สาลิกาคาบข่าว Vol.46/63

142

ญี่ปุ่นยืนยันลุย อีอีซีต่อเนื่อง พร้อมเดินหน้ารถไฟชิงคันเซ็น กรุงเทพฯเชียงใหม่

www.thaigov.go.th
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังหารือกับนายคิยามะ ชิเกรุ ที่ปรึกษาพิเศษรัฐบาลญี่ปุ่นและทูตโครงการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ทำเนียบรัฐบาลว่า ญี่ปุ่นได้สอบถามถึงความคืบหน้าของโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ซึ่งญี่ปุ่นให้ความสนใจมาก โดยได้มีการแจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าของโครงการที่สำคัญในอีอีซีที่มีความคืบหน้าไปตามลำดับ ส่วนการลงทุนของญี่ปุ่นในกองทุนข้อริเริ่มด้านเงินกู้และการลงทุนสำหรับอาเซียน (Initiative on Overseas Loan and Investment for ASEAN) มูลค่า 3 พันล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนให้ภาคเอกชนและภาคการเงินของญี่ปุ่นเข้ามามีบทบาทในการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในอาเซียนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งขณะนี้บริษัทเอกชนญี่ปุ่นได้แสดงความสนใจที่จะเข้ามาร่วมลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของไทย โดยเฉพาะโครงการรถไฟความเร็วสูง เพื่อส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งญี่ปุ่นได้มีการกล่าวถึงโครงการรถไฟความเร็วสูงชิงคันเซ็นกรุงเทพฯเชียงใหม่โดยญี่ปุ่นยังมีความสนใจในโครงการนี้ซึ่งจะมีการหารือกันต่อไปในอนาคต

บริษัทญี่ปุ่น 60% ในไทยโอดไวรัสระบาดทำยอดขายอืด วัตถุดิบขาดแคลน

ผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า
นายอัทสึชิ ทาเคทานิ ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร) กรุงเทพฯ เปิดเผยรายงานผลการสำรวจเร่งด่วนเกี่ยวกับผลกระทบของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2519 (COVID-19) ที่ได้จากการสำรวจสมาชิกหอการค้าญี่ปุ่นกรุงเทพฯ 40 ราย วันที่ 5-13 ..2563 ด้วยการส่งแบบสอบถามไปให้สมาชิก 47 บริษัท มีผู้ตอบแบบสอบถาม 40 บริษัท คิดเป็นสัดส่วน 85.1% แบ่งเป็นภาคอุตสาหกรรมการผลิต 21 บริษัท และอุตสาหกรรมอื่นที่ไม่ใช่ภาคการผลิต 19 บริษัท ผลการสำรวจประเด็นผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มองว่าจะมีผลกระทบบ้างมีสัดส่วน 50% รองลงมาตอบว่าขณะนี้ยังไม่ทราบถึงผลกระทบ 23% ไม่ได้รับผลกระทบ 15% มีผลกระทบเชิงลบอย่างมาก (ส่งผลต่อดุลบัญชีประมาณ 5% ขึ้นไป) 10% และมีผลกระทบเชิงบวกบ้าง 3% ซึ่งเมื่อรวมบริษัทที่ได้รับผลกระทบบ้างและผลกระทบมากมีสัดส่วนถึง 60% ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มองว่าการระบาดของไวรัสทำให้ปริมาณยอดขายชะลอตัว 60% รองลงมาตอบว่าการจัดหาชิ้นส่วน วัตถุดิบ วัตถุดิบขั้นกลาง และสินค้าสำเร็จรูปจากประเทศจีนล่าช้าและยากลำบากมากขึ้น 55%

กรมขนส่งทางรางโชว์แผน ‘Thai First’ สนับสนุนโบกี้รถไฟเมด อิน ไทยแลนด์

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เปิดเผยเมื่อวันที่ 14 .. กรมราง ได้ประชุมสำรวจความสนใจของผู้ประกอบการเอกชน (Market Sounding) ต่อแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางฯ โดยใช้หลักการ “Thai First” คือไทยทำไทยใช้ โดยกรมการขนส่งทางราง ได้พิจารณาปรับระยะเวลาการดำเนินงานให้เร็วขึ้นเป็นแผนระยะเร่งด่วน 4 ปี (2563 – 2566) ในการจัดซื้อขบวนรถไฟประเภทที่ไม่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและแผนระยะ 6 ปี (2563 – 2568) สำหรับการจัดซื้อขบวนรถไฟประเภทที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ทั้งนี้กรมรางได้เสนอให้บีโอไอพิจารณาปรับเพิ่มพื้นที่การได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมในการส่งเสริมอุตสาหกรรมระบบราง นอกเหนือจากจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเสนอให้กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงคมนาคมพิจารณา ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบต่อไป

ทรูแล็บ มอบทุนพัฒนานวัตกรรมหนุนโครงการ Sensor for All วัดฝุ่น PM2.5 ฝีมือคนไทย

กลุ่มทรู นำโดย นายธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน ร่วมเสวนาหัวข้อการจัดการข้อมูล PM 2.5 และองค์ความรู้เกี่ยวข้องเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในโครงการ Sensor for All ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมมอบทุนพัฒนานวัตกรรม 200,000 บาท รวมมอบทุนทั้งโครงการ 400,000 บาท และ NB-IoT ชิปเซ็ต เพื่อนำไปจัดทำอุปกรณ์เซ็นเซอร์ตรวจวัดปริมาณ PM 2.5 ที่จะนำไปติดตั้งในพื้นที่โครงการต่าง ๆ ของการเคหะแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสภาวิศวกร เชื่อมต่อระบบการส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย NB-IoT ของกลุ่มทรูเพิ่มความสามารถในการจัดการและแก้ไขปัญหาในระยะยาวได้อย่างถูกจุดตามสภาพปัญหาจริงของแต่ละชุมชน

