Friday, November 15, 2019

Tag: การศึกษาในศตวรรษที่ 21

STEAM4INNOVATOR : 4 ขั้นตอนสร้าง ‘นวัตกร’ พัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย

เพราะกระบวนการสร้าง "นวัตกรรม" เป็นสิ่งที่ครูและบุคลากรทางการศึกษายุคนี้ต้องเรียนรู้ นำมาสู่ "STEAM4INNOVATOR" เวิร์กช็อปสร้างสรรค์นวัตกรรรม 4 ขั้นตอน

การศึกษายุคใหม่ อย่างน้อยต้องปรับสร้างการจัดการใหม่ 3 เรื่องสำคัญ เพื่อพ้นจากความล่มสลาย!

โลกวันนี้ ผู้เรียนต้องการ 'โค้ช - ผู้ชี้แนะ' มากกว่า 'ครู' การศึกษาแบบเดิมๆ จึงต้องปรับสู่ 'การศึกษายุคใหม่' โดยต้องมีการจัดการ 3 เรื่องสำคัญ เพื่อพาประเทศพ้นจากความล่มสลายและก้าวทันโลก!

OKMD YouTuber Academy ต้นแบบที่ดี การศึกษายุค 5.0

ประสบการณ์ตรงจากการเป็นหัวหน้าโครงการการจัดการความรู้: เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ตอนที่ร่วมจัดตั้งสถาบัน OKMD YouTuber Academy เพื่อคนที่อยากเป็น Youtuber

จาก ‘STEM สู่ STEAM’ เจาะแผนปั้นมัธยมศึกษาต้นแบบ ความหวังใหม่สร้างเยาวชนคุณภาพป้อนภาคอุตสาหกรรมไทย

อัปเดตแนวคิดและต้นแบบการสร้างทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้เยาวชนไทย จาก ‘STEM สู่ STEAM’

Innovation Management ติดปีกสถานศึกษาสู่ยุค 5.0

ในยุคของ “การศึกษาในศตวรรษที่ 21” ที่ต้องอาศัย “ทักษะ” หลากหลายด้านในการบริหารจัดการ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ “นักบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21” จะต้องศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับ “นวัตกรรม” และ “เทคโนโลยี” ใหม่ๆ สำหรับนำมาปรับประยุกต์ใช้กับการบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ต่อไป

2 ทศวรรษ ศตวรรษที่ 21 ผ่าตัดการศึกษาไทย ด้วยแนวคิดใหม่ EEC HDC

โลกได้เข้าสู่ “ศตวรรษที่ 21” มาเป็นปีที่ 19 ย่างเข้าปีที่ 20 หรือ 2 ทศวรรษแล้ว และ “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21” คือเป้าหมายสำคัญของการจัดการศึกษาและการเรียนรู้

MOST POPULAR

Hot News

SHARES
SHARES