Friday, August 23, 2019

ตรีวิทย์ พิชณุษากร ถอดรหัสความสำเร็จ นีล เทเวิร์น “Neil’s Tavern” ร้านสเต็กระดับตำนาน

มาฟังเคล็ดลับความสำเร็จจากปากของ เจนเนอเรชั่นที่ 3 ผู้ที่มารับช่วงดูแลกิจการของร้าน Neil’s Tavern ร้านสเต็กในตำนาน รู้ดีถึงสถานการณ์การแข่งขันของธุรกิจร้านอาหาร

คุณยังเชื่อมั่นในแสงแห่ง ‘อุดมคติ’ และใฝ่ฝันว่าจะทำตามเป้าหมายชีวิตตัวเองอยู่หรือเปล่า

'อุดมคติ' มีความหมายในทางที่ดี หมายถึง ความคิดที่จะสร้างเป็นรูปแบบแห่งการดำรงชีวิตของตนเองในอนาคต โดยเริ่มจากการมีความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็น และอยากจะทำบางสิ่งบางอย่างให้ประสบความสำเร็จ จนเกิดเป็นจินตนาการที่ถือเป็นมาตรฐานแห่งความดี ความงาม และความจริง ในทางใดทางหนึ่ง ที่มนุษย์ถือว่าเป็นเป้าหมายแห่งชีวิตของตน

ถึงเวลาคิด ‘แพลตฟอร์มการค้า’ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ ‘พี่น้องชายแดนภาคใต้’

การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชายแดนภาคใต้นั้น ไม่จำเป็นต้องฝึกอาชีพอย่างที่เคยทำกัน แต่ควรคิดค้นแพลตฟอร์มเพาะพันธุ์การเติบโตเพื่อชีวิตความเป็นอยู่

อยากเป็นคนคุณภาพของศตวรรษที่ 21 ต้องปรับตัวด้วย ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

แนะวิธีการเสริมสร้าง ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21ที่ทุกคนต้องตระหนักเพื่อเติมเต็มความสามารถ ศักยภาพ และเพื่อความอยู่รอดในศตวรรษที่21 ที่กำลังจะมาถึง

Say Hi! Digital Thailand Big Bang 2018 ไปทักทายเทคโนโลยีดิจิทัลที่(จะ)เข้ามาพลิกโฉมประเทศกัน

'Digital Thailand Big Bang 2018' งานยักษ์แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ให้ทุกคนได้อัปเดตเทรนด์การเปลี่ยนผ่านสู่โลกดิจิทัล รวมถึงรับชมการแข่งขันไอเดียสร้างสรรค์ของเหล่าสตาร์ทอัพหน้าใหม่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ต้นทางการ ‘พัฒนา’ ที่ถูกกดทับด้วย ‘อำนาจ’

ความซับซ้อนของระบบราชการและอำนาจที่ไม่ยอมคาย ไม่ช่วยพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวหน้าอย่างที่ควรจะเป็น! ส่วนหนึ่งเพราะอำนาจบางประการที่ไปควบคุม กดทับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ซีพี… กับกลุ่มเคลื่อนไหวที่ใช้ชาวโยธะกาปลุกกระแสต้าน!!!

เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ ซีพี ได้รับรางวัลจาก UN ให้เป็นองค์กรธุรกิจสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน ถึงกระนั้น ก็ไม่วายที่จะต้องถูกคนบางกลุ่มพยายามสร้างความคิดลบๆ เรื่องที่ดิน 4,000 ไร่

ฟังความจริง ความท้าทายของ อาเซียน นับจากนี้และอนาคตอีก 5 ปี ข้างหน้า

ความท้าทายของ อาเซียน ทั้งในปัจจุบันไปจนถึงอนาคต เป็นเรื่องที่คนในสังคมควรให้ความสนใจ ไม่น้อยกว่าประเด็นอื่น

ไขปริศนา ‘บางน้ำเปรี้ยว’ เมืองใหม่ในอีอีซี…ยังไม่มีการมอบพื้นที่ให้เอกชนรายใด?

ที่ดินราชพัสดุอยู่นอกเหนืออำนาจของอีอีซี ในการที่จะจัดสรรให้เอกชนรายใดเช่าเพื่อทำประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง หากอีอีซีต้องการที่ราชพัสดุดังกล่าวก็ต้องทำเรื่องขอใช้ แต่เมื่อเกิดประเด็นคำถามขึ้นมากมาย ก็ต้องตามหาคำตอบ

เปิดภารกิจ ผลิตกำลังคนอาชีวะหนุน EEC Key success อยู่ที่สถานประกอบการ

เพราะฟันเฟืองหลักของประเทศที่มีบทบาทดูแลภาคการผลิตกำลังคนวิชาชีพ เพื่อป้อนให้กับภาคอุตสาหกรรมขณะนี้ คือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ด้วยเหตุนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการแห่งนี้จึงได้รับโจทย์ท้าทายจาก โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ให้ผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพด้านต่างๆ ที่ตรงตามความต้องการกำลังคนในสาขาวิชาที่เป็น First S-Curve และ New S-Curve ป้อนให้กับภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC ทั้ง 3 จังหวัด นั่นคือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี รวมไม่น้อยกว่า 55,295 คน

MOST POPULAR

Hot News