EEC บทนำของความก้าวหน้ายุคใหม่ กับความคืบหน้าของงานในปี 2562

386

ที่มาของการเติบโตและความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ-สังคม ณ วันนี้ ต้องพิจารณาในบริบทของปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในกระแสความเปลี่ยนแปลงและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนผ่านตามยุคสมัย เพราะโลกไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่ และเปลี่ยนไปมาก! ทั้งระบบ แบบแผน และพลังในทุกมิติ อาทิ การเติบโตทางเศรษฐกิจที่เคยมองผ่านการบริโภคภายในจากการค้าขายในตลาด ในห้างสรรพสินค้า หรือในชุมชนท้องถิ่น ฯลฯ 


ความขัดแย้ง…ยังเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าของประเทศ

วันนี้เศรษฐกิจการบริโภคแบบเดิมๆ เปลี่ยนไปอยู่บนแพลตฟอร์มดิจิทัลอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้การเติบโตของธุรกิจโลจิสติกส์และการค้าแบบ e-commerce เติบโตขึ้นหลายเท่าตัว
การปรับรูปแบบทางเศรษฐกิจ-สังคมโดยรวมนั้น เป็นไปตามพลังของเทคโนโลยีที่เคลื่อนไปข้างหน้า ซึ่งที่ผ่านมาสังคมไทยไม่ได้เตรียมรับความเปลี่ยนแปลงแบบที่กำลังเจออยู่ในขณะนี้
ด้วยเพราะ ความขัดแย้งทางการเมือง เป็นเงื่อนปมสำคัญที่ทำให้การพัฒนาประเทศชะงักงัน เป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้า และการปรับตัวเพื่อรองรับคลื่นใหม่ของเทคโนโลยีที่ถาโถมมาถึงตัวอย่างรวดเร็ว

5G EEC 2562

เรากำลังก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0

ปัจจุบัน โลกกำลังเคลื่อนสู่ ยุคอุตสาหกรรม 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ บนฐานพลังการสื่อสารที่เชื่อมต่อกันด้วยเทคโนโลยี 5G พร้อมด้วยพลังของภาคการผลิตอันก้าวหน้าจากนวัตกรรมหุ่นยนต์และ AI ภายใต้การจัดการข้อมูลแบบ Big Data ระบบการเงินในโลกไซเบอร์ ฯลฯ
การที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้สินค้าและบริการหลายอย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น แต่ใช้ต้นทุนต่ำลง พลังแห่งความเปลี่ยนแปลงนี้ได้กลืนกลายเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และยังเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดคุณภาพชีวิตยุคใหม่ ท่ามกลางการติดต่อสื่อสารที่ไร้พรมแดน

ราว 4 ทศวรรษที่ผ่านมา โลกพัฒนาไปอย่างก้าวหน้า-รวดเร็ว-รุนแรง-ทรงพลัง! เปลี่ยนภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ ปรับสร้างอำนาจความสัมพันธ์เชิงรัฐศาสตร์ใหม่ และผลิตสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีครอบคลุมความเคลื่อนไหวเกือบทุกมิติ ตลอดจนขยายพลังความก้าวหน้าของนวัตกรรม-เทคโนโลยีไปทั่วทุกภูมิภาค 

นี่คือแรงกดดันที่ทำให้เราต้องปรับสร้างการดำรงชีวิต – การพัฒนาสิ่งต่างๆ ให้ทันโลกที่เปลี่ยนไป!


ปีทองการลงทุน EEC 2562

สรุปการขับเคลื่อน EEC ในรอบปี 2562

ความหวังของประเทศไทยในกระแสการเปลี่ยนแปลงใหม่ ได้ผูกโยงความอยู่รอด ความก้าวหน้า และการพัฒนาไว้กับ เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC อย่างมีนัยสำคัญ!
โดย EEC มีภาระหน้าที่ในการสร้างความอยู่รอดและยกระดับความก้าวหน้าใหม่ให้กับประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาก็ฝ่าทุกมรสุม สร้างความก้าวหน้าขึ้นในพื้นที่ได้อย่างน่าสนใจ
  • ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

นับตั้งแต่ได้ตราพระราชบัญญัติเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา EEC ก็เดินตามแผนงานปรับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเติบโตโดยขยายเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อในพื้นที่ 3 จังหวัด นั่นคือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ทั้งส่วนที่เป็นทางด่วน ทางแยก ทางขยาย และทางร่วมกว่า 39 เส้นทาง

