ลึกซึ้งในทุกระดับ การจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา AI แห่งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นช่องทางให้ไมโครซอฟท์สามารถนำแนวทางปฏิบัติที่ผ่านบทพิสูจน์ความสำเร็จบนเวทีโลกมาแบ่งปันให้นักคิดไทยได้นำไปปรับใช้เท่านั้น แต่ยังเป็นเวทีที่เชื่อมโยงทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้เชี่ยวชาญในวงการเทคโนโลยี สถาบันการศึกษา หรือแม้แต่นักลงทุน ให้ผสานกันเป็นระบบนิเวศเชิงนวัตกรรมที่เอื้อต่อการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น” ธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว

ศูนย์วิจัยและพัฒนา AI นี้ จะมี 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่

 • National AI Platform บนแพลตฟอร์มคลาวด์ Microsoft Azure ที่เป็นรากฐานสำหรับการขับเคลื่อนนวัตกรรม บ่มเพาะธุรกิจสตาร์ทอัพ และสนับสนุนงานวิจัยด้าน AI
 • Innovation Hub ศูนย์กลางการพัฒนาโครงการเชิงนวัตกรรมให้ก้าวจากแนวคิดสู่ความเป็นจริง เฟ้นหาจุดตั้งต้นที่เหมาะสมในการพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถก้าวข้ามความท้าทายที่คนไทยยังต้องเผชิญ และให้การสนับสนุนในการพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบ
 • Education & Talent Development การวางโครงสร้าง แพลตฟอร์ม เครื่องมือ และคอนเทนต์ต่างๆ ที่จะเสริมสร้างความเข้าใจทางธุรกิจและเทคโนโลยีอย่างสอดคล้องกัน จนเกิดเป็นบุคลากรคุณภาพที่พร้อมผลักดันโครงการเชิงนวัตกรรมไปสู่จุดหมาย
 • National AI Cluster ศูนย์กลางสำหรับนักคิดนักพัฒนาจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ที่เปิดเวทีให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันคิด คัด เลือก และต่อยอดนวัตกรรม AI ไปสู่ผลงานที่เป็นรูปธรรม โดยในระยะแรกจะมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมภาคการเกษตรด้วยโซลูชั่น FarmBeats ซึ่งเป็นการยกระดับศักยภาพของเกษตรกรด้วยข้อมูล
 • Incubator พื้นที่สำหรับหน่วยงาน องค์กร และนักลงทุนที่ต้องการสนับสนุนและบ่มเพาะสตาร์ทอัพหน้าใหม่ให้เติบโต สามารถเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ ที่จำเป็น และก้าวสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเชิงพาณิชย์ต่อไป โดยถือเป็นช่องทางสำคัญในการเปิดโอกาสให้นักคิด นักพัฒนาได้เข้าถึงทรัพยากรจาก 4 องค์ประกอบข้างต้นอย่างครบถ้วน 

‘AI Business School’ เติมความเข้าใจให้นักวิจัย ผู้บริหาร และภาคการศึกษา คว้าโอกาสจาก AI

ในปี 2563 ไมโครซอฟท์และสถาบันเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต โดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) จะร่วมกันเสริมสร้างความเข้าใจในนวัตกรรม AI ให้กลุ่มผู้นำและผู้บริหารระดับสูงทั่วไทย ผ่านทางโครงการ e-Training ในหลักสูตร AI Business School ซึ่งไมโครซอฟท์ได้พัฒนาขึ้นเพื่อสร้างพื้นฐานให้ผู้นำยุคใหม่สามารถกำหนดทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กรในโลกยุค AI ได้
หลักสูตร AI Business School สำหรับผู้บริหารไทยนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Future Economy and Internet Governance – Executive Program (FEGO) โดยมีเนื้อหาที่ครอบคลุม 4 ด้านหลัก ได้แก่
 • AI Strategy – การวางโครงสร้างทางความคิด เพื่อกำหนดบทบาทของ AI ในกลยุทธ์ขององค์กรอย่างรอบคอบและตรงเป้า
 • AI Culture – การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรให้เปิดรับ AI อย่างทั่วถึงในทุกด้าน ทุกแผนก โดยรวมถึงหน่วยงานที่โดยทั่วไปอาจห่างไกลจากเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการเงิน การตลาด ฝ่ายขาย หรือฝ่ายบริการลูกค้า เป็นต้น
 • Responsible AI – การวิเคราะห์ผลกระทบที่แท้จริงของ AI ที่มีต่อธุรกิจในแง่การบริหารงาน ความโปร่งใส การจัดการทรัพยากรบุคคล และจริยธรรม
 • Technology of AI – การทำความรู้จักกับนวัตกรรม AI ล่าสุดที่องค์กรสามารถนำมาใช้งานได้

ผู้ที่ผ่านการอบรม e-Training ในหลักสูตร AI Business School สามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันแฮคกาธอนที่มุ่งสนับสนุนให้ผู้เข้าแข่งขันนำความรู้จากหลักสูตรมาปรับใช้ เพื่อนำพาองค์กรธุรกิจของตนให้ก้าวข้ามความท้าทายได้สำเร็จ

