จาก “ผู้ทำลายล้าง” กลายเป็น “อ่อนน้อมถ่อมตน” “คนเปลี่ยนได้” ด้วย Cultural Transformation กรณีศึกษา The Special One (ตอนแรก)

“ผู้จัดการทีมฟุตบอล” เปรียบได้กับ “ผู้นำ” หรือ “นักบริหาร” คนหนึ่ง เพราะ “ทีมฟุตบอล” นั้น จัดเป็น “องค์กร” องค์กรหนึ่ง ตาม “ทฤษฎีองค์กร” ดังนั้น “การบริหารทีมฟุตบอล” จึงต้องมี “ภาวะผู้นำ” เช่นเดียวกับ “องค์กรทั่วไป”