Tuesday, May 21, 2019

ประเทศที่เจริญรุ่งเรืองในระดับโลก มีประเทศใดบ้าง ใช้เกณฑ์อะไรวัด?

วิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้บางประเทศติดอันดับต้นๆ ของประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองที่สุดในโลก ซึ่งสัมพันธ์กับการเมืองและนโยบายทางเศรษฐกิจ รวมถึงเกณฑ์ที่ใช้เป็นดัชนีชี้วัดความเจริญรุ่งเรือง

เปิดปม ‘สงครามการค้า’ กับการฝ่าขั้วอำนาจตะวันตกที่เราต้องร่วมกันสอดส่อง!

ดูเหมือนค่ายทุนนิยมเสรีฝั่งอเมริกาจากโลกตะวันตก ผู้ส่งออกการปฏิวัติประชาธิปไตยซึ่งฟูเฟื่องนับเนื่องจากหลังยุคสงครามเย็น กลับแผ่วลงไปมาก! ขณะที่ค่ายสังคมนิยม คอมมิวนิสต์อย่างจีน ก้มหน้าก้มตาปรับสร้างตัวมาต่อเนื่องกว่า 4 ทศวรรษ กำลังเข้าสู่ยุคเรืองรอง ท่ามกลางสงครามการค้าระหว่างสองขั้วอำนาจ ไทยตั้งรับด้วยวิธีใด?

World Happiness Report 2019 : ผลประโยชน์ของชาติคือ ความสุขของประชาชน

จากการสอบถามชีวิตความเป็นอยู่ว่า มีความสุขแค่ไหนจากระดับ 0 ถึง 10 ประชาชนในชาติมหาอำนาจ ประเทศในกลุ่มพัฒนาแล้ว ไม่ติดอันดับ 10 แรกที่มีความสุขที่สุดในโลก โดยประเทศที่ติดอันดับต้นๆ นั้น น่าสนใจว่าเหตุใดจึงเป็นประเทศที่อยู่ใน 'ทวีปยุโรป' ซะส่วนใหญ่