เปิดตัว ‘EEC Automation Park’ ศูนย์พัฒนาบุคลากร หุ่นยนต์ & ระบบอัตโนมัติ ตอบโจทย์อุตฯเป้าหมาย ต้นแบบความร่วมมือ รัฐ-เอกชน-สถาบันการศึกษา

277

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า หุ่นยนต์ & ระบบอัตโนมัติ หรือ ระบบออโตเมชั่น (Automation) มีความสำคัญในฐานะเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยยกระดับระบบการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและโรงงานในไทย เพราะช่วยลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งนอกจากความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมและโรงงานที่จะปรับเปลี่ยนระบบมาใช้เทคโนโลยีล้ำยุคนี้แล้ว แน่นอนว่าปัจจัยด้านกำลังคนหรือบุคลากรผู้มีทักษะเป็นตัวจักรสำคัญที่จะขับเคลื่อนภารกิจนี้ไปสู่ความสำเร็จได้

ยิ่งในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ซึ่งกำลังเดินหน้า เปิดรับอุตสาหกรรมหลากหลายที่จะมาขยายฐานการผลิตในเขตอีอีซี แล้ว บุคลากรผู้มีทักษะด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ยิ่งมีความต้องการสูงมาก จากเหตุผลนี้เองที่เป็นจุดเริ่มต้นให้มีการจัดตั้ง EEC Automation Park ที่ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยี Industry 4.0 โดยได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา
มาในวันนี้โครงการจัดตั้ง EEC Automation Park ได้มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องและได้มีการกำหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลโดยมีรูปแบบการบริหารงาน และหลากหลายกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมการเรียนรู้อุตสาหกรรม 4.0 ผ่าน Smart Factory ไปจนถึงการบ่มเพาะทักษะเฉพาะทางด้านออโตเมชัน ซึ่งจะเกิดขึ้นใน Learning center แห่งนี้

จากจุดเริ่มต้นสู่ EEC Automation Park @ ม.บูรพา ใจกลางการพัฒนาในเขตอีอีซี
หากอ้างอิงตามการสำรวจของ คณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC HDC บุคลากรด้านอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีความต้องการบุคลากรมากถึง 37,526 อัตรา จากจุดนี้เอง คณะทำงาน EEC-HDC ภายใต้การกำกับดูแลของ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โดยมีเจตนาที่จะสนับสนุนการพัฒนากำลังคนในพื้นที่ EEC ให้ตรงจุดมากขึ้น

อภิชาต ทองอยู่

อภิชาต ทองอยู่ ประธานคณะทำงาน EEC HDC ให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึง ความร่วมมือจัดตั้งศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านหุ่นยนต์และระบบออโตเมชัน แห่งนี้ ว่า

“เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ทาง คณะทำงาน EEC HDC ได้มีการประสานและปรึกษาหารือกับผู้บริหารของ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีการผลิตแบบอัตโนมัติ เป็น Industry 4.0 ให้กับ EEC Automation Park ที่มีการกำหนดพื้นที่ตั้งให้อยู่ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อใช้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี Industry 4.0”

“จากจุดตั้งต้นในวันนั้น ในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562  ซึ่งได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด โดยความเห็นชอบจากบริษัท Mitsubishi Electric Corporation ประเทศญี่ปุ่น และ มหาวิทยาลัยบูรพา”
โดยในโอกาสนั้น มี คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการ สกพอ. ได้ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ที่จะเข้ามาให้การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีการผลิตแบบอัตโนมัติ และพัฒนา Industry 4.0 ให้กับ EEC Automation Park ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการบริจาคเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขั้นสูง ในระดับการจัดการตามแนวทาง Industry 4.0