สธ.แจ้งพบบุคลากรทางการแพทย์ไทยติดโควิด-19′ รายแรก

www.thaigov.go.th
นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ว่า ขณะนี้มีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อเพิ่ม 1 รายเป็นบุคลากรทางการแพทย์เพศหญิง ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 27 ที่ รพ.เอกชนแห่งหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีการเฝ้าระวังติดตามมาตั้งแต่ต้น เมื่อมีอาการไข้และระบบทางเดินหายใจ จึงรับไว้ในห้องแยกโรค สถาบันบำราศนราดูรและตรวจหาเชื้อ ซึ่งพบว่าออกมาเป็นบวก จากการสอบสวนโรคพบว่าตอนแรกผู้ป่วยที่ดูแลรักษามีอาการไม่รุนแรง ขณะที่ปฎิบัติหน้าที่ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย จึงเป็นสาเหตุให้ติดเชื้อและจากการติดตามพบว่าบุคลากรการแพทย์รายนี้อาศัยอยู่ตามลำพัง ทำให้ไม่มีผู้สัมผัสใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม ได้มีการติดตามบุคลากรการแพทย์อื่นๆที่ดูแลผู้ป่วยรายที่ 27 นี้อีก 24 คน ซึ่งผลการตรวจออกมาเป็นลบ แต่ให้เฝ้าระวัง 14 วันตามมาตรการ ส่งผลให้ขณะนี้มีผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันสะสมทั้งหมด 34 ราย รักษาหายเพิ่มเติม 1 ราย เป็นนักท่องเที่ยวหญิงชาวจีนอายุ 56 ปี ทำให้มีผู้ป่วยรักษาหายรวมเป็น 14 ราย เหลือรักษาตัวใน รพ. 20 ราย

วงการแพทย์ค้นพบเส้นใยจากเซลล์ผิวหนังมนุษย์ นำมาถักทอเป็นไหมเย็บแผลชีวภาพ

www.voathai.com
สำนักข่าวต่างประเทศรายงาน นักวิจัยจากฝรั่งเศส โคลัมเบีย และสหรัฐได้พัฒนาเส้นใยที่ทำจากเซลล์ผิวหนังของมนุษย์สามารถนำมาทอให้มีลักษณะคล้ายกับสิ่งทอชีวภาพ ซึ่งจะนำไปใช้ในวงการแพทย์ในรูปของไหมเพื่อเย็บแผลได้ จากที่ผ่านมาการเย็บแผลจะใช้ไหมสังเคราะห์ซึ่งอาจถูกต่อต้านหรือปฏิเสธจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเนื่องจากเป็นสิ่งแปลกปลอม แต่ไหมชีวภาพไม่ทำให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้านจากระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเพราะสร้างขึ้นจากเซลล์ผิวหนัง สามารถละลายตัวและผสมผสานเข้าเป็นเนื้อเดียวกันกับอวัยวะของมนุษย์ได้ไม่ว่าอวัยวะนั้นจะอยู่ด้านนอกร่างกายหรือเป็นอวัยวะที่อยู่ภายใน จึงเป็นประโยชน์อย่างมากทั้งในแง่ของการสมานแผลบนผิวหนังและการซ่อมแซมอวัยวะสำคัญต่างๆ ที่อยู่ภายใน โดยแพทย์สามารถใช้ไหมชีวภาพถักทอเป็นรูปแบบต่างๆ ตามที่ต้องการได้ เช่น เป็นท่อ เป็นวาล์วหรือเป็นถุงตามลักษณะของอวัยวะซึ่งต้องการซ่อมแซม นับเป็นความก้าวหน้าล่าสุดของวงการศัลยกรรมการแพทย์

น่ากลัวไม่แพ้ไวรัส! อุณหภูมิแอนตาร์กติกร้อนฉ่า 20.75 องศาเซลเซียส

phys.org
สถานีวิจัยมารัมบิโอของอาร์เจนตินา ตั้งอยู่บนเกาะซีย์มัวร์ ทางเหนือของคาบสมุทรแอนตาร์กติก เปิดเผยข้อมูลล่าสุดนักวิจัยสามารถวัดอุณหภูมิทางเหนือของคาบสมุทรแอนตาร์กติกได้ 20.75 °C เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โลกที่อุณหภูมิแอนตาร์กติกหรือขั้วโลกใต้สูงกว่า 20 °C กระตุ้นให้ทุกฝ่ายตระหนักว่าภาวะโลกร้อนกำลังรุนแรงมากขึ้น นายคาร์ลอส เชเฟอร์ นักวิทยาศาสตร์ชาวบราซิล กล่าวว่าพวกเขาไม่เคยเห็นอุณหภูมิในคาบสมุทรแอนตาร์กติกสูงขนาดนี้มาก่อน สำนักอุตุนิยมวิทยาอาร์เจนตินาระบุว่าสถิติก่อนหน้านี้อุณหภูมิขั้วโลกใต้อยู่ที่ 17.5 °C วัดได้เมื่อวันที่ 24 มี.. 2558 และถือเป็นอุณหภูมิสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2504 ขณะที่ก่อนหน้านี้ในช่วงไตรมาสที่สามซึ่งเป็นช่วงที่หนาวสุดของปีจะมีอุณหภูมิเฉลี่ย -63 °C สถานีวอสตอคของรัสเซียเคยวัดได้ต่ำถึง -89.2 °C และเคยวัดได้ถึง -94.7 °C จากดาวเทียมในอวกาศ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวต้องรอการวิเคราะห์และยืนยันอย่างเป็นทางการจากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (ดับเบิลยูเอ็มโอ) อีกครั้ง