Saturday, June 6, 2020

Monsak Socharoentum

mm
9 POSTS 0 COMMENTS
ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม มีประสบการณ์ในการจัดทำโครงการสำคัญที่ถือเป็นนวัตกรรมของประเทศหลากหลายด้าน เคยทำงานเป็นนักวิจัยที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (เนคเทค) หลังจาก 17 ปีในการทำงานที่เนคเทค ได้ย้ายข้ามกระทรวงมาเป็น ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาโครงการดิจิทัลและนวัตกรรมอาวุโส สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล และปัจจุบันได้ดำรงตำแหน่ง ‘ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ’ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

MOST POPULAR

Hot News

SHARES
SHARES