‘ฉะเชิงเทรา’ สมาร์ทซิตี้คู่แฝดกรุงเทพฯ สู่ศูนย์ราชการระดับประเทศ

975

ฉะเชิงเทรา ทางผ่านของของรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯระยอง ถูกวางเป้าหมายให้เป็นเมืองใหม่คู่แฝดกรุงเทพฯ

ด้วยการสร้างสมาร์ทซิตี้ ที่อยู่อาศัยชั้นดี รองรับการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี
มีอาคารสำนักงานทันสมัย ดึงคนรุ่นใหม่เข้าอยู่อาศัย ราคาไม่แพงเหมือนกับในเขตกรุงเทพฯ เดินทางเชื่อมต่อกันได้ทั้งเขตอีอีซีและกรุงเทพมหานคร
อย่างไรก็ตาม อีกหนึ่งเป้าหมายที่เคยถูกวางแผนไว้สำหรับเมืองแปดริ้วก็คือการจัดตั้ง ศูนย์ราชการระดับประเทศ
ฉะเชิงเทรา อีอีซี
โดยก่อนหน้านี้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้รับมอบนโยบายในการศึกษาวางแผนการจัดตั้งและพัฒนาพื้นที่บริเวณ จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งอยู่ในพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นเมืองศูนย์ราชการรองรับการขยายตัวของโครงการอีอีซีและกรุงเทพมหานครที่เพิ่มมากขึ้น
จากการประชุมร่วมกันในฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ข้อสรุปว่า การพัฒนาฉะเชิงเทราเป็นเมืองศูนย์ราชการสามารถทำได้ใน 2 ลักษณะคือ
  • 1. จัดตั้งเป็นเมืองศูนย์ราชการระดับภาค เพื่อเป็นศูนย์รวมการบริหารราชการ สนับสนุนการเป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ที่ทันสมัย ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง รวมทั้งรองรับการอยู่อาศัยที่มีมาตรฐานนานาชาติ
  • 2. จัดตั้งเป็นเมืองศูนย์ราชการระดับประเทศ โดยการวางแผนพัฒนาครอบคลุมการสร้างเมืองใหม่ที่มีการวางแผนและออกแบบอย่างมีแบบแผน เพื่อความทันสมัย เป็นศูนย์กลางการบริหารประเทศ และย้ายที่ตั้งของส่วนราชการสำคัญมาอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้รูปแบบของเมืองปุตราจายา (Putrajaya) ประเทศมาเลเซีย เป็นกรณีตัวอย่างในการศึกษา
Putrajaya Lake With Monument Tower And Putrajaya Bridge View
สำหรับ ปุตราจายาเป็นความตั้งใจของผู้นำมาเลเซียที่ต้องการจะเนรมิตเมืองใหม่ขึ้นมาเมื่อปี 2538 โดยกำหนดแผนการพัฒนา 3 ระยะ คือ ระยะ 1A แล้วเสร็จในปี 2542 ระยะ 1B แล้วเสร็จในปี 2544 และระยะ 1C แล้วเสร็จในปี 2553
เป็นศูนย์กลางการบริหารและปกครอง แยกออกจากเมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์ เพื่อควบคุมปัญหาการเจริญเติบโตที่รวดเร็วและต้องการแก้ไขปัญหาการจราจรในเมืองหลวง เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคนมาเลเซีย

อย่างไรก็ตาม การวางแผนจัดตั้งเมืองเมืองศูนย์ราชการระดับประเทศ เป็นโครงการระยะยาวที่ต้องมีการวางแผนไม่น้อยกว่า 15 ปี และจำเป็นต้องมีการศึกษาจัดทำแผนแม่บท การจัดหาที่ดิน การจัดตั้งบริษัทระดมทุน การก่อสร้าง การโยกย้ายหน่วยราชการ และอาจจำเป็นต้องมีกฎหมายเป็นการเฉพาะเพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้ตามแผนที่วางไว้

รถไฟความเร็วสูง

สำหรับฉะเชิงเทราเป็นเมืองเชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพฯ และปริมณฑล กับพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก โดยมีรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกกรุงเทพฯระยองเป็นตัวเชื่อมการเดินทางจึงต้องพัฒนาให้เป็นเมืองพักอาศัยชั้นดีมีสภาพแวดล้อมน่าอยู่และทันสมัย รวมถึงการพัฒนาพื้นที่ใหม่รอบสถานีรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงรองรับความเจริญเติบโตของกรุงเทพฯ และเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
และเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพฯ กับอีอีซี จึงสามารถขนส่งสินค้าจากเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ประเทศเมียนมา ผ่านเข้ามาทางจังหวัดกาญจนบุรีเชื่อมเข้าท่าเรือกรุงเทพ สู่แหลมฉบัง ข้ามไปกัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต้ รวมถึงการขนส่งสินค้าจากอีอีซีไปยังท่าเรือทวาย เพื่อส่งต่อไปยังตลาดอินเดีย ตะวันออกกลาง และกลุ่มประเทศตะวันตก
ไม่ว่าแผนการจัดตั้งศูนย์ราชการแห่งใหม่ในแปดริ้วจะเกิดขึ้นในอนาคตหรือไม่ แต่เมืองฉะเชิงเทรานับจากนี้จะเปลี่ยนไปจากเดิมแน่นอน!!!