หลักสูตรระยะสั้น ช่วยให้ผู้รับการฝึกอบรมเพิ่มทักษะและมีงานทำ ช่วยผู้ประกอบการให้ได้บุคลากรตามต้องการ

288

มาพูดเรื่องการสนับสนุนหลักสูตรระยะสั้น ที่รัฐบาลมีมติ ครม. เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 มติฯ ดังกล่าวมีทิศทางชัดเจนที่จะสนับสนุนการยกระดับทักษะความรู้กลุ่มสาขาเทคโนโลยีและวิศวกรรมชั้นสูง มุ่งพัฒนายกระดับทักษะความรู้ให้บุคลากรในกลุ่มภาคการผลิตและบริการให้เท่าทันโลก นัยเช่นนี้การจัดการการศึกษาต้องใช้สติปัญญาเชื่อมเข้ากับข้อเท็จจริงของโลกที่เปลี่ยนแปลง เพื่อปรับสร้างหลักเกณฑ์สู่ภาคปฏิบัติร่วมกันในทุกภาคส่วน เพื่อให้การดำเนินงานและการใช้งบประมาณฯ เป็นไปตามเป้าหมาย ตอบโจทย์ความก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงโดยเริ่มจากวันนี้เป็นต้นไป


การจัดการนี้ต้องไม่เรียกนักวิชาการไปสุ่มเสนอหลักสูตรที่มีอยู่ในกระเป๋า แล้วนำมามาจัดเรียงเพื่อไปเชิญชวนไล่ต้อนให้ภาคอุตสาหกรรม-ผู้ประกอบการทั้งหลายมาเข้าฝึกอบรม ซึ่งในความเป็นจริง คงไม่มีใครวิ่งเข้าหา เพราะบทเรียนที่ผ่านมาได้สร้างความเข็ดขยาดกับการที่จะต้องเอาคนที่จบการศึกษาไปนั่งฝึกใหม่ ทำให้ผู้ประกอบการต้องเสียเวลาซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลายเดือนหรือเป็นปี แม้ต้องพึ่งพาพื้นฐานทางวิชาการอยู่บ้างก็ตาม
ในโลกที่เป็นจริงชี้บอกอยู่แล้วว่า “การใช้วิธีการเดิมๆ ก็จะได้ผลลัพธ์แบบเดิมๆ” คือ ครูบาอาจารย์และสถาบันการศึกษาได้เงินจากการฝึกอบรมไป แต่ไม่มีการการันตีว่าอุตสาหกรรมและผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้อะไรบ้าง? ในวงจรเดิมๆ นี้ จึงสร้างความสูญเปล่าแบบเดิมๆ เรื่อยมา

ถ้าพิจารณา อีอีซี โมเดล ที่มีการจัดการหลักสูตรระยะสั้นซึ่งได้รับการรับรองหลักสูตรที่ว่านี้ไปแล้ว 17 หลักสูตร เมื่อต้นมีนาคมที่ผ่านมาหมาดๆ วิธีการของ EEC HDC คือ ทำความเข้าใจกับทุกภาคส่วน และกำหนดให้สถาบันการศึกษาจับคู่ทำงานกับผู้ประกอบการที่ต้องการบุคลากร กลุ่มที่ต้องการยกระดับทักษะฝีมือในกลุ่มเก่าและพัฒนากลุ่มที่จะรับเข้าทำงานใหม่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น โดยให้เสนอหลักสูตรที่ทำร่วมกันมาขึ้นทะเบียนและขอรับรองเพื่อนำไปจัดฝึกอบรมระยะสั้น ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า “คนที่จบหลักสูตรทุกคนภาคอุตสาหกรรมจะต้องรับเข้าทำงานอย่างน้อย 1 ปี” ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรมได้บุคลากรตรงตามความต้องการที่ออกแบบไว้ และจะช่วยยกระดับมาตรฐานการเรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการผลิตและบริการ ซึ่งเป็นภาคบังคับที่รื้อสร้างระบบใหม่ให้เกิดประโยชน์แบบ 360 องศา

ประเด็นการบริหารจัดการและภาคปฏิบัติแบบ อีอีซี โมเดล ในหลักสูตรระยะสั้น มีเป้าหมายชัดเจนที่ต้องตอบโจทย์ที่เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนอย่างมีนัยสำคัญ กล่าวคือ
หนึ่ง ทำให้ภาคการศึกษาได้ร่วมมือกับสถานประกอบการ จากที่ไม่ได้ทำงานร่วมกันมานาน หันมาจับมือกันดำเนินงานที่จะตอบโจทย์การคิดและปฏิบัติการยกระดับทักษะ-ความรู้ให้บุคลากรร่วมกัน ผ่านหลักสูตรระยะสั้นที่นำเสนอและขอรับสิทธิประโยชน์
สอง ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมออกแบบหลักสูตรตามความต้องการของผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะให้กับบุคลากรได้ตามต้องการและสถาบันการศึกษาก็เข้ามาสนับสนุนได้ ซึ่งจะสร้างความพร้อมให้ทุกคนเข้าสู่ระบบงานได้ทันทีหลังจบการฝึกอบรม 
สาม ผู้ประกอบการจะได้บุคลากรตามพันธสัญญาที่ว่า ต้องรับผู้เข้าฝึกอบรมทุกคนเข้าทำงานอย่างน้อย 1 ปี ทั้งในกลุ่มงานที่ทำงานอยู่ซึ่งเข้ามายกระดับทักษะหรือกลุ่มที่เตรียมจะรับเข้าไปทำงาน ดังนั้น การฝึกอบรมระยะสั้นนี้จะสร้างความพร้อมให้กับทุกภาคส่วน ทุกกลุ่ม มีอนาคตด้านการทำงานและการจ้างงานอย่างชัดเจนว่า
สี่ เกิดความร่วมมือในการพัฒนาทางด้านวิชาการและมาตรฐานการประกอบการ ซึ่งจะช่วยยกระดับ ความก้าวหน้าของการศึกษาให้ขึ้นสู่ระดับ Global Standard เพราะภาคการผลิตและบริการจะต้องอิงกับมาตรฐานสากลในทุกเรื่อง ทุกระบบของการบริหารจัดการในภาคการผลิตและบริการ ซึ่งเป็นผลดีกับทุกภาคส่วนที่เข้าร่วม
ห้า หยุดความสูญเปล่าของการใช้งบประมาณด้านการศึกษาโดยสิ้นเชิง และช่วยให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์ โดยภาครัฐและผู้ประกอบการร่วมแบ่งปันความรับผิดชอบแบบ 50-50 ระหว่างภาครัฐที่จะได้รับประโยชน์ด้านการพัฒนาสถาบันการศึกษาโดยปริยาย และยังเป็นผลประโยชน์ที่นำสู่มรรคผลที่ดีให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกันอย่างโปร่งใส
หก เป็นการกำหนดทิศทางการศึกษาใหม่ที่รับผิดชอบด้วยการปรับสร้างวิธีคิดและสติปัญญาที่ปลอดจากการใช้อำนาจและระบบสั่งการ โดยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งสถาบันการศึกษา สถานประกอบการ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และผู้ประสานติดตามงาน ต่างมีส่วนร่วมในแต่ละมิติของการสร้างงาน

นี่คือคุณลักษณะสำคัญที่จะช่วยรื้อสร้างการศึกษาให้เข้าสู่การมีอนาคต มีงานทำ มีรายได้สูง ผู้ประกอบการได้ประโยชน์ และบ้านเมืองก้าวหน้าพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญ
ความเคลื่อนไหวข้างต้นเป็นอีกมิติหนึ่งที่ร่วมสร้างกันขึ้นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ที่อยู่ในพื้นที่อีอีซี สถาบันการศึกษา ผู้คน และสถานประกอบการ ที่มุ่งปรับตัวปรับสร้างวิธีคิดและกระบวนการทั้งระบบด้วยจุดมุ่งหมายร่วมกันในการสร้างคน สังคม และความเท่าทันการเปลี่ยนแปลง ที่หยุดความสูญเปล่าสูญเสียงบประมาณในยามที่ชาติบ้านเมืองไม่ได้มีความมั่งคั่งมากมายนัก ด้วยความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาให้เข้ากับโลกที่เป็นจริงอย่างมุ่งมั่นทุ่มเทเท่านั้น

เรื่อง : Apichartology