รถไฟความเร็วสูง EEC 2562

ทั้งยังจัดให้เอกชนเข้าประมูล โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ซึ่งมีความสำคัญยิ่งในการยกระดับการคมนาคม พัฒนาระบบโลจิสติกส์ พัฒนาเมือง และยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่นโดยรวม พร้อมกับการสร้าง รถไฟทางคู่ เชื่อมนิคมอุตสาหกรรมกับท่าเรือต่างๆ 
ด้าน การขยายท่าเรือมาบตาพุดระยะที่ 3 เอกชนเข้าดำเนินการแล้วในวันนี้ และ การขยายท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 ซึ่งเป็นท่าเรือที่ใช้ระบบออโตเมชัน จะช่วยลดความแออัดล้าหลังไปสู่การใช้งานระบบใหม่ที่ทันสมัย ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานได้ในขณะเดียวกัน

ด้านอากาศยาน EEC ได้ดำเนินการจัดประมูล โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา และปรับผังพัฒนา มหานครการบิน ในพื้นที่ 6,500 ไร่รอบสนามบินอู่ตะเภา เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต พร้อมเตรียมสร้าง ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน และพัฒนา เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล หรือ EECi เพื่อรองรับกำลังคน อุตสาหกรรม และนวัตกรรมที่จะมายกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศให้มีศักยภาพและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ 
โครงสร้างพื้นฐานที่กล่าวถึงข้างต้น เริ่มดำเนินการแล้วและจะเปิดใช้งานในช่วง 3-5 ปี นับจากนี้
  • ด้านการจัดการพื้นที่และการลงทุนใน EEC

EEC ได้จัดทำผังเมืองแล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งเน้นการจัดประโยชน์ใช้สอยโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำลำธาร รวมทั้งพื้นที่เกษตรชั้นดีไว้ทั้งหมด ควบคู่ไปกับการจัดสรรพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมให้นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่

ระบบ EEC-OSS EEC 2562

ขณะเดียวกัน ในปี 2562 ยังมีการจัดทำระบบ EEC-OSS (EEC One Stop Service) หรือ อีอีซี วันสต็อป เซอร์วิส เพื่อให้บริการด้านการส่งเสริมการลงทุน ซึ่ง EEC-OSS ลดความซ้ำซ้อนและล่าช้าของการติดต่อประสานงานเรื่องการลงทุนลงอย่างมาก 
ที่ผ่านมา EEC ได้ทำให้เกิดการลงทุนกว่า 4 แสนล้านบาทในปี 2562 ซึ่งในจำนวนนี้เป็นการลงทุนจากภาคเอกชนเกือบทั้งหมด มีจากภาครัฐราวหนึ่ง 1.3 พันกว่าล้านบาท ส่งผลให้เกิดการจ้างงานกว่า 44,000 ตำแหน่ง มีการขยายโรงงานใหม่รวม 450 โรงงานในนิคมอุตสาหกรรม และอีก 183 โรงงานที่เหลืออยู่นอกนิคม 
ทั้งหมดนี้ผนวกรวมสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและปรับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

หลักการ Demand Driven EEC 2562

  • ด้านการพัฒนาคนและสังคม

มีการปรับการศึกษาตอบสนองความต้องการจริงในแบบ อีอีซี โมเดล สองลักษณะคือ แบบเรียนฟรี-มีงานทำแน่ และแบบจ่ายน้อย-มีโอกาสทำงาน เพื่อผลิตบุคลากรตอบสนองการมีงานทำและมีรายได้สูง โดยมีทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรระยะสั้น 
พร้อมกันนั้นก็มีการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน การเกษตรกรรมในพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัด และการปรับฐานการบริการสาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คนในชุมชนท้องถิ่นในคราวเดียวกัน 
นี่คือภาพรวมที่ปรากฏจากการพัฒนา EEC ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็น ‘บทนำของการพัฒนาและยกระดับสร้างความก้าวหน้ายุคใหม่’ ที่เป็นความหวังของประเทศ!

 

 

เรื่อง : Apichartology


หากยังไม่รู้เกี่ยวกับ EEC-OSS และ EEC Model คลิกอ่านได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้

รู้ให้ลึกกว่าเดิม ‘ระบบ EEC-OSS’ ปฏิวัติการให้บริการ One Stop Service ภาครัฐ ได้อย่างไร?

‘มทร.ตะวันออก’ พลิกขั้วบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รับ ‘อีอีซีโมเดล’ โรงงานจองตัวก่อนจบ สตาร์ท 2 หมื่นอัพ

เปิดตัว ‘ศูนย์พัฒนาและรับรองทักษะดิจิทัลสากล’ ICDL-ATC ขานรับ EEC Model ตอบโจทย์ Reskill-Upskill บุคลากรดิจิทัลไทย

คุยกับ ‘อภิชาต ทองอยู่’ ผู้ปั้นการศึกษาแบบ EEC Model สร้างอนาคตยุคใหม่ให้เด็กไทย