อว.ยกนิ้ว EEC Model การศึกษาโลกยุคใหม่

723

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแนวทางอีอีซีโมเดลครั้งที่ 1/2563 วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 ที่มี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธาน สะท้อนแนวทางการศึกษารูปแบบใหม่ที่น่าจับตามอง


หนึ่งในนั้นคือการมอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ (สป.อว.) ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ได้รับปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (Degree) เป็นแบบ EEC Model Type A ให้มากที่สุด

โดยให้คณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC HDC) ประสานงานโครงการความร่วมมือในการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative Work Integrated Education : CWIE) ให้แผนงานดังกล่าวบรรลุตามเป้าหมาย
คำถามคือ EEC Model Type A คืออะไร?

EEC Model Type A คือแนวทางการศึกษาแบบ EEC Model ที่เป็นข้อตกลงระหว่างสถาบันการศึกษา กับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี (ฉะเชิงเทราระยองชลบุรี) โดยสถาบันการศึกษาจะทำความตกลงร่วมกับสถานประกอบการว่าเด็กที่กำลังศึกษาในแต่ละรุ่นมีจำนวนเท่าไหร่ แต่ละโรงงานต้องการเด็กจำนวนเท่าไหร่..แบบไหน..อย่างไร

เมื่อคัดเลือกเด็กแล้ว โรงงานต้องจ่ายทุนค่าเล่าเรียน มีเงินเดือนระหว่างฝึกงาน จนถึงการการันตีรับเข้าทำงานหลังจบการศึกษา แต่ถ้าโรงงานไหนไม่พร้อมเข้าสู่ระบบไทป์ A ก็มีตัวเลือกที่ 2 ไทป์ B คือนักศึกษาได้รับทุนการศึกษามีรายได้ระหว่างฝึกงานแต่ไม่การันตีรับเข้าทำงานหลังจบการศึกษาคืออาจจะรับหรือไม่รับก็ได้

EEC Model Type A

ปัจจุบันการศึกษาในประเทศไทยส่วนใหญ่ยังเป็นรูปแบบไทป์ C คือจบแล้วไปฝึกงานตามสถานประกอบการต่างๆ เป็นการฝึกงานทั่วไปไม่มีเบี้ยเลี้ยงไม่มีค่าจ้างระหว่างการฝึกงานตรงสายบ้างไม่ตรงสายบ้าง
ในช่วงที่ผ่านมาการศึกษาในรูปแบบ EEC Model ได้กำหนดหลักสูตรร่วมกันระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กับ โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ใน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือ 12 S Curve ซึ่งภาคเอกชนที่เข้าร่วมหลักสูตรนี้จะได้รับสิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษี 2.5 เท่า
แน่นอนว่ากว่า EEC Model จะก้าวมาถึงจุดนี้ ต้องผ่านร้อนผ่านหนาว ถูกมองว่าเป็นแค่ทฤษฎีที่ไม่น่าจะประสบความสำเร็จในทางปฏิบัติ
เนื่องจากการจะผลิตบุคลากรให้ได้ตามเป้าหมาย จำเป็นต้องปรับรูปแบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่หมด ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา ไปจนถึงระดับอุดมศึกษา
ถ้าสถาบันการศึกษาไม่ตอบรับโดยถือว่าหลักสูตรการศึกษาต้องออกแบบโดยสถาบันการศึกษาเท่านั้นคณาจารย์ไม่ปรับมายเซทให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมยุคใหม่การออกแบบหลักสูตรร่วมกับผู้ประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรมก็ไม่สัมฤทธิ์ผลหรือเกิดขึ้นไม่ได้
เมื่อผลิตนักศึกษาออกมาก็ไม่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการเพราะสถาบันการศึกษามองอย่างหนึ่งแต่ผู้ประกอบการมองอีกอย่างหนึ่ง
ขณะที่ 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือ 12 S Curve จะขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยแรงงานฝีมือขั้นสูง ซึ่งโรงงานก็ไม่มีศักยภาพดำเนินการได้ ต้องอาศัยสถาบันการศึกษาดำเนินการ จึงต้องจัดปรับการศึกษาให้เป็นแบบ Demand Driven คืออุตสาหกรรมต้องการแรงงานแบบไหนก็ผลิตบุคลากรแบบนั้นมารองรับ

12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

ความสำเร็จของ EEC Model Type A สะท้อนได้จากค่าตอบแทนของนักศึกษาจบใหม่ในพื้นที่อีอีซี (ชลบุรีระยองฉะเชิงเทรา) ถ้าเป็นโรงงานเกรด A บริษัทชั้นนำขนาดใหญ่ เด็กจบใหม่ปริญญาตรีไม่มีประสบการณ์ให้ 2 หมื่นกว่าบาทถึง 3 หมื่น ถ้าเป็น ปวช. ปวส. 2 หมื่นอัพ แถมส่งไปหาประสบการณ์ในต่างประเทศ รวมค่าเบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน เดือนหนึ่งประมาณ 3-4 หมื่นบาท อยู่ได้แบบสบายๆ
จึงไม่แปลกที่ EEC Model จะกลายเป็นหลักสูตรการศึกษารูปแบบใหม่ที่ รมว.อว. กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรในอีอีซี ใช้ EEC Model Type A และ EEC Model Type B เป็นแนวทางหลักในการพัฒนาบุคลากรในอีอีซีอย่างเต็มที่

โดยการผลักดันให้สถาบันอาชีวศึกษาในภาคตะวันออก จำนวน 12 สถาบันอาชีวศึกษา ซึ่งมีกำลังการผลิตนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) รวมปีละ 8,200 คน เป็นรูปแบบ EEC Model Type A ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 30 ของผู้สำเร็จการศึกษา ปวส. ในปี 2566

รวมถึงมอบนโยบายให้ สป.อว. ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ได้รับปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (Degree) เป็นแบบ EEC Model Type A ให้มากที่สุด เพื่อรองรับความต้องการบุคลากรของอีอีซีให้ได้ 100,000 คน ภายในระยะเวลา 5 ปี
ดร.คณิศ แสงสุพรรณ
ดร.คณิศ แสงสุพรรณ
ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) กล่าวว่าการจัดระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการแรงงานถูกบิดเบือนไปนานเราจึงใช้ขบวนการอีอีซีเข้าไปจัดการสร้างสิ่งใหม่ๆ ขึ้นมา
นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อพื้นที่อีอีซีแล้ว ยังเป็นโมเดลที่จะนำไปปรับใช้กับพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศได้ด้วย!