เปิดตัว ‘ศูนย์บริการเทคโนโลยีไออาร์พีซี’ ต่อยอดสู่แหล่งบ่มเพาะบุคลากร ตอบโจทย์การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย

57

ด้วยจุดเด่นที่มีความแตกต่างอย่างชัดเจน เพราะเป็นวิทยาลัยเอกชนที่ก่อตั้งขึ้นโดยภาคอุตสาหกรรมการผลิตอย่าง บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จึงมีจุดมุ่งหมายชัดเจน ในการผลิตกำลังคนที่เพรียบพร้อมด้วยทักษะการเป็นช่างฝีมือ และช่างเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคการผลิตอย่างแท้จริง ในวันนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ได้ต่อยอดจากสถาบันการศึกษาผลิตบัณฑิตวิชาชีพ สู่การเป็นแหล่งบ่มเพาะบุคลากรจากภาคอุตสาหกรรมในรูปแบบของการ Reskill & Upskill ด้วยการจัดตั้ง ศูนย์บริการเทคโนโลยีไออาร์พีซี

รุ่งนิรัญ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี เคยให้ข้อมูลเพื่อยืนยันจุดยืนว่าพร้อมจับมือภาคเอกชนทุกรูปแบบเพื่อผลิตแรงงานให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยเฉพาะในพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC
รุ่งนิรัญ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี(คนซ้าย) ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี(คนขวา)

“วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ตั้งอยู่ในพื้นที่ จ.ระยอง ซึ่งอยู่ในเขต EEC ดังนั้น เราจึงวางภารกิจไว้อย่างชัดเจนในการผลิตบุคลากรช่างเทคนิคชั้นสูง เพื่อรองรับการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่จะเข้ามาลงทุนเป็นจำนวนมากในพื้นที่ ด้วยเหตุนี้ นอกจากทางวิทยาลัยฯ จะมุ่งมั่นในการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตกำลังคนผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีให้ครอบคลุมและตอบโจทย์ทั้ง 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายแล้ว ในช่วงปีที่ผ่านมาเรายังต่อยอดการตั้ง ศูนย์บริการเทคโนโลยีไออาร์พีซี ด้วย”


เปิดตัว ศูนย์บริการเทคโนโลยีไออาร์พีซี พร้อมเดินหน้าเปิดหลักสูตรอบรม Reskill & Upskill กว่า 50 หลักสูตร

ในโอกาสได้ไปเยี่ยมเยือน วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ที่จังหวัดระยอง ทางเว็บไซต์สาลิกา ก็ได้มีโอกาสเยี่ยมชม ศูนย์บริการเทคโนโลยีไออาร์พีซี ที่เปิดทำการมาได้ระยะหนึ่งแล้ว โดยจุดประสงค์ของการตั้งศูนย์นี้ ทาง ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการตั้งศูนย์นี้เพิ่มเติมว่า
“ศูนย์อบรมแห่งนี้ ตั้งขึ้นเพื่อเปิดให้บริการแก่สถานประกอบการ โดยจัดหลักสูตรฝึกอบรมที่ได้มาตรฐานแรงงานและหลักสูตรด้านการจัดการมากกว่า 50 หลักสูตร ซึ่งทางศูนย์ฯสามารถจัดได้ทั้งรูปแบบ IN-HOUSE และ Public Training Programs ซึ่งที่นี่มีบริการห้องจัดฝึกอบรมที่ได้มาตรฐาน รวมถึงมีห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่ รองรับได้ตั้งแต่ 10 ถึง 400 คน และทุกพื้นที่มี Free Wifi ให้ใช้อย่างครอบคลุม”

“ถือว่าการเปิดศูนย์บริการเทคโนโลยีฯในครั้งนี้ สอดคล้องกับแนวทางของ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ที่ต้องการเป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้วิชาชีพที่ตอบโจทย์สถานกระกอบการและภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในพื้นที่ EEC ที่ตอนนี้ มีนักลงทุนและการขยายธุรกิจเกิดขึ้นอย่างมากในพื้นที่ ทำให้บุคลากรเดิมที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรม ต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพ ยกระดับทักษะที่มีให้สอดคล้องกับระบบการผลิตและเทคโนโลยีใหม่ที่ปรับใช้ในภาคการผลิตปัจจุบัน”
โดยแต่ละหลักสูตรอบรมผ่านการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากกระทรวงแรงงาน และได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ด้วย
ด้าน อาจารย์รุ่งนิรัญ ได้ยกตัวอย่างหลักสูตรอบรมที่ได้เปิดแล้ว และได้รับผลตอบรับจากทางสถานประกอบการค่อนข้างดี
“หลักสูตรอบรมที่ทาง ศูนย์บริการเทคโนโลยีฯได้เปิดไปแล้ว และมีผลตอบรับจากทางสถานประกอบการที่ส่งพนักงาน ทั้งในระดับหัวหน้างาน ระดับเทคนิค และระดับผู้บริหาร มาร่วมอบรมในเกณฑ์ดี ก็เช่นหลักสูตรต่อไปนี้
  • ความปลอดภัยในการทำงานที่อับอากาศ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้อนุญาต ผู้ช่วยเหลือ ผู้ควบคุมงาน ผู้ปฏฺบัติงาน
  • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับพนักงานในระดับหัวหน้างาน ระดับเทคนิค และระดับผู้บริหาร
  • การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมหนีไฟ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนร็ทั้ง การฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เทคนิคการผจญเพลิงขั้นสูง และการกู้ภัยจากสารเคมีรั่วไหลเบื้องต้น
  • หลักสูตรพิเศษเฉพาะทาง ประกอบด้วย การอบรมทักษะการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง ผู้เฝ้าระวังไฟ (Fire Watch Man) การขับรถ Forklift อย่างปลอดภัย การควบคุมความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมา ความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวกับไฟฟ้า ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยเปิดสำหรับลูกจ้างทั่วไป และลูกจ้างที่เข้าทำงานใหม่
  • หลักสูตรการจัดการและบัญชี ได้แก่ หลักสูจร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับหน่วยงานราชการและเอกชน หลักสูตร Balanced Scorecard & KPIs หลักสูตร Competency Based Management เป็นต้น