ชิต เหล่าวัฒนา

ด้าน ชิต เหล่าวัฒนา ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สกพอ. ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร Automation Park แห่งนี้ ได้เปิดเผยเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการ Automation Park ว่า
“ศูนย์ Automation Park ก่อตั้งขึ้นด้วยจุดประสงค์หลัก ในการเป็นศูนย์กลางเพื่อบริหารจัดการและประสานงานการพัฒนากำลังคน นวัตกรรม และการเรียนรู้ Robotics and Automation ในเขตพื้นที่ EEC และบริหารนโยบายโดยคณะกรรมการ EEC Automation Park Steering Committee ที่ลงนามแต่งตั้งโดย ดร.อภิชาต ทองอยู่ ประธานคณะทำงาน EEC-HDC ซึ่ง Steering Committee จะประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานราชการและภาคเอกชน โดยมีผมเป็นประธานคณะกรรมการ”
“นอกจากนั้น ยังมีผู้ทรงคุณวุฒิจาก EEC-HDC สถาบันวิทยาการ หุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) กรรมการผู้จัดการบริษัท มิตซูบิชิฯ อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา และประธานกลุ่ม TARA เป็นที่ปรึกษา และมีกรรมการประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานราชการและภาคเอกชนที่ดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนากำลังคนทั้งด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และทักษะอื่นที่เกี่ยวข้อง”
ไพบูลย์ ลิ้มปิติพานิชย์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

หลากหลายกิจกรรมการเรียนรู้ ตอบโจทย์การผลิตบุคลากรคุณภาพ ที่ Automation Park @ BUU

มาถึงการอบรม และกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นที่ Automation Park โดย ไพบูลย์ ลิ้มปิติพานิชย์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับหน้าที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ศูนย์ Automation Park ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีพื้นที่ใช้งานขนาด 2,400 ตารางเมตร ประกอบไปด้วยพื้นที่หลักๆ อาทิ Smart Factory, Co-working Space และ Fabrication Lab
และนอกจากกิจกรรมหลากหลายที่ตอบโจทย์การพัฒนากำลังคน นวัตกรรม การเรียนรู้ ในเขตพื้นที่ EEC ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นที่ศูนย์ฯแห่งนี้อย่างเต็มรูปแบบแล้ว Automation Park ยังเป็นหน่วยงานประสานการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากำลังคนด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ตลอดจนการทำงานเชิงรุกเพื่อผลิตบุคคลากรที่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายในระดับประเทศด้วย
โดย ไพบูลย์ อธิบายเพิ่มเติมว่า ภารกิจที่สำคัญของ Automation Park แบ่งออกเป็น 3 ด้านหลัก ได้แก่

ศูนย์จัดการเรียนรู้ Automation park หรือ Learning Center
ในส่วนนี้ประกอบไปด้วย การเรียนรู้ Smart factory model line, Co-working space และ Fabrication Laboratory
โดย Smart Factory –Model Line ที่ติดตั้งใน Learning Center Hall ของ Automation Park ซึ่งจะเปิดให้บริการในเดือนกรกฎาคม 2562 ที่จะถึงนี้ เป็นเครื่องจักรสายการผลิตขนาดย่อมที่ใช้เทคโนโลยีตามแนวทาง Industry 4.0 ผสมผสานการนำเทคโนโลยีด้านระบบอัตโนมัติโรงงาน (Factory Automation) และเทคโนโลยีด้านสารสนเทศ (Information Technology) เข้าด้วยกัน
โดยเซลล์การผลิตและ Robot AGV สามารถสื่อสารกันเอง จนได้ผลิตภัณฑ์สมบูรณ์ตามออเดอร์ที่สั่งผ่านหน้าจอแท็บเล็ต  และด้วยเทคโนโลยีการผลิตใหม่นี้ จะมีการส่งผ่านข้อมูลผ่านระบบ Could เพื่อมอนิเตอร์ข้อมูลแบบ Real time ซึ่งต่อยอดงานด้าน Data science ในการทำ Data Analytics ที่ว่าที่บุคลากรด้านหุ่นยนต์และระบบออโตเมชั่นควรเรียนรู้และทำความเข้าใจให้รู้จริง
เพราะต่อไปรูปแบบการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีนี้จะเป็นต้นแบบให้กับโรงงานอุตสาหกรรม ที่จะสามารถนำข้อมูลที่หลากหลายมาผสมผสานเพื่อการตัดสินใจในการวางแผนในกระบวนการผลิต การซ่อมบำรุงเครื่องจักร เพื่อบริหารจัดการงานได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ควบคุมและลดต้นทุนการผลิตได้อย่างเห็นผล
นอกจากนั้น ในอนาคตจะมีการเชื่อมโยงเพื่อแลกเปลี่ยนและติดตามข้อมูลการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ของแหล่งการเรียนรู้อื่นได้ เช่น Automation building ที่ E-tech เป็นต้น
ส่วนพื้นที่ Co-working space จะเปิดให้เป็นพื้นที่สำหรับผู้ประกอบการ SME ภาคอุตสาหกรรม, Systems Integrator และกลุ่ม Startup เข้ามาใช้เพื่อประกอบกิจกรรม เช่น การเจรจาทางธุรกิจและความร่วมมือ การเช่าพื้นที่ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญของ Automation Park และเครือข่าย  เป็นต้น
สำหรับพื้นที่ Fabrication Laboratory จัดเป็นพื้นที่บ่มเพาะทักษะและความรู้ด้านการขึ้นรูปชิ้นงานต้นแบบรวมไปถึงความรู้ด้านระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System) เพื่อพัฒนาศักยภาพ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลที่สนใจ

