Friday, August 23, 2019

วิธีสังเกต ลูกคุณเป็น “เด็กปัญญาเลิศ” (Gifted Child) ตอนที่ 4

บทความภาคต่อเกี่ยวกับ เด็กปัญญาเลิศ (Gifted Child) มาถึงตอนที่ 4 ผู้อ่านจะได้รู้ว่า แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของกระบวนการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สำหรับเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษ มีแนวทางการดำเนินงานอย่างไร

วิธีสังเกต ลูกคุณเป็น “เด็กปัญญาเลิศ” (Gifted Child) ตอนที่ 3

เด็กอัจฉริยะต้องได้รับการพัฒนาที่แตกต่างจากเด็กทั่วไป มีหลักสูตรเฉพาะ ต้องสร้างบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมให้ยั่วยุท้าทายความสามารถให้เด็กได้พัฒนาเต็มศักยภาพ เพื่อให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความฉลาดทางอารมณ์ มีความคมทางปัญญา

วิธีสังเกต ลูกคุณเป็น “เด็กปัญญาเลิศ” (Gifted Child) ตอนที่ 2

เด็กปัญญาเลิศ (Gifted Child) มักมีพฤติกรรมต่างจากเด็กทั่วไปที่อยู่ในวัยเดียวกันอย่างเห็นได้ชัด บทความนี้จะเผยพฤติกรรมทั่วไปของเด็กปัญญาเลิศ ตามแนวคิดของ Susan Pass

วิธีสังเกต ลูกคุณเป็น “เด็กปัญญาเลิศ” (Gifted Child) หรือไม่?

การเรียนการสอนแบบ Traditional classroom อาจไม่เหมาะกับเยาวชนทุกคน โดยเฉพาะ "เด็กปัญญาเลิศ" (Gifted Child) ที่เรียนรู้ได้เร็วกว่าเด็กวัยเดียวกัน มาทำความรู้จักเด็กกลุ่มนี้ให้มากขึ้น และตัวอย่างสถานศึกษาที่เปิดสอนเด็กกลุ่มนี้โดยเฉพาะ

ลดช่องว่าง สร้างทุนมนุษย์แนวใหม่ ใส่ใจสร้างการศึกษาที่มีอนาคต

ปฏิเสธไม่ได้ว่า การปรับตัวเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ-การเมือง-เทคโนโลยี ตลอดจนภูมิรัฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ วันนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปจนส่งผลท้าทายต่อความอยู่รอดของการศึกษาในโลกศตวรรษที่ 21 อย่างมีนัยสำคัญ

ทุนมนุษย์ยุค 4.0 : การศึกษาเพื่อสร้าง ‘ทุนมนุษย์’ แห่งศตวรรษที่ 21

มีผู้บริหารประเทศ-ผู้นำองค์กรหลายท่านให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษา มุ่งยกระดับการศึกษาให้ก้าวหน้าเท่าทันโลกใบใหม่ เป็นที่พึ่งพาของผู้คนและสังคม อย่างน้อยสี่ห้าคนที่ได้ยินได้ฟังมา

Arkki โรงเรียนจากฟินแลนด์ ดึงหลักสูตร Creative Education มาเปิดในไทย

อาร์คกิ (Arkki) โรงเรียนจากฟินแลนด์ มีเป้าหมายมุ่งสร้างกระบวนการการศึกษาเชิงสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนอายุ 4-19 ปี ล่าสุดนำหลักสูตร Creative Education มาเปิดในไทย เป็นอีกหนึ่งทางเลือกด้านการศึกษา

ศิลปะสร้างอัจฉริยะได้ นิยามการเรียนรู้ใหม่ หนุนความเชื่อ “จินตนาการสำคัญกว่าความรู้”

เมื่อ จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ คำกล่าวของ ศิลปะ จึงมีส่วนพัฒนาสมองมนุษย์ ได้ แต่ด้วยวิธีใดนั้น มาเรียนรู้ไปด้วยกัน

Science Songs for Teaching ต้นแบบ “สื่อการสอน” ยุค 5.0

ภาพเขียนผนังถ้ำ ถือเป็นรูปแบบการถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างเป็นกิจจะลักษณะ เปรียบได้กับการแกะสลักตัวอักษรไว้บนก้อนหินในยุคต่อๆ มา หรือที่คนไทยเรียกกันว่า “หลักศิลาจารึก” ซึ่งเป็นยุคที่โลกของเรายังไม่มีนวัตกรรมกระดาษ แต่หลังจากนั้นเป็นต้นมาก็มีพัฒนาการของการบันทึกเรื่องราวในหลากหลายรูปแบบ รวมไปถึง "สื่อการสอน" ที่พัฒนาตามยุคสมัย

การศึกษาแบบเดิมๆ ไม่อาจสร้าง ‘ทุนมนุษย์’ ให้เหมาะกับศตวรรษที่ 21 ได้อีกต่อไป!!!

ทุกคนคงสัมผัสได้ถึงเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อน สร้างความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ของชีวิต ชนิดที่เราสัมผัสได้เฉพาะตัวบุคคล ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การศึกษา จึงต้องมีบทบาทหน้าที่ช่วยให้ ทุนมนุษย์ มีความเข้าใจและรู้เท่าทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงเตรียมความพร้อมสำหรับโลกในศตวรรษที่ 21

MOST POPULAR

Hot News