IT Festival 2020 ก้าวเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ของเด็กไทย

415

ในปีที่ผ่านมา ประเทศไทยก็ได้มีปรับระบบการศึกษาครั้งสำคัญ ด้วยการจัดตั้งกระทรวงใหม่คือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. โดยมีเป้าหมาย 2 ประการคือ

  • ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยนวัตกรรม
  • สร้างและพัฒนาคนให้เป็น Smart Citizen

หนึ่งในหน่วยงานสำคัญของกระทรวงอว. ที่ใช้ในการขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวก็คือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช.

กลยุทธ์หนึ่งที่ สวทช. ใช้ในการสร้างคนก็คือ การเฟ้นหาช้างเผือกจากทั่วประเทศ ผ่านงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย หรือ IT Festival ซึ่งจัดมาแล้ว 18 ครั้ง

ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการ สวทช.
ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวถึงมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทยว่า เป็นงานประกวดแข่งขันการพัฒนา การออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับเยาวชนที่เก่าแก่และยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย เป็นมหกรรมที่รวมสุดยอดผลงานที่พัฒนาจากความรู้และความสามารถของเยาวชนไทยจากทั่วประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้นำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสร้างสรรค์ผลงาน และนวัตกรรมที่มีความคิดสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการคิดและดำเนินการอย่างเป็นระบบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อีกทั้งยังได้มีโอกาสนำผลงานมาเผยแพร่สู่สาธารณชน
มหกรรมการประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศนี้จึงถือเป็นแนวทางหนึ่งในการกระตุ้นและส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของเยาวชนไทยในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

5 องค์กรจับมือหนุน IT Festival 2020

ในปี 2563 สวทช. ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอ็กซ์วายแซดพริ้นติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด จัดงาน มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 (The nineteenth Thailand IT Contest Festival: IT Festival 2020) ในระหว่างวันที่ 4 – 6 มีนาคม 2563 ณ ไอซ์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิดI’ll find you: ค้นหาสุดยอดผลงาน STEM” โดยภายในการจัดงานจะมีการประกวดแข่งขันสุดยอดผลงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม สารสนเทศ และนวัตกรรม ของเยาวชนไทยจากทั่วประเทศ รวมกว่า 260 ผลงาน

งานโชว์ 260 ไอเดีย

สำหรับการประกวดผลงานในปีนี้มี 3 กิจกรรม คือ
1. การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (The Twenty-second National Software Contest: NSC 2020) ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะได้พบกับซอฟต์แวร์ยอดเยี่ยมในสาขาต่างๆ อาทิ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้งาน โปรแกรมประมวลผลภาษาไทย Internet of Things โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ โดยเป็นการรวมสุดยอดโปรแกรมของประเทศไทย จากฝีมือและมันสมองของเยาวชนไทย จำนวน 136 ผลงาน

2. การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 22 (The Twenty-second  Young Scientist Competition: YSC 2020) ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมสรรหาตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมชิงชัยในงาน Regeneron International Science and Engineering Fair (Regeneron ISEF) ณ สหรัฐอเมริกา และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และนวัตกรรมนานาชาติชั้นนำ พบปะกับนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ นักวิจัยในอนาคต ในสาขาชีววิทยา เคมี คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์ วัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฟิสิกส์ พลังงาน และดาราศาสตร์ จำนวน 64 ผลงาน

3. โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) ตอนประลองความคิด ประดิษฐ์นวัตกรรมเพื่อชุมชน” หรือ FabLab เป็นโครงการพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย เปิดโอกาสให้ครู เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ศาสตร์ทางวิศวกรรมด้านต่างๆ โดยในโครงการมีอุปกรณ์พื้นฐานที่จำเป็นในการทดลองและสร้างชิ้นงานจากวัสดุ เช่น 3D-Printer, Laser Cutter ทั้งนี้รูปแบบของทุกกิจกรรมจะมีลักษณะบูรณาการความรู้ทางวิศวกรรมหลายด้าน รวมถึง STEM ในภาพกว้าง เพื่อปูพื้นฐานความเข้าใจเรื่อง Bioeconomy และ Digital Economy อาทิ กิจกรรม Programming (Coding) การสร้างหุ่นยนต์ กิจกรรมการสร้างโดรน กิจกรรมพัฒนา Smart Farmers กิจกรรม Digital Fabrication ฯลฯ โดยมีพื้นที่ดำเนินการที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าประสงค์ จึงได้จัดให้มีการประกวดโครงการประกวดทักษะการพัฒนาต้นแบบทางวิศวกรรมระดับประเทศ FabLab Thailand Student Design and Engineering project Competition 2020 ตอนประลองความคิด ประดิษฐ์นวัตกรรมเพื่อชุมชน ซึ่งจะมีนวัตกรมาประชันความคิดประดิษฐ์นวัตกรรม ในหัวข้อ สร้างสังคมแห่งอนาคต การเกษตรแบบยั่งยืน และพลิกฟื้นคืนวิถีชุมชน จำนวน 60 ผลงาน
นอกจากนี้ ในงานยังมีการเปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่เยาวชนที่มีความตั้งใจจริงและมีผลงานที่มีศักยภาพในการต่อยอดพัฒนาผลงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร เพื่อเป็นการต่อยอดการพัฒนาผลงานสู่การนำไปใช้งานได้จริง โดยเน้นการทำงานในรูปแบบใหม่ที่เน้นการสร้างกลไกการทำงานร่วมกับภาคีในลักษณะของเครือข่ายจิตอาสา เพื่อสร้างความยั่งยืนของโครงการและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคมไทย
ก้าวเล็กๆ ของยุวชนไทยที่อาจกลายเป็นไอเดียเด็ด หยิบไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้แบบคาดไม่ถึง!!!