Monday, December 17, 2018

อีอีซี เดินหน้าเต็มสูบ ตั้ง ‘4 เขตส่งเสริมพิเศษ อีอีซี’ ดึงการลงทุนเข้าพื้นที่ 1.4 แสนล้านบาท

อัปเดตข่าว การตั้ง ‘4 เขตส่งเสริมพิเศษ อีอีซี’ ในพื้นที่แขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) หวังดึงการลงทุนเข้าพื้นที่อีอีซีได้กว่า 1.4 แสนล้านบาท

‘วังจันทร์วัลเลย์’ เมืองนวัตกรรมระดับโลก กับการพลิกโฉมอุตสาหกรรมไทย

วังจันทร์วัลเลย์ ได้รับการออกแบบให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ ที่พร้อมรองรับกิจกรรมวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ EECi

หนึ่งในยุทธศาสตร์ลด ‘ความเหลื่อมล้ำ’ ในไทย คือใช้โพรเจ็กต์ใหญ่อย่าง ‘EEC’ เคลื่อนไหวเพื่อนำร่อง

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยีส่งผลต่อการค้า การสื่อสาร สังคมดิจิทัล ทั้งยังเพิ่ม 'ความเหลื่อมล้ำ' ในสังคมโลก ไทยจึงต้องวางยุทธศาสตร์ชาติเพื่อแก้ปัญหา