ศูนย์ฝึกอบรม Automation park หรือ Training center
ประกอบไปด้วยกิจกรรมการอบรมที่เป็น Short course ในรูปแบบธนาคารหน่วยกิต หรือ Credit bank  ซึ่งมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ หรือ Learning outcome ทางด้าน Industry 4.0 หรือ [email protected] โดยในส่วนนี้ได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค ซึ่งการฝึกอบรมทักษะที่เกิดขึ้นนี้ ครอบคลุม ตั้งแต่ระดับ Shop floor จนถึงระดับ IT system โดยแบ่งเป็น
  1. หลักสูตรมาตรฐานของบริษัท มิตซูบิชิ แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 24 หลักสูตร
  2. หลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม (Customized course) ที่เน้นการใช้งานอุปกรณ์จริง โดยจัดรวมโมดูลการเรียนรู้ที่จำเป็น สำหรับประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ ตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
  3. หลักสูตร Related skill ที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอัตโนมัติ เช่น การออกแบบเครื่องจักร การลดของเสียในอุตสาหกรรม เป็นต้น
กลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าอบรม นอกจากจะเป็นกำลังคนจากภาคอุตสาหกรรมแล้ว Automation Park มองถึงกำลังคนรุ่นใหม่ของประเทศ ได้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา นักศึกษาทั้งระดับอาชีวศึกษาและระดับมหาวิทยาลัย เพื่อวางรากฐานความรู้ด้านระบบอัตโนมัติโรงงานและการวิเคราะห์ข้อมูลที่สอดคล้องต่อ Industry 4.0 อย่างแท้จริง
Collaboration หรือความร่วมมือ
นอกจาก Learning center และ Training center แล้ว Automation Park ยังเป็นหน่วยงานประสานความร่วมมือเครือข่ายสถาบันพัฒนากำลังคนด้าน Automation ด้วยการร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับ Industry 4.0 การจัดคอร์สฝึกอบรมร่วมกัน การแลกเปลี่ยนชุดอุปกรณ์และเครื่องมือ (Share facilities) การแลกเปลี่ยนวิทยากร (Trainer) การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม และการสร้างศูนย์กลางข้อมูล (Data Center) ด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในเขตพื้นที่ EEC ด้วย
ทั้งนี้ ไพบูลย์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน Automation Park มีการดำเนินกิจกรรมไปแล้ว ทั้งการฝึกอบรมด้าน Automation และการสร้างเครือข่ายการทำงานเพื่อเชื่อมโยงทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม โดยในเดือนกรกฎาคม 2563 จะเปิดพื้นที่ในส่วน Learning Center Hall ให้กับภาคอุตสาหกรรม เยาวชน และประชาชนทั่วไป เข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 และจะเปิดให้บริการสมบูรณ์แบบในปี 2564
วิเชียร งามสุขเกษมศรี

ฟังภาคเอกชน มิตซูบิชิ อีเล็คทริค จิ๊กซอว์สำคัญที่มีส่วนร่วมสร้าง EEC Automation Park ให้ครบทุกฟังก์ชัน