นอกจากนี้ ไมโครซอฟท์ยังออกแบบเนื้อหาในหลักสูตร AI Business School ที่แตกต่างกันไปตามแต่ละธุรกิจและองค์กร โดยครึ่งแรกของปี 2563 จะมีการจัดอบรมสำหรับกลุ่มต่างๆ ดังนี้
 • กลุ่มธุรกิจสถาบันการเงิน (มกราคม)
 • กลุ่มสาธารณสุขและการแพทย์ (กุมภาพันธ์)
 • กลุ่มธุรกิจค้าปลีก (มีนาคม)
 • ภาคการผลิต (เมษายน)
 • การศึกษา (พฤษภาคม)
 • หน่วยงานของภาครัฐ (มิถุนายน)

ก่อนหน้านี้ ไมโครซอฟท์และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้ประกาศความร่วมมือเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านงานวิจัยเชิงเทคโนโลยีให้กับทั้งนักเรียน-นักศึกษา นักวิจัยใน 25 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทย และหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดของกระทรวง อว. โดยมีการนำแพลตฟอร์มคลาวด์เพื่อการเรียนรู้มาปรับใช้ ได้แก่

Microsoft Imagine Academy แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้สำหรับสถานศึกษา ที่มีเนื้อหาหลักสูตรสอดคล้องกับการสอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพของไมโครซอฟท์

– Microsoft Learn แหล่งทรัพยากรเรียนรู้ทักษะเชิงดิจิทัลแบบเปิด ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ขณะที่นักวิจัยในสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการก็จะมีโอกาสได้เข้าถึงความรู้ความเชี่ยวชาญจากศูนย์วิจัยของไมโครซอฟท์ทั่วโลก เพื่อนำมายกระดับงานวิจัยของคนไทยต่อไป


แนวทางเติมทักษะสำหรับครูและผู้เรียนผ่าน สพฐ.

ไมโครซอฟท์ยังได้สานต่อความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ครู โรงเรียน และหน่วยงานทางการศึกษา ภายใต้โครงการ “การขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” (Digital Transformation in Education) ซึ่งครอบคลุมถึงการวางกรอบโครงสร้างเพื่อปรับรูปแบบการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี การยกระดับทักษะความสามารถเชิงดิจิทัลของบุคลากรครู และการมอบซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์มคลาวด์อย่าง Office 365 เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ในสถานศึกษาในเครือ สพฐ. ทั่วประเทศเป็นเวลา 3 ปีเต็ม
ความร่วมมือระหว่างไมโครซอฟท์กับ สพฐ. นับเป็นการขยายผลจากโครงการที่ไมโครซอฟท์ร่วมจัดทำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา เพื่อจัดหลักสูตรอบรมทักษะเชิงดิจิทัลให้ครูจำนวน 500 คน จาก 500 โรงเรียนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อถ่ายทอดทักษะดังกล่าวจากบุคลากรครูไปสู่นักเรียนระดับมัธยมศึกษากว่า 50,000 คน

Microsoft ผลักดันมาตรฐานเชิงจริยธรรม สร้างกรอบการพัฒนา AI อย่างยั่งยืนร่วมกับ DES

อีกหนึ่งความร่วมมือระหว่างไมโครซอฟท์และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มาในรูปของการสนับสนุนนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อร่างเอกสารหลักการและแนวทางเชิงจริยธรรมสำหรับการพัฒนาและใช้งาน AI ภายใต้ชื่อ “Digital Thailand – AI Ethics Guideline” ซึ่งมุ่งวางกรอบแนวทางปฏิบัติใน 6 ด้านใหญ่ๆ ได้แก่
 1. ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 2. ความสอดคล้องกับกฎหมาย จริยธรรม และมาตรฐานสากล
 3. ความโปร่งใสและภาระความรับผิดชอบ
 4. ความมั่นคงปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว
 5. ความเท่าเทียม หลากหลาย ครอบคลุม และเป็นธรรม
 6. ความน่าเชื่อถือ
“การที่ประเทศไทยเป็นชาติแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไมโครซอฟท์เข้ามาให้คำปรึกษาในด้านจริยธรรม AI นั้น สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีกว่าด้วยเทคโนโลยี โดยไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ความล้ำสมัยของนวัตกรรมเพียงอย่างเดียว” นายธนวัฒน์กล่าวปิดท้าย


สรุปสิ่งที่ไมโครซอฟท์ร่วมผลักดันเรื่อง AI และวางรากฐานการพัฒนาดิจิทัล 

 • ประสานภาครัฐ สร้างสรรค์ AI เพื่อความยั่งยืน ผ่านการสนับสนุน 3 ด้าน วางแนวทางปฏิรูป เพิ่มทักษะ และร่วมสร้างรากฐาน
 • ผนึกกำลังกระทรวง DES จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา AI เปิดเวทีให้นักคิดไทยได้ร่วมขับเคลื่อนภาคการเกษตรและสมาร์ทซิตี้ พร้อมจับมือ สพธอ. เสริมความเข้าใจในนวัตกรรมล่าสุดให้แก่ผู้บริหารชาวไทย ด้วยหลักสูตรระดับโลก AI Business School
 • หนุนภาคการศึกษาอย่างทั่วถึง เสริมศักยภาพทางเทคโนโลยีให้นิสิต-นักศึกษาใน 25 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ พร้อมลงพื้นที่ EEC เพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรครู ขยายผลให้เข้าถึงเยาวชนกว่า 50,000 คน
 • สนับสนุนการสร้างมาตรฐานเชิงจริยธรรมในการพัฒนาและใช้งาน AI ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลและกระทรวง DES