ไม่ทิ้งมาตรฐาน สถาบันอาชีวศึกษาเอกชนระดับประเทศ เปิดสอนในสาขาวิชาตอบโจทย์ อุตสาหกรรมเป้าหมาย

ภาคกิจด้านการพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม ด้วยการ Reskill & Upskill ยังดำเนินไปควบคู่กับ การจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาหลักที่ตอบโจทย์ภาคการผลิต โดยเฉพาะใน อุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือ S curve ที่ทาง EEC กำหนดไว้
อาจารย์รุ่งนิรัญ ได้กล่าวถึงอีกหนึ่งภารกิจที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี กับความมุ่งมั่นรักษามาตรฐานในการผลิตกำลังคนอาชีวะในวิชาชีพที่เป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC ว่า

“ถ้าดูจากตัวเลขประมาณการล่าสุดที่ทาง คณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC HDC ได้ให้ข้อมูลไว้ จะเห็นว่าภาวะการขาดแคลนบุคลากรโดยเฉพาะช่างทักษะฝีมือในภาคอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่ EEC ต้องการส่งเสริมนั้น ยังคงเป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันแก้ไข ภาคการศึกษาก็เป็นกำลังสำคัญในการร่วมแก้ปัญหานี้ ดังนั้น วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จึงต้องการเป็นแหล่งผลิตช่างทักษะฝีมือ ในสาขาวิชาเฉพาะด้านตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่”

“โดย ทางวิทยาลัยฯ มีความได้เปรียบชัดเจนที่ มี บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และกลุ่มปตท. รวมถึงเครือข่ายบริษัทชั้นนำ ใช้ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี เป็นฐานในการผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษา นอกจากนั้น สถานประกอบการเหล่านี้ยังให้การสนับสนุนด้านทุนการศึกษาและสถานที่ฝึกงาน รวมถึงพิจารณา และรับเข้าทงานเมื่อสำเร็จการศึกษาด้วย”

โดยสาขาวิชาที่มีความโดดเด่น และเปิดสอนที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ได้แก่
  • สาขาวิชาปิโตรเคมี ที่เมื่อเรียนจบแล้วมีโอกาสทำงานกับบริษัทกลุ่มปิโตรเคมีชั้นนำระดับประเทศในตำแหน่ง Operator หรือชางเทคนิค และสามารถเรียนต่อในระดับปริญญาตรีได้
  • สาขาวิชาเทคนิคพลังงาน ได้ศึกษาในเรื่องการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล ระบบพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อน ระบบพลังงานไฟฟ้าแสงว่างและไฟฟ้ากำลัง เมื่อเรียนจบแล้วมีโอกาสทำงานกับบริษัทกลุ่มปิโตรเคมีชั้นนำระดับประเทศ
  • สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม ได้ศึกษาลงลึกเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ด้านอุตสาหกรรม ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี พอลิเมอร์ และพัฒนาอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม โดยจบแล้วมีโอกาสได้ทำงานกับกลุ่มปิโตรเคมีในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ประจำห้องปฏิบัติการ R&D และสามารถเรียนต่อระดับปริญญาตรีได้
  • สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล ศึกษาเกี่ยวกับยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมยานยนต์ งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล งานซ่อมเครื่องยนต์ ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อเรียนจบแล้วมีโอกาสได้ทำงานกับกลุ่มยานยนต์ เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ทุกประเภท ศูนย์บริการซ่อมบำรุงยานยนต์
  • สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ผู้เรียนจบสาขานี้ สามารถเข้าทำงานกับหน่วยงานหหรือบริษัทต่างๆ โดยเฉพาะกับหน่วยงานที่มีเครื่องจักรเทคโนโลยีสมัยใหม่ และกระบวนการผลิตอัตโนมัติ

สถาบันการศึกษาในพื้นที่ EEC ที่พร้อมเป็นกำลังสำคัญตอบสนองการผลิตบุคลากรตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ปักหมุด ‘PIM วิทยาเขต EEC’ ตอบโจทย์ความต้องการ ‘แรงงานทักษะสูง’ ในภาคตะวันออก

มิติใหม่ของการเรียนแพทย์ เรียนแค่ 7 ปี รับ 2 ปริญญา ทั้งไทยและเทศ กับ Dual Degree หลักสูตรแรกในประเทศไทย

จาก ‘STEM สู่ STEAM’ เจาะแผนปั้นมัธยมศึกษาต้นแบบ ความหวังใหม่สร้างเยาวชนคุณภาพป้อนภาคอุตสาหกรรมไทย