ภาคส่วนสุดท้ายที่ลืมไม่ได้ และมีบทบบาทหลักในการทำให้โปรเจคการสร้างศูนย์ Automation Park ให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาได้จริง คือ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ที่เล็งเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาบุคลากรไทยที่มีทักษะและความรู้ความสามารถด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ พร้อมรับเทคโนโลยีใหม่ที่กำลังจะเข้ามาเปลี่ยนโฉมหน้าภาคอุตสาหกรรมไทยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
โดยในโอกาสนี้ วิเชียร งามสุขเกษมศรี กรรมการบริหาร บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า

“จากทางที่บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ร่วมงานคณะทำงาน EEC มาเป็นเวลา 2 ปี มีแนวทางและความเห็นตรงกันที่ว่า ในพื้นที่อาเซียนคือฐานการผลิตที่สำคัญ ซึ่งปัจจุบันหลายๆพื้นที่ในเขตอาเซียมีการปฏิรูปอุตสาหกรรม ดังนั้นเพื่อความอยู่รอดของอุตสาหกรรมไทย ทางบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ได้เล็งเห็นความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาบุคคลกร ทั้งทางด้าน upskills และ reskills โดยที่ บริษัทมิตซูบิชิ อีเล็คทริค เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Factory Automation  มีความพร้อมทางด้านอุปกรณ์ ความรู้ และการสนับสนุนจากหน่วยงานพันธมิตร”

“บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนในการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านออโตเมชั่น และหุ่นยนต์ อีกทั้งความร่วมมือจากเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรม 4.0 ได้อย่างสมบูรณ์ รวมไปถึงเครือข่ายพันธมิตรด้านการศึกษากว่า 20 สถาบันที่จะช่วยผนึกกำลังในการสร้างบุคลากรได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ”

“ดังนั้น เมื่อมาพิจารณาประกอบกับนโยบายของรัฐบาลไทย ที่มีความชัดเจนในการเดินหน้าโครงการอีอีซี ซึ่งมีผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตเป็นอย่างมาก โดยในบริบทของ กลุ่มมิตซูบิชิ อิเล็คทริค ในประเทศไทย ถือว่าเป็นผลดีและเอื้อต่อการลงทุนในการดำเนินธุรกิจของเรา เนื่องจากกลุ่มบริษัทของเรามีโรงงานและฐานการผลิตหลายแห่งที่ตั้งอยู่บริเวณในพื้นที่อีอีซี” 
ด้วยเหตุนี้ ทาง มิตซูบิชิ อิเล็คทริค คอร์ปอเรชั่น, ประเทศญี่ปุ่น จึงตกลงให้ความร่วมมือกับ คณะทำงาน EEC HDC และมหาวิทยาลัยบูรพา จัดตั้งศูนย์ Automation Park เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อผลักดันความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยรองรับ 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย และเป็นแหล่งบริการ ออกแบบ ระบบอัตโนมัติเพื่อบ่มเพาะให้เกิดบุคลากรด้าน System Integrator (SI) หรือ ผู้เชี่ยวชาญระดับสูง ที่สามารถออกแบบวางระบบการผลิตแบบอัตโนมัติสำหรับโรงงานแต่ละแห่ง ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรกลุ่มนี้จำนวนมาก

ยังมีอีกหลายโปรเจค ตอบโจทย์การผลิตและพัฒนากำลังคนในเขตพื้นที่อีอีซี

เปิดตัว ‘ศูนย์พัฒนาและรับรองทักษะดิจิทัลสากล’ ICDL-ATC ขานรับ EEC Model ตอบโจทย์ Reskill-Upskill บุคลากรดิจิทัลไทย

PRINK CHENGSHAN TIRE & วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ย้ำความเชื่อมั่น ‘EEC Model’ ลงนามความร่วมมือ ผลิตบุคลากรป้อน S-curves ยานยนต์สมัยใหม่

ภาคธุรกิจ-สถาบันการศึกษา จรดปากกาลงนามความร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์ พัฒนาบุคลากรรับ ‘ฐานธุรกิจใหม่ใน EEC’