‘ช็อตคอร์ส’ หลักสูตรการศึกษา 4.0 ตอบโจทย์ผู้ประกอบการยุคใหม่

306

โลกยุคนี้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเร็วมาก องค์ความรู้หลายอย่างก็เปลี่ยนอย่างว่องไวไปตามกัน ตลอดจนการแข่งขันของบริษัทต่างๆ ก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ฉะนั้นการฝึกอบรมระยะสั้นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะแต่ละองค์กรต่างก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่สุดอยู่เสมอ


นั่นคือคำกล่าวของ กิตติ์โสภณ ธนินสิริพิทยา Assistant Executive Director บริษัท K.BUILDER (THAILAND) จำกัด หนึ่งในผู้ประกอบการที่เข้าประชุมเปิดตัวหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มี..63 ณ ห้องประชุม 903 อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี ซึ่งมีผู้แทนจากมหาวิทยาลัย กลุ่มวิทยาลัยอาชีวะ และตัวแทนสถานประกอบการในพื้นที่ EEC เข้าร่วม

หลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรการศึกษาระยะสั้นหรือช็อตคอร์ส ที่มุ่งพัฒนาทักษะบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมชั้นสูง เพื่อพัฒนากำลังคนตามความต้องการของอุตสาหกรรม ตามมติ ครม. เมื่อ 6 กันยายน 2562 การจัดหลักสูตรระยะสั้นจะตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมที่มีความต้องการการพัฒนาทักษะบุคคลากรแบบเร่งด่วนไม่สามารถรอเด็กในภาคเรียนปกติได้
โดยหลักสูตรระยะสั้นนี้ต้องจัดทำร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษากับสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม ซึ่งอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมจะต้องให้การรับรองและต้องรับบุคคลากรทั้งหมดเข้าทำงานหลังการฝึกอบรมอย่างน้อย 1 ปีในทุกหลักสูตร และส่งหลักสูตรที่จัดทำร่วมกันมาพิจารณาอนุมัติเพื่อดำเนินการจากคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรที่สำนักงาน EEC HDC เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วทาง EEC จะนำส่งกรมสรรพากรและสำนักงานบีโอไอเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่อไป

กิตติ์โสภณ กล่าวถึงหลักสูตรดังกล่าวต่อว่า การฝึกอบรมระยะสั้นเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพองค์กร โดยเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เกิดความรู้และประสบการณ์ เพื่อให้เกิดความรู้และอยู่ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นกิจกรรมในการฝึกอบรมระยะสั้น จึงเป็นหน้าที่สำคัญที่ทุกคน ทุกฝ่ายต้องเรียนรู้ มีส่วนร่วมและมองเห็นความสำคัญ ซึ่งผลที่เกิดแก่องค์กรคือ บุคลากรและองค์กรมีคุณภาพ พนักงานหรือคนได้รับการฝึกอบรมเพื่อเตรียมให้พร้อมที่จะทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
การอบรมพนักงานให้ทำงานให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ยิ่งมีการฝึกอบรมให้เขาทำงานได้ตามมาตรฐานเร็วเท่าไร จะช่วยลดของเสียได้มากขึ้นเท่านั้น และมีความปลอดภัยมากขึ้น ได้สินค้าที่มีปริมาณมากขึ้นและมีคุณภาพดีขึ้นด้วย ทำให้พนักงานเกิดความรู้สึกมั่นคงกับสภาพปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยทำให้พวกเขาปรับตัวได้เหมาะสมยิ่งขึ้นในอนาคต ดังนั้น การจัดฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ และกระทำอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งจำเป็น และถือว่าเป็นการลงทุนที่จะพัฒนาคนให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมาย
การที่ EEC HDC ได้อนุมัติหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น เพื่อสนับสนุนพัฒนาผู้ประกอบการใน EEC ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรก่อนเข้าทำงาน ซึ่งบุคลากรสามารถพัฒนาขีดความสามารถของตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเทคโนโลยีนั้นเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่สำหรับประเทศไทย และเป็นประโยชน์ต่อประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ รวมถึงการศึกษาของไทยในอนาคตที่จะนำไปปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้นกิตติ์โสภณ กล่าว

เช่นเดียวกับผู้บริหารบริษัท SMC (THAILAND) จำกัด ที่กล่าวว่าการได้มีโอกาสออกแบบหลักสูตรร่วมกับสถาบันการศึกษาทำให้เรารู้แน่ชัดว่าบุคลากรที่เข้ามาอบรมจะได้รับความรู้อะไรบ้าง มีจำนวนทั้งหมดกี่คน ซึ่งเราก็สามารถรับเข้าทำงานได้หมด เพราะเป็นการผลิตบุคลากรที่สอดคล้องกับความต้องการอยู่แล้ว ซึ่งต้องยอมรับว่าการอบรมหลักสูตรระยะสั้นนั้นสำคัญมาก และยิ่งเป็นหลักสูตที่สถานประกอบการร่วมดีไซน์ด้วยยิ่งเป็นประโยชน์ทวีคูณ ยกตัวอย่างในอดีตที่ผ่านมาบริษัทใหญ่ๆรับสมัครคนเข้ามาทำงานปีแรกเขาไม่ให้ทำอะไรเลย ให้เข้าคอร์สอบรมอย่างเดียว เพื่อให้เกิดทักษะความรู้เพิ่มเติมนำมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าการผลิตให้ดียิ่งขึ้น เมื่อ EEC HDC เปิดหลักสูตรนี้ขึ้นมาจึงตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและอยากเข้ามามีส่วนร่วม ถือเป็นหลักสูตที่ดีมากๆ นอกจากเราจะได้พนักงานที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เรากำหนดร่วมกับสถาบันการศึกษาแล้ว ยังมีโอกาสได้เห็นหลักสูตรอื่นๆ ที่สถาบันการศึกษาในอีอีซีเปิดอบรมร่วมกับสถานประกอบการอื่นๆ ทำให้เกิดการเชื่อมโยงที่มีประโยชน์ต่อกันได้ในอนาคต

ดร.ชิต เหล่าวัฒนา
ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ประธานคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติโครงการ กล่าวว่า หลักสูตรนี้มีกรอบการทำงานที่กระชับ ฉับไว ตรงเป้าหมายและยึดดีมานด์ เป็นที่ตั้งคือต้องทราบความต้องการของสถานประกอบการว่าเขาต้องการบุคลากรแบบไหนและอยากให้บุคลากรมีทักษะอย่างไรเพราะฉะนั้นก่อนที่สถาบันการศึกษาจะออกแบบหลักสูตรต้องเข้าไปพูดคุยกับสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการให้ชัดเจนว่าอยากได้หลักสูตรแบบไหนอย่างไรเราจะไม่ดีไซน์หลักสูตรขึ้นมาเองแล้วให้คนเข้ามาเรียนสุดท้ายจบออกไปไม่มีงานทำเพราะทักษะไม่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทุกวันนี้พัฒนาไปเร็วมากถ้าเราไม่ปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงงบประมาณการศึกษาจำนวนมหาศาลที่ทุ่มเทลงไปก็กลายเป็นความสูญเปล่า

สำหรับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นดังกล่าว ผู้ประกอบการจ่าย 50% อีอีซีสมทบให้ 50% โดยรายจ่าย 50% ที่ผู้ประกอบการจ่ายไปนั้นสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 250% การดำเนินงานปี 2563 EEC HDC ใช้งบประมาณ 200 ล้านบาท ตั้งเป้าผลิตบุคลากรกลุ่มนี้ 14,